Thứ tư, 20 Tháng 2 2019
TIN MỚI

HSBC dự báo 6 công việc trong tương lai ngành ngân hàng

HSBC du bao 6 cong viec trong tuong lai nganh ngan hangHSBC va phát hành mt báo cáo mi d báo v sáu loi công vic tương lai trong ngành ngân hàng. Báo cáo cũng phân tích làm thế nào cuc cách mng s có th giúp nâng cao vai trò ca con người trên th trường lao đng. 

Andrew Connell, Giám đc toàn cu v Sáng to và Hp tác, kiêm Giám đc b phn K thut s, khu vc Châu Á, Thái Bình Dương, Khi Tài chính cá nhân và qun lý tài sn, HSBC, cho biết: "Có th chúng ta còn chưa biết hết v các công vic và chc danh ngh nghip ca tương lai nhưng điu mà chúng ta chc chn chính là trí tu nhân to s không thay thế được trí tu ca con người. Trong lĩnh vc tri nghim khách hàng, s kết hp gia công ngh tiên tiến nht vi năng lc ca con người s to nên s khác bit gia mt tri nghim tt vi mt tri nghim tuyt vi." 

Nghiên cu do HSBC y quyn thc hin mang tên "Năng lc ca con người" da trên phân tích nhng thách thc và cơ hi mà ngành ngân hàng đang đi mt đ d đoán sáu ngh nghip trong tương lai:

Chuyên viên thiết kế Tri nghim Thc tế o

Ngày càng có nhiu người đng ý rng thc thế o (MR/AR) s là giao din chính ca thế gii s trong tương lai. Vic bao bc thế gii thc bng mt lp màng d liu s s cho phép chúng ta hình dung bt kì s vt hay hin tượng nào và đnh v chúng trong không gian vt cht như thc tế. K thut này có th s được s dng đ đáp ng nhng nhu cu v ngân hàng trong tương lai.

Vic thiết kế các giao din ba chiu phc tp này và làm cho chúng tr nên chân thc, tác đng hiu qu lên trc giác có th tr thành mt ngh nghip chính trong tương lai, đòi hi các k năng v thiết kế m thut, xây dng thương hiu, kinh nghim v người dùng và các k thut 3D.

Chuyên viên thiết kế thut toán

Xu hướng đưa ra quyết đnh da trên các thut toán ngày càng gia tăng. Người dùng thông qua nhiu d liu đu vào đ nhanh chóng đưa ra kết lun. Tuy nhiên, các thut toán này vn hành trong mt môi trường thường xuyên thay đi v pháp lý, thông tin mi và các sn phm liên tc được ci tiến. Kh năng liên tc cp nht và điu chnh các thut toán đ ti ưu hóa tri nghim ngân hàng ca khách hàng, tránh nhng tình hung "máy tính nói không" s là mt k năng ngày càng cn thiết.  

Theo báo cáo, vì chúng ta đang dch chuyn sang mt môi trường phi mt mã hoc ít mt mã cho vn hành công ngh, công vic này s cn các k năng v qun lý ri ro, thiết kế dch v, hiu biết v tài chính, hơn là đơn thun tinh thông k thut.

Chuyên viên thiết kế giao din đi thoi

Trong nhng năm qua, máy móc đã dn dn tr nên "người" hơn trong các tương tác vi người dùng. Chabot đã được s dng trong ngành ngân hàng đ tr li các câu hi đơn gin và thu thp thông tin. Nếu trước đây chúng ta phi ra ch dn cho máy móc thông qua nhng dãy mt mã phc tp thì hin ti máy móc có th din dch các nhu cu ca chúng ta thông qua nhng câu nói đơn gin. Thiết kế giao din đi thoi là mt mng công vic mi giúp chúng ta tn dng tt nht các chatbot giao tiếp bng ging nói và bng văn bn. Khi công ngh tr thành dòng ch đo, công vic này s ngày càng ph biến.

Chuyên viên thiết kế giao din đi thoi ph trách xây dng nhng giao din nhanh nhy, thân thin giúp gii quyết các khó khăn ca khách hàng vượt hơn mong đi ca h và khiến h hài lòng. Công vic này đi hi s kết hp gia các k năng sáng to, ngôn ng và nhân văn hc.

