Thứ sáu, 22 Tháng 2 2019
TIN MỚI
Dư nợ tín dụng đến hết tháng 5 tăng 6,16% so với cuối năm 2017

Dư nợ tín dụng đến hết tháng 5 tăng 6,16% so với cuối năm 2017

Theo lãnh đo NHNN cho biết, cơ cu tín dng đã hướng vào các lĩnh vc sn xut kinh doanh, đc bit là các lĩnh vc ưu tiên; kim soát cht ch tín dng đi vi các lĩnh vc tim n ri ro.

Chia s ti bui hp báo v công tác ngân hàng 6 tháng đu năm 2018,  V trưởng V CSTT NHNN cho biết, mt bng lãi sut trong nhng tháng đu năm 2018 được gi n đnh, lãi sut cho vay đi vi các lĩnh vc ưu tiên tiếp tc gim, trong đó các NHTM Nhà nước và mt s NHTM c phn đã gim khong 0,5%/năm lãi sut cho vay đi vi các khách hàng tt. Lãi sut cho vay hin nay ph biến khong 6-9%/năm đi vi ngn hn, trung – dài hn khong 9-11%/năm. Đi vi khách hàng có tình hình tài chính lành mnh, mc tín nhim cao lãi sut cho vay ngn hn ch khong 4-5%/năm.

NHNN đã ch đng điu hành t giá trung tâm linh hot bám sát din biến th trường và mc tiêu CSTT. Nh đó, t giá và th trường ngoi t nhìn chung n đnh, góp phn n đnh kinh tế vĩ mô, to điu kin cho các doanh nghip ch đng trong xây dng và trin khai sn xut kinh doanh, phòng nga ri ro t giá. Đc bit, NHNN đã mua được lượng ln ngoi t b sung d tr ngoi hi; nim tin vào đng Vit Nam được cng c. Th trường vàng tiếp tc din biến n đnh và t điu tiết tt.

V cơ cu tín dng đã hướng vào các lĩnh vc sn xut kinh doanh, đc bit là các lĩnh vc ưu tiên; kim soát cht ch tín dng đi vi các lĩnh vc tim n ri ro (như cho vay bt đng sn, cho vay tiêu dùng ca các công ty tài chính,...), đm bo an toàn hot đng ngân hàng. Dư n tín dng tăng ngay t nhng tháng đu năm; đến ngày 31/5/2018, tín dng tăng 6,16% so vi cui năm 2017, đt khong 6,7 triu t đng. Trong đó, dư n tín dng cho vay nông lâm tăng 6,8%, cho vay Công nghip - xây dng tăng 6,83%, cho vay dch v thương mi tăng 5,7%,...

Đi vi công tác cơ cu li các TCTD, đến nay, v cơ bn các NHTM đã xây dng xong phương án tái cơ cu li gn vi x lý n xu, trình NHNN phê duyt. Trong đó các phương án tp trung chú trng nâng cao cht lượng tài sn, kim soát cht lượng tín dng và x lý n xu; tăng cường năng lc tài chính, m rng quy mô, mng lưới, phát trin các dch v thanh toán, dch v phi tín dng khác. V công tác x lý n xu. Đến cui tháng 3/2018, tng n xu ni bng ca h thng TCTD chiếm 2,18% tng dư n. Tính lũy kế t 15/8/2017 đến cui tháng 3/2018, toàn h thng đã x lý được 100,5 nghìn t đng n xu xác đnh theo Ngh quyết 42.

Trong lĩnh vc thanh toán, đến cui tháng 3/2018, trên toàn quc có 17.887 ATM và 278.768 POS đang hot đng, chưa k mt s lượng ln các giao dch chp nhn th trc tuyến. Các phương tin thanh toán, dch v thanh toán phát trin mnh m, nht là các phương tin thanh toán, dch v thanh toán mi, hin đi ng dng CNTT.

Xem 647 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.