Thứ tư, 20 Tháng 2 2019
TIN MỚI

Cải cách nhưng không quên giá trị cốt lõi

Cai cach nhung khong quen gia tri cot loiTheo Tng Giám đc T chc Thương mi Thế gii (WTO) Roberto Azevêdo, liên kết trong h thng thương mi toàn cu đã luôn chng minh s hot đng hiu qu trong nhiu năm nay, góp phn thúc đy phát trin kinh tế toàn cu.

Đăng ti bài viết trên trang Din đàn Đông Nam Á s mi nht, ông Roberto Azevêdo nhn đnh gia tăng căng thng thương mi đã tr thành ch đ chính xut hin dày đc trên tiêu đ các trang thông tin đi chúng trong thi gian gn đây.

Tuy nhiên, hu hết các bài viết đánh giá và phân tích thường không đ cp đến ct lõi ca h thng thương mi toàn cu, vn đã hot đng vô cùng tt trong sut nhiu năm qua.

Ông Azevêdo cho rng mc dù qun tr thương mi toàn cu đã là câu chuyn thành công t nhiu năm trước, bt ngun t thi kỳ hu chiến tranh, song điu quan trng cn ghi nh là thế gii có th s mt mát rt nhiu nếu nhng căng thng hin nay tiếp tc leo thang, làm gia tăng các hành đng “tr đũa” thông qua các chính sách thương mi.

H thng thương mi đa phương, da trên cơ cu ca WTO, hot đng rt hiu qu trong sut nhiu năm qua. H thng này đm bo nn móng cho các nước t tin lp kế hoch kinh tế quc gia - trong mt s khong thi gian. Thm chí, mt s quc gia đã đng ra đm nhn s n đnh và to tm nhìn cho h thng thương mi toàn cu, t đó, m rng kế hoch phát trin kinh tế quc gia.

Ông Azevêdo luôn có các cuc đin đàm trao đi vi các b trưởng thương mi các nước hàng ngày, nhưng rt hiếm khi mt b trưởng tài chính gi đin cho ông đ hi v tm nhìn ca h thng thương mi toàn cu. Theo ông Azevêdo, các nhà chính tr, kinh tế và hu hết mi người cho rng h thng này đơn gin là thc tế ca cuc sng.

Xut khu hàng hóa và dch v chiếm ti 28% tăng trưởng kinh tế (GDP) toàn cu, đây rõ ràng không phi là mt phn nh trong cơ cu kế hoch phát trin kinh tế, cũng như chiến lược phát trin dành cho các nn kinh tế, bao gm c nn kinh tế ln và nh, phát trin và đang phát trin.

Trong bài viết, ông Azevêdo phân tích: “Hãy tưởng tượng, nếu chúng tôi bt ng trình bày mt kch bn, khi mà h thng thương mi thế gii bt đu gp trc trc. Nếu các hàng rào thuế quan không còn b áp đt mc thp như chúng ta vn thy ngày nay và nếu các quc gia thành viên không tuân th các cam kết quc tế, hay thm chí nếu h thng gii quyết tranh chp thương mi quc tế b xói mòn, thì kết qu rõ ràng s là mt bi kch”.

Bt chp gia tăng căng thng gia phn ln các đi tác thương mi, thương mi quc tế vn đang phát trin và góp phn thúc đy s phc hi kinh tế toàn cu. Trao đi hàng hóa toàn cu đã tăng 4,7% trong năm 2017 - mc cao nht k t năm 2011.

Chu kỳ kinh tế vn hành đng b gia Trung Quc, M và Liên minh châu Âu (EU) được thc hin theo cách mà chúng ta chưa tng nhìn thy trong c mt thp k va qua. S phát trin này rt có th s được tiếp tc trong thi gian ti.

Theo ước tính ca WTO, sn lượng thương mi hàng hóa quc tế s tăng mc 4,4% trong năm 2018 và xp x 4% trong năm 2019. Nhng d báo này là mt tin tt. Nó cũng có nghĩa là thương mi vn đang đóng vai trò h tr tăng trưởng, phát trin và to vic làm.

