Thứ tư, 20 Tháng 2 2019
TIN MỚI

Agribank Hà Tây thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm

Hinh anh dau gia BDSNgân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) Chi nhánh Hà Tây thông báo bán đu giá tài sn bo đm. Thi gian đu giá: d kiến vào 13h30 ngày 12/07/2018.

Mô t v tài sn:

Tài sn th nht: Tài sn là toàn b quyn s dng đt và tài sn gn lin vi đt theo Giy chng nhn quyn s dng đt s AO 887007, có din tích 146,7 m2 đt , tha đt s 03, do UBND huyn Chương M cp ngày 13/04/2009 cho bà Nguyn Th Xuân. Tài sn gn lin vi đt: Nhà xây mái bng và công trình ph. Tài sn thế chp ti PGD Đông Phương Yên - Agribank CN huyn Chương M Hà Tây đ vay vn. Đa ch tha đt: Xóm Tân Yên, thôn Yên Trường, xã Trường Yên, huyn Chương M, Hà Ni.

Giá khi đim: 252.000.000 đng (Bng ch: Hai trăm năm mươi hai triu đng).

Người trúng đu giá phi np tin thuế thu nhp cá nhân, l phí trước b, l phí công chng và các loi thuế, phí khác (nếu có) theo quy đnh ca pháp lut (không nm trong giá bán).

Bước giá: 3.000.000 đng (Bng ch: Ba triu đng)

Tin đt trước: 15.000.000 đng/b h sơ, khách hàng chuyn khon vào tài khon ca công tý. Tên TK: Công ty CP đu giá và đu tư tài chính Landpro, S tài khon: 2206201011697 m ti Agribank Chi nhánh huyn Chương M, Hà Tây; khon tin đt trước này phi báo có trên tài khon ca công ty đu giá chm nht ngày 10/07/2018.

Tài sn th hai: Tài sn là toàn b quyn s dng đt và tài sn gn lin vi đt theo Giy chng nhn quyn s dng đt s S 008056, có din tích 133 m2 đt , tha đt s 243A, t bn đ s 3, do UBND huyn Chương M cp ngày 18/06/2002 cho h ông Nguyn Quang Tuân. Tài sn gn lin vi đt: Nhà cp 4 và công trình ph. Tài sn thế chp ti PGD Đông Phương Yên - Agribank CN huyn Chương M Hà Tây đ vay vn. Đa ch tha đt: Xóm Đình, thôn Phù Yên, xã Trường Yên, huyn Chương M, Hà Ni.

Giá khi đim: 323.000.000 đng (Bng ch: Ba trăm hai mươi ba triu đng).

Người trúng đu giá phi np tin thuế thu nhp cá nhân, l phí trước b, l phí công chng và các loi thuế, phí khác (nếu có) theo quy đnh ca pháp lut (không nm trong giá bán).

Bước giá: 4.000.000 đng (Bng ch: Bn triu đng)

Tin đt trước: 20.000.000 đng/b h sơ, khách hàng chuyn khon vào tài khon ca công tý. Tên TK: Công ty CP đu giá và đu tư tài chính Landpro, S tài khon: 2206201011697 m ti Agribank Chi nhánh huyn Chương M, Hà Tây; khon tin đt trước này phi báo có trên tài khon ca công ty đu giá chm nht ngày 10/07/2018.

Tài sn th ba: Tài sn là toàn b quyn s dng đt và tài sn gn lin vi đt theo Giy chng nhn quyn s dng đt s U 444411, có din tích 150 m2 đt , tha đt s 25, t bn đ s 1, do UBND huyn Chương M cp ngày 31/12/2003 cho h ông Nguyn Văn Mnh. Tài sn gn lin vi đt: Nhà cp 4 và công trình ph. Tài sn thế chp ti PGD Đông Phương Yên - Agribank CN huyn Chương M Hà Tây đ cho ông Nguyn Hu Cường vay vn. Đa ch tha đt: Gò Da, thôn Phù Yên, xã Trường Yên, huyn Chương M, Hà Ni.

Giá khi đim: 443.000.000 đng (Bng ch: Bn trăm bn mươi ba triu đng).

Người trúng đu giá phi np tin thuế thu nhp cá nhân, l phí trước b, l phí công chng và các loi thuế, phí khác (nếu có) theo quy đnh ca pháp lut (không nm trong giá bán).

Bước giá: 5.000.000 đng (Bng ch: Năm triu đng)

Tin đt trước: 25.000.000 đng/b h sơ, khách hàng chuyn khon vào tài khon ca công tý. Tên TK: Công ty CP đu giá và đu tư tài chính Landpro, S tài khon: 2206201011697 m ti Agribank Chi nhánh huyn Chương M, Hà Tây; khon tin đt trước này phi báo có trên tài khon ca công ty đu giá chm nht ngày 10/07/2018.

