Thứ sáu, 22 Tháng 2 2019
TIN MỚI

Khung khổ pháp lý tiền điện tử: Cần đảm bảo tính đầy đủ, toàn diện

Khung kho phap ly tien dien tuTp trung làm rõ khái nim, hình thái biu hin, thm quyn cp phép cũng như điu kin thc hin phát hành tin đin t...

Qun tr tt các hình thái ca tin đin t

Tin đin t (electronic money hay e-money) là sn phm ca k nguyên s và có nhiu hình thái biu hin. Ti Vit Nam, cho ti nay tin đin t vn b không ít người hiu ln sang khái nim là tin o. Theo V Thanh toán (NHNN) đim khác bit cơ bn gia tin đin t và tin o nm vic tin o không có được đa v tin pháp đnh như tin đin t, và tin o cũng không được đm bo bng tin pháp đnh, không được pháp lut bo v như tin đin t. Chính bi vy, NHNN đã nhiu ln nêu rõ quan đim v vic Bitcoin và các loi tin o tương t không phi là tin t và phương tin thanh toán hp pháp ti Vit Nam.

Ti Vit Nam, các văn bn pháp lý hin hành liên quan đến tin đin t được quy đnh ti mt s văn bn quy phm pháp lut riêng l hoc gián tiếp đ cp ti mt s văn bn như: Lut Ngân hàng Nhà nước Vit Nam; Lut Các t chc tín dng; Ngh đnh s 101/2012/NĐ-CP ca Chính ph v thanh toán không dùng tin mt và Ngh đnh 80/2016/NĐ-CP sa đi, b sung mt s điu ca Ngh đnh 101…

Tuy nhiên, theo NHNN khuôn kh pháp lý v tin đin t ti Vit Nam cn phi được tiếp tc hoàn chnh, b sung nhm bo đm tính đy đ, toàn din đ đáp ng được yêu cu thc tin và phù hp vi thông l quc tế.

Qua rà soát văn bn pháp lut hin hành và đi chiếu vi nhng đc tính ca tin đin t và thc tin ti Vit Nam, có th thy tin đin t đang tn ti dưới mt s hình thc như th tr trước NH hay Ví đin t.

Theo s liu thng kê, s lượng th tr trước đang lưu hành trên toàn quc đến cui năm 2017 đt khong 7,99 triu th, tăng 41,12% so vi năm 2016 và có chiu hướng tiếp tc gia tăng. NHNN cũng đã cp Giy phép cho 27 t chc cung ng dch v trung gian thanh toán, trong đó 24/27 các t chc trung gian thanh toán hin đang cung ng dch v Ví đin t.

Như vy, tuy chưa có văn bn quy phm pháp lut điu chnh hoàn thin và đng b v tin đin t, nhưng xét v các đc tính và bn cht ca tin đin t theo thông l quc tế, thì th tr trước do NH phát hành và Ví đin t là hai hình thc biu hin ca tin đin t, đã được điu chnh ti mt s văn bn quy phm pháp lut hin hành.

Bên cnh hai hình thc biu hin ca tin đin t nêu trên đã được quy đnh trong các văn bn quy phm pháp lut hin hành, trên thc tế hin nay có mt lượng ln giá tr được lưu tr trên các đin thoi di đng ca các ch thuê bao, trường hp s dng giá tr này đ thanh toán hàng hoá, dch v (thanh toán đa mc đích), xét theo nhng đc tính ca tin đin t thì loi hình này cũng cn xem xét, qun lý như mt hình thái biu hin ca tin đin t.

Bên cnh đó, vic s dng các loi th cào đin thoi, th trò chơi trc tuyến (không phi phương tin thanh toán theo pháp lut hin hành)... s dng đ thanh toán đa mc đích hoc có th quy đi thành tin mt, tim n nhng ri ro phc tp và nh hưởng đến s n đnh tài chính. Bi vy cn thiết phi có bin pháp qun lý cht ch các loi th ch được thc hin cho chính dch v được cung cp bi nhà phát hành (th thanh toán đơn mc đích), không đ biến tướng thành th đa mc đích s dng như mt phương tin thanh toán, hn chế nhng ri ro có th xy ra đi vi t chc phát hành và khách hàng.