Chuyên viên tư vn dch v quc tế

Ranh gii gia môi trường dch v thc tế, môi trường t xa và môi trường k thut s đang b xóa nhòa. Bt kỳ lúc nào cn khách hàng đu có th được phc v ti mt chi nhánh, thông qua mt ng dng chat, ging nói hay thc tế o. Khi thc tế o tr thành giao din chính gia con người và máy móc, các chuyên viên dch v giàu k năng s có th dch chuyn d dàng gia môi trường thc tế và môi trường o bt c nơi đâu đ đáp ng các nhu cu ca khách hàng 

Nhng k năng quan trng ca mt chuyên viên tư vn khách hàng trong tương lai là s kết hp gia kiến thc v sn phm và lĩnh vc đang kinh doanh vi k năng giao tiếp xut sc cùng s đng cm. Điu này đòi hi h phi cm thy thoi mái vi các ng dng công ngh  trong giao tiếp, bao gm kh năng trình bày trong môi trường thc tế o.

K sư qui trình s

Nhng tương tác vi khách hàng trong lĩnh vc ngân hàng - t kết np khách hàng mi đến thay thế mt chiếc th b đánh mt - đu tuân theo nhng quy trình tiêu chun cân bng gia tính bo mt và các quy đnh pháp lut vi kỳ vng mang li tri nghim tt nht cho khách hàng. Các quy trình này có th s ngày càng thay đi và tr nên phc tp, bi vì chúng là s kết hp các thành phn dch v và thông tin t nhiu ngun khác nhau. Mt k sư quy trình s s ph trách phân tích, kết hp và ti ưu hóa nhng quy trình này, liên tc điu chnh chúng đ ti đa hóa tính xuyên sut và gim thiu gián đon. 

K sư quy trình s s cn phi thông tho các k năng phát hin đ hiu rõ các quy trình qui mô và có liên h cht ch vi nhau, đng thi chn đoán các vn đ và các nút tht c chai. Ngoài ra, h cũng phi là nhng người sáng to trong vic trin khai các các gii pháp th nghim.  

Chuyên gia thúc đy hp tác

Trong mt thế gii kinh doanh ngày càng kết ni vi nhau, các mi quan h gia ngân hàng vi các đi tác s như fintech và tp đoàn công ngh s cn được giám sát cn thn, vun đp và thương lượng. Mt khi c tin và d liu khách hàng đu có th lưu chuyn qua nhiu t chc, chúng ta s cn nhng người ph trách giám sát cht ch vic s dng và trin khai, đng thi đm bo s vn hành suôn s và tuân th lut pháp.

Ngh nghip này cn có s dung hòa gia hiu biết v k thut đi vi các giao din s và kiến thc v bo mt và qun lý ri ro. K năng giao tiếp đ tương tác vi đi tác cũng không kém phn quan trng.

Các k năng trng yếu - Ba C

Mt s k năng đã được đ cp xuyên sut trong sáu ngh nghip tương lai k trên và chính nhng k năng này s tiếp tc to nên s khác bit gia con người và máy móc v ngun lc lao đng. Báo cáo ca HSBC tóm tt các k năng này trong 3 C: Curiosity - S tò mò, Creativity - S sáng to và Communication - Kh năng giao tiếp

Đng tác gi ca báo cáo, Nhà tương lai hc ng dng, Tom Cheesewright, nhn xét: "Vai trò ca con người và người máy khi đ cp đến lc lượng lao đng tương lai là đ tài tranh lun nóng hi. Nhưng phn ln chúng ta đã b qua các tác đng tích cc ca t đng hóa. Mc dù máy móc s tiếp tc đm nhim các các quy trình mang tính t đng, ngun lc con người s ngày càng đóng vai trò quan trng. Chính các ưu thế như tính tò mò, kh năng sáng to và s đng cm s tiếp tc làm cho chúng ta khác bit vi máy móc."

Theo Trí thc tr

Xem 564 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.