Tài sn th tư: Tài sn là toàn b quyn s dng đt và tài sn gn lin vi đt theo Giy chng nhn quyn s dng đt s U 395936, có din tích 101 m2 đt , tha đt s 19, t bn đ s 3, do UBND huyn Chương M cp ngày 28/10/2003 cho h bà Nguyn Th Hnh. Tài sn gn lin vi đt: Nhà 3 tng và sân lát gch. Tài sn thế chp ti PGD Đông Phương Yên - Agribank CN huyn Chương M Hà Tây đ vay vn. Đa ch tha đt: Nht Tiến, Yên Trường, xã Trường Yên, huyn Chương M, Hà Ni.

Giá khi đim: 1.990.000.000 đng (Bng ch: Mt t, chín trăm chín mươi triu đng).

Người trúng đu giá phi np tin thuế thu nhp cá nhân, l phí trước b, l phí công chng và các loi thuế, phí khác (nếu có) theo quy đnh ca pháp lut (không nm trong giá bán).

Bước giá: 12.000.000 đng (Bng ch: Mười hai triu đng)

Tin đt trước: 100.000.000 đng/b h sơ, khách hàng chuyn khon vào tài khon ca công tý. Tên TK: Công ty CP đu giá và đu tư tài chính Landpro, S tài khon: 2206201011697 m ti Agribank Chi nhánh huyn Chương M, Hà Tây; khon tin đt trước này phi báo có trên tài khon ca công ty đu giá chm nht ngày 10/07/2018.

Tài sn th năm: Tài sn là toàn b quyn s dng đt và tài sn gn lin vi đt theo Giy chng nhn quyn s dng đt s AO 040231, có din tích 87 m2 đt , tha đt s 530, t bn đ s 01, do UBND huyn Chương M cp ngày 16/12/2008 cho h ông Trnh Nhân Đng và bà Trnh Th Luyến. Tài sn gn lin vi đt: Nhà 2 tng và nhà 3 tng. Tài sn thế chp ti PGD Đông Phương Yên - Agribank CN huyn Chương M Hà Tây đ vay vn. Đa ch tha đt: Thôn Nht Tiến, xã Trường Yên, huyn Chương M, Hà Ni.

Giá khi đim: 1.217.000.000 đng (Bng ch: Mt t, hai trăm mười by triu đng).

Người trúng đu giá phi np tin thuế thu nhp cá nhân, l phí trước b, l phí công chng và các loi thuế, phí khác (nếu có) theo quy đnh ca pháp lut (không nm trong giá bán).

Bước giá: 10.000.000 đng (Bng ch: Mười triu đng)

Tin đt trước: 70.000.000 đng/b h sơ, khách hàng chuyn khon vào tài khon ca công tý. Tên TK: Công ty CP đu giá và đu tư tài chính Landpro, S tài khon: 2206201011697 m ti Agribank Chi nhánh huyn Chương M, Hà Tây; khon tin đt trước này phi báo có trên tài khon ca công ty đu giá chm nht ngày 10/07/2018.

Điu kin, cách thc tham gia đu giá: Nhng người thuc trường hp được nhà nước giao đt có thu tin s dng đt, được cp giy chng nhn quyn s dng đt theo quy đnh ca Lut đt đai, và không thuc trường hp quy đnh ti khon 4 điu 38 Lut đu giá tài sn 2016.

Cách thc đăng ký tham gia đu giá: Đăng ký trc tiếp ti Agribank Chi nhánh huyn Chương M, Hà Tây, hoc ti tr s Công ty CP đu giá và đu tư tài chính Landpro.

Kế hoch t chc bán đu giá:

- Tham kho, mua h sơ đăng ký, nhn h sơ: T ngày thông báo đến ngày 09/07/2018 ti tr s Công ty hoc Agribank Chi nhánh huyn Chương M, Hà Tây.

- T chc đi xem tài sn: Người đăng ký tham gia đu giá có th t đến xem tài sn hoc đăng ký trước và tp trung ti tr s Agribank - Chi nhánh huyn Chương M vào lúc 08h30 ngày 04/07/2018 và ngày 05/07/2018 đ đi xem thc tế tài sn.

- Thi gian và đa đim t chc cuc đu giá: D kiến cuc đu giá được t chc vào 13h30 ngày 12/07/2018 (th 5) ti hi trường Agribank Chi nhánh huyn Chương M, Hà Tây.

- Hình thc đu giá: B phiếu kín 1 vòng, theo phương thc tr giá tăng lên.

Thông tin chi tiết, liên h:

- Công ty CP đu giá và đàu tư tài chính Landpro. Đin thoi: 0983.272.818.

- Agribank Chi nhánh huyn Chương M, Hà Tây. Đin thoi: 0906.058.909.

Xem 1592 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.