Thứ bảy, 26 Tháng 9 2020
TIN MỚI
Tọa đàm “Đánh giá việc thực hiện quy định pháp luật hiện hành về các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ”

Tọa đàm “Đánh giá việc thực hiện quy định pháp luật hiện hành về các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ”

Trong các ngày 26, 27 và 29/6/2018 ti Hà Ni, TP. H Chí Minh và TP. Đà Nng đã din ra Ta đàm “Đánh giá vic thc hin quy đnh pháp lut hin hành v các bin pháp bo đm thc hin nghĩa v”, do Hip hi Ngân hàng Vit Nam và T chc Tài chính Quc tế (IFC) phi hp t chc.

Ta đàm thu hút s tham d đông đo ca các đi biu đến t các t chc hi viên Hip hi, đi din Ngân hàng Nhà nước, Cc Thanh tra Giám sát Ngân hàng, Trung tâm Thông tin tín dng, Trung tâm Đăng ký Quc gia Giao dch bo đm, Trường Đi hc, cùng các cơ quan báo chí, truyn thông.

Đây là cơ hi tt đ các TCTD và các cơ quan b ngành liên quan trao đi và tho lun v các vướng mc khó khăn khi thc hin pháp lut giao dch bo đm; và gii đáp thc mc v các quy đnh pháp lut v giao dch bo đm, qua đó giúp các TCTD và các t chc liên quan khác có cách hiu thng nht trong áp dng các quy đnh này.

Vi tham lun“Các quy đnh v bo đm thc hin nghĩa v trong B lut Dân s năm 2015 và mt s vn đ cn lưu ý trong quá trình áp dng”ca  TS. H Quang Huy - Phó Cc trưởng, Cc Qun lý x lý vi phm hành chính và giám sát vic thi hành pháp lut, B Tư pháp, Thành viên Ban son tho B Lut Dân s 2015, nhìn tng th, cách tiếp cn mi ca BLDS 2015 cơ bn đã gii quyết được nhng vướng mc, khó khăn trong xác lp, thc hin bin pháp bo đm. Tuy nhiên thc tin áp dng thi gian qua cho thy vn còn mt s vn đ liên quan đến đnh chế bo đm thc hin nghĩa v cn phi tiếp tc được phân tích, đánh giá, như: (i) V hiu lc đi kháng vi người th ba ca bin pháp bo đm và th t ưu tiên thanh toán: Không ít ch th vn chưa hiu thng nht v bn cht ca cách thc “nm gi hoc chiếm gi” TSBĐ đ phát sinh hiu lc đi kháng vi bên th ba; Bên nhn bo đm s thc hin quyn truy đòi như thế nào khi phát hin TSBĐ đang do bên th ba nm gi? Bên nhn bo đm có được phép tiếp cn tài sn đ thu gi không? (ii) Vn đ bàn giao TSBĐ đ x lý: đ có th thc hin được các tha thun hp pháp v x lý TSBĐ trên thc tế li ph thuc quá nhiu vào s thin chí, t nguyn ca Bên bo đm (Ch s hu tài sn), t giao TSBĐ đ x lý, xác đnh phương thc x lý TSBĐ, giá bán TSBĐ đến th tc chuyn quyn s hu cho người mua, người trúng đu giá TSBĐ…Cn to lp hành lang pháp lý đ làm sao cho bên nhn bo đm có quyn t mình thu hi TSBĐ dc trên nguyên lý “Không vi phm điu cm, trái đo đc xã hi”; (iii)  V bin pháp bo lãnh, mt trong nhng vn đ còn có ý kiến khác nhau đó là có hay không vic tn ti khái nim hp đng thế chp QSDĐ đ bo đm thc hin nghĩa v ca người khác? S không thng nht trong cách tiếp cn vn đ trong hp đng bo lãnh. Cn quy đnh c th hơn mt s vn đ như: Hình thc hp đng bo lãnh; Quyn và nghĩa v ca các bên trong quan h bo lãnh có khác gì vi quan h cm c, thế chp đ bo đm nghĩa v ca người khác? Cách thc x lý TSBĐ được dùng đ bo đm thc hin nghĩa v bo lãnh?...