Tuy nhiên, mi th có th gp ri ro nếu căng thng tiếp tc leo thang. Nn kinh tế toàn cu ngày nay được liên kết cht ch gia các quc gia vi nhau. Rc ri s nhân rng khi mà các hành đng hn chế thương mi din ra.

Khong 2/3 hot đng thương mi thế gii ngày nay được thc hin thông qua các chui giá tr toàn cu. Như nhà kinh tế hc Richarde Balwin đã gii thích, vic xây dng rào cn thương mi trong nn kinh tế hin đi ging như xây mt bc tường chn gia nhà máy.

Và trong mt nn kinh tế kết ni toàn cu, tác đng ca bt kỳ cú sc nào lên h thng thương mi đu nh hưởng ti toàn b thế gii, vượt xa khi phm vi các quc gia có liên quan trc tiếp. Trong kch bn này, tt c đu s b nh hưởng và các quc gia kém phát trin s phi hng chu nhiu nht.

Hp tác quc tế là cn thiết đ làm gim bt căng thng và bo v s tăng trưởng mnh m ca nn kinh tế thế gii. WTO, nơi to ra din đàn cho các thành viên tìm kiếm phương thc hp tác và kết hp vi nhau, s đóng vai trò chuyên bit trong tiến trình này.

Ông Azevêdo viết: “Thc tế là chúng tôi đã làm như vy trước đây. Nếu không có WTO, mt làn sóng các bin pháp bo h đã b khuy đng trong cuc khng hong kinh tế năm 2008, làm xu đi đáng k hiu qu kinh tế trong giai đon suy gim đó”.

H thng thương mi đa phương rt quan trng, nhưng h thng này cũng cn phi được cng c và ci thin đ đáp ng các nhu cu ca kinh tế thế gii đang thay đi và phát trin nhanh chóng. Trong mt vài năm gn đây, các thành viên ca WTO đã thành công trong vic cung cp mt s bin pháp ci cách quan trng.

Nhng đt phá này gm có: Hip đnh to thun li thương mi năm 2013, tha thun loi b tr cp xut khu nông nghip năm 2015 và mt lot các bước h tr nhng thành viên kém phát trin nht ca WTO. Trong năm 2015, mt nhóm các thành viên đã đt được tha thun m rng Hip đnh Công ngh thông tin, loi b thuế quan trên din rng đi vi các sn phm công ngh thông tin.

Ti hi ngh các b trưởng WTO, được t chc Buenos Aires (Argentina) vào tháng 12/2017, các thành viên WTO đã đt thêm được mt s bước tiến mi. Ví d, h cam kết đm bo mt tha thun v tr cp đánh bt thy sn, da trên Mc tiêu phát trin bn vng 14.6 vào cui năm 2019.

H đng ý gia hn không áp đt nghĩa v hi quan đi vi các giao dch đin t thêm hai năm na. H cũng chp nhn tiếp tc đàm phán trong mt s lĩnh vc khác, bao gm nông nghip, dch v và tiếp cn th trường.

Các nhóm thành viên - bao gm nhng quc gia phát trin, đang phát trin và kém phát trin - đã thông báo v các sáng kiến mi đ m ra các cuc đi thoi ca WTO v nhng vn đ thương mi đin t, to thun li đu tư, doanh nghip va và siêu nh, trao quyn kinh tế cho ph n… Mi vic đã được trin khai thc hin và s tiếp tc vào kỳ hp ca WTO ti đây ti Geneva (Thy S).

Kết thúc bài viết, ông Azevêdo cho biết: “Nhng n lc đ ci cách và ci thin h thng thương mi là rt quan trng, nhưng chúng ta cũng cn phi nh nhng giá tr vn có. Hp tác thương mi, thông qua WTO, là nn tng ca kinh tế toàn cu ngày nay. S hp tác này là ngun tài nguyên quý giá - và trong các năm ti tôi s làm hết sc mình đ đm bo chúng ta được thy các giá tr này nhiu hơn na”.

Theo TTXVN

Xem 489 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.