Thứ sáu, 22 Tháng 2 2019
TIN MỚI

Luật An ninh mạng có hiệu lực từ 01/01/2019

Luat An ninh mang co hieu lucSáng 12/6, ti kỳ hp th 5, Quc hi đã thông qua Lut An ninh mng vi 86,86% đi biu tán thành, gm 7 chương, 43 điu, quy đnh v hot đng bo v an ninh quc gia và bo đm trt t, an toàn xã hi trên không gian mng; trách nhim ca cơ quan, t chc, cá nhân có liên quan.Lut có hiu lc thi hành t ngày 01/01/2019.

Lut quy đnh nguyên tc bo v an ninh mng gm: Tuân th Hiến pháp và pháp lut; bo đm li ích ca Nhà nước, quyn và li ích hp pháp ca t chc, cá nhân; đt dưới s lãnh đo ca Đng Cng sn Vit Nam, s qun lý thng nht ca Nhà nước; huy đng sc mnh tng hp ca h thng chính tr và toàn dân tc; phát huy vai trò nòng ct ca lc lượng chuyên trách bo v an ninh mng.

Kết hp cht ch gia nhim v bo v an ninh mng, bo v h thng thông tin quan trng v an ninh quc gia vi nhim v phát trin kinh tế - xã hi, bo đm quyn con người, quyn công dân, to điu kin cho các t chc, cá nhân hot đng trên không gian mng. Ch đng phòng nga, phát hin, ngăn chn, đu tranh, làm tht bi mi hot đng s dng không gian mng xâm phm an ninh quc gia, trt t, an toàn xã hi, quyn và li ích hp pháp ca t chc, cá nhân; sn sàng ngăn chn các nguy cơ đe da an ninh mng.

Trin khai hot đng bo v an ninh mng đi vi cơ s h tng không gian mng quc gia. Áp dng các bin pháp bo v h thng thông tin quan trng v an ninh quc gia. H thng thông tin quan trng v an ninh quc gia được thm đnh, chng nhn đ điu kin v an ninh mng trước khi đưa vào vn hành, s dng; thường xuyên giám sát, kim tra v an ninh mng trong quá trình s dng và kp thi ng phó, khc phc s c an ninh mng. Mi hành vi vi phm pháp lut v an ninh mng phi được x lý kp thi, nghiêm minh.

Lut quy đnh rõ các hành vi b nghiêm cm, c th: S dng không gian mng đ thc hin hành vi t chc, hot đng, cu kết, xúi gic, mua chuc, la gt, lôi kéo, đào to, hun luyn người chng Nhà nước Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam. Xuyên tc lch s, ph nhn thành tu cách mng, phá hoi khi đi đoàn kết toàn dân tc, xúc phm tôn giáo, phân bit đi x v gii, phân bit chng tc. Thông tin sai s tht gây hoang mang trong nhân dân, gây thit hi cho các hot đng kinh tế - xã hi, gây khó khăn cho hot đng ca cơ quan nhà nước hoc người thi hành công v, xâm phm quyn và li ích hp pháp ca t chc, cá nhân khác. Hot đng mi dâm, t nn xã hi, mua bán người; đăng ti thông tin dâm ô, đi try, ti ác; phá hoi thun phong, m tc ca dân tc, đo đc xã hi, sc khe cng đng. Xúi gic, lôi kéo, kích đng người khác phm ti. Thc hin tn công mng, khng b mng, gián đip mng, ti phm mng; gây s c, tn công, xâm nhp, chiếm quyn điu khin, làm sai lch, gián đon, ngưng tr, tê lit hoc phá hoi h thng thông tin quan trng v an ninh quc gia. Sn xut, đưa vào s dng công c, phương tin, phn mm hoc có hành vi cn tr, gây ri lon hot đng ca mng máy tính, mng vin thông; phát tán chương trình tin hc gây hi cho hot đng ca mng máy tính, mng vin thông, phương tin đin t; xâm nhp trái phép vào mng máy tính, mng vin thông hoc phương tin đin t ca người khác. Chng li hoc cn tr hot đng ca lc lượng bo v an ninh mng; tn công, vô hiu hóa trái pháp lut làm mt tác dng bin pháp bo v an ninh mng. Li dng hoc lm dng hot đng bo v an ninh mng đ xâm phm ch quyn, li ích, an ninh quc gia, trt t, an toàn xã hi, quyn và li ích hp pháp ca t chc, cá nhân hoc đ trc li…

Lut cũng nêu bin pháp bo v an ninh mng, gm: Thm đnh an ninh mng; đánh giá điu kin an ninh mng; kim tra an ninh mng; giám sát an ninh mng; ng phó, khc phc s c an ninh mng; đu tranh bo v an ninh mng; s dng mt mã đ bo v thông tin mng; ngăn chn, yêu cu tm ngng, ngng cung cp thông tin mng; đình ch, tm đình ch các hot đng thiết lp, cung cp và s dng mng vin thông, mng internet, sn xut và s dng thiết b phát, thu phát sóng vô tuyến theo quy đnh ca pháp lut; yêu cu xóa b, truy cp, xóa b thông tin trái pháp lut hoc thông tin sai s tht trên không gian mng xâm phm an ninh quc gia, trt t, an toàn xã hi...

Bên cnh đó, trong Chương VII - “Điu khon thi hành”, Lut cũng quy đnh rõ: H thng thông tin đang vn hành, s dng được đưa vào Danh mc h thng thông tin quan trng v an ninh quc gia, trong thi hn 12 tháng k t ngày Lut có hiu lc, ch qun h thng thông tin b sung đ điu kin an ninh mng, lc lượng chuyên trách bo v an ninh mng đánh giá điu kin an ninh mng theo quy đnh ti Điu 12 ca Lut; trường hp cn gia hn do Th tướng Chính ph quyết đnh nhưng không quá 12 tháng.

Xem 1154 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.