Tham lun v“Thc tin áp dng chế đnh bo đm thc hin nghĩa v trong BLDS 2015 - Nhìn t góc đ công chng viên”,ông Tun Đo Thanh - Trưởng phòng, Phòng Công chng s 1 Hà Nicho biết, tuy h thng văn bn quy phm pháp lut liên quan đến bin pháp bo đm thc hin nghĩa v hin hành tương đi đy đ, nhưng thc tế khi công chng bin pháp bo đm thc hin nghĩa v theo quy đnh ti B LDS 2015, công chng viên vn gp nhng khó khăn, vướng mc th hin trên mt s khía cnh, như: (i) Thiếu văn bn quy phm pháp lut điu chnh (hin vn chưa ban hành được Ngh đnh mi thay thế cho NĐ s 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 ca Chính ph v giao dch bo đm, đã được sa đi, b sung mt s điu theo NĐ s 11/2012/NĐ-CP ngày 22/2/2012 ca Chính ph); (ii) Mt s quy đnh còn mâu thun, minh chng rõ ràng nht cho tình hung này chính là cách thc xác đnh thành viên h gia đình; (iii) Mt s quy đnh không có hướng dn c th; (iv) S thiếu thng nht gia các văn bn quy phm pháp lut có liên quan (gia NĐ 102/2017/NĐ-CP, Lut Nhà , NĐ quy đnh chi tiết và hướng dn Lut Nhà …); (v) S khác bit v nhn thc ca các cơ quan hu quan…

Ông Nguyn Trung Nghĩa - Trưởng Phòng, Phòng Pháp chế, Ngân hàng Á Châu (ACB) đã có bài tham lun “Thc tin thc hin các quy đnh pháp lut v giao dch bo đm, nhng khó khăn gp phi, quan đim ca NHTM”. Theo ông Nghĩa, mc dù B LDS 2015 quy đnh tt c 9 bin pháp bo đm nhưng vi nghip v NHTM, ch có 5 bin pháp bo đm có liên quan, trong đó, áp dng trc tiếp 3 bin pháp (cm c, thế chp, bo lãnh) và cn phi lưu ý đc bit đến 2 bin pháp (bo lưu quyn s hu và cm gi tài sn). Thc tế, hin nay, trong nhiu tình hung, ngân hàng vô tình b qua, không thm đnh yếu t liên quan đến xung đt li ích vi người th ba khi quyết đnh cho vay và cm c, thế chp tài sn. Mt s trường hp ph biến như: Không tính toán đến chi phí thuê kho và bo him; Không kim tr k điu khon hp đng mua bán hàng hóa hoc chng t thanh toán; S tiết kim, s dư tài khon, chng khoán hình thành trong thi kỳ hôn nhân; Người đang chiếm gi, s dng bt đng sn không phi là ch s hu; Quyn cư trú khi x lý bt đng sn cũng là mt vn đ, vì Lut pháp hin hành chưa có bt kỳ mt quy đnh nào c th, rõ ràng đ gii quyết “s c th” ca ch nhà và nhng người sinh sng trong nhà khi nhn được thông báo x lý tài sn ca ngân hàng. Mt lot quyn dân s ca công dân đã tr thành mt cái khiên che chc chn trước s đơn l và yếu t ca quyn x lý tài sn ca bên nhn bo đm.

Phn tho lun din ra sôi ni vi đoàn Ch ta bao gm đi din VNBA, đi din IFC, đi din B Tư pháp cùng 2 din gi là TS. H Quang Huy và ông Tun Đo Thanh. Các đi biu đã tho lun ch yếu xoay quanh các vn đ v: Thế chp nhà hình thành trong tương lai; Hiu lc ca Hp đng thế chp; Vô hiu tng phn hay toàn phn trong mt s trường hp ca Hp đng thế chp; Vic bán tài sn khi chưa xóa gii chp; Thay đi ch s hu khi thế chp; Thế nào là thế chp tài sn liên quan đến TSBĐ; Tình trng đăng ký s hu nhà ti Vit Nam...

T nhng vướng mc, khó khan trong thc tin, các đi biu cũng đưa ra mt s kiến ngh liên quan đến các vn đ như: Th bc ca lut pháp, s phân cp và xuyên sut ca h thng lut pháp; Các hình thc gian ln và làm gi giy t; Th t ưu tiên ca các thế chp TSBĐ; Cơ chế phán quyết ca Trng tài; Khái nim “tài sn hình thành trong tương lai”; Quy đnh thế chp nhà hình thành trong tương lai ch đ cho mc đích vay mua nhà , sa cha nhà ; Quy đnh thông tin đăng ký giao dch bo đm phi trùng vi thông tin được lưu tr trong d liu ca B Tài nguyên & Môi trường... 

Vi ch đ thiết thc, các bui Ta đàm ti Hà Ni, Đà Nng và TP. H Chí Minh đã din ra rt thành công.

Xem 734 lần
Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)
Xem theo ngày tháng