Đnh nghĩa chun xác v tin đin t

Như đã nêu, thut ng tin đin t đã xut hin ti Vit Nam nhưng chưa có đnh nghĩa c th, rõ ràng trong các văn bn quy phm pháp lut nên thường được hiu ln sang khái nim như tin o, tin k thut s, cũng như chưa hiu đúng bn cht ca tin đin t. Bên cnh đó, các văn bn quy phm pháp lut v tin đin t hin nay chưa kp vi s thay đi ca thc tin và thông l quc tế.

Vì vy, NHNN cho rng cn có mt đnh nghĩa chính thc, chun xác quy đnh trong các văn bn pháp lý v tin đin t ti Vit Nam. Trên cơ s đó, xác đnh rõ phm vi và đi tượng điu chnh là các NH và t chc không phi NH được phép tham gia cung ng, phát hành tin đin t khi đáp ng đy đ các quy đnh pháp lý.

Vic làm này chng nhng s thúc đy thanh toán đin t phát trin, mà còn giúp cho cơ quan qun lý có bin pháp ngăn chn các công c không được xem là phương tin thanh toán hp pháp s dng thanh toán đa mc đích hoc quy đi ra tin mt.

Vi vai trò cơ quan qun lý, NHNN cho rng cn sm hoàn thin khuôn kh pháp lý v qun lý tin đin t mt cách toàn din và thng nht. Trong đó, cn thiết phi b sung tin đin t là mt phương tin thanh toán thuc dch v thanh toán không qua tài khon thanh toán ca khách hàng ti d tho Ngh đnh thay thế Ngh đnh 101/2012/NĐ-CP.

Đng thi, đ làm cơ s pháp lý và bo đm kim soát, ngăn chn các ri ro, bo v quyn li ca khách hàng, nâng cao vai trò hiu lc hiu qu giám sát ca cơ quan nhà nước vi t chc không phi NH cung ng dch v thanh toán không qua tài khon thanh toán ca khách hàng, trong đó có hot đng cung ng tin đin t, cn thiết phi được b sung vào Danh mc Ngành ngh kinh doanh có điu kin ti Lut Đu tư.

Bên cnh đó, cũng phi xác đnh phm vi và đi tượng cung ng tin đin t đ ban hành quy đnh qun lý phù hp. Vic này s giúp cơ quan qun lý đưa ra các quy đnh phù hp v điu kin kinh doanh đi vi dch v thanh toán này, nht là đi vi quy đnh v điu kin cung ng phát hành tin đin t ca t chc không phi là NH.

NHNN cũng đ xut cn quy đnh cht ch các điu kin đi vi các t chc cung ng phát hành tin đin t. Theo đó, các t chc cung ng phát hành tin đin t cn phi đáp ng các điu kin v vn, nhân s, h tng k thut, mng lưới, h thng CNTT; đáp ng các quy đnh đm bo an toàn trong nhn biết khách hàng (KYC), phòng chng ra tin; cơ chế giám sát an toàn bo mt...

Trong văn bn gi ti ly ý kiến các cơ quan liên quan v rà soát, đ ngh sa đi, b sung, ban hành mi văn bn quy phm pháp lut v tin đin t, NHNN cũng đã đ xut vi Chính ph giao cho phía NHNN nghiên cu hoàn thin khuôn kh pháp lý v qun lý tin đin t ti Vit Nam, trình Chính ph Ngh đnh thay thế Ngh đnh 101 và Ngh đnh 80. Trong đó làm rõ khái nim tin đin t, hình thái biu hin và bn cht tin đin t; cũng như thm quyn cp phép; điu kin thc hin phát hành tin đin t; qun tr ri ro; bo v quyn li và tài sn ca khách hàng... Theo NHNN, l trình ban hành Ngh đnh thay thế Ngh đnh 101 và Ngh đnh 80 s ph thuc vào tiến đ ca vic xây dng và ban hành Lut Đu tư.

Theo Thi báo ngân hàng

Xem 983 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.