Thứ ba, 26 Tháng 3 2019
TIN MỚI

Giải pháp cần cho tương lai

Giai phap can cho tuong laiĐiu chuyn dòng vn sang kinh tế xanh s to ngun lc tài chính tái cơ cu nn kinh tế Vit Nam theo hướng phát trin bn vng.

Thúc đy đi thay

Các quc gia trên thế gii, trong đó không loi tr Vit Nam đu đang phi đi mt vi nhng tác đng nng n ngày càng rõ nét ca biến đi khí hu. Tc đ tăng trưởng kinh tế hin nay ca Vit Nam có th s khiến Vit Nam dn tr thành ngun phát thi khí nhà kính ln. Chính ph đã ban hành nhiu chính sách và kế hoch hành đng nhm thc hin các mc tiêu chiến lược v tăng trưởng xanh và phát trin bn vng.

Đi vi NHNN, cơ quan điu hành cũng đã có nhng chính sách v lĩnh vc này như Ch th s 03/CT-NHNN ngày 24/3/2015 v thúc đy tăng trưởng tín dng xanh và qun lý ri ro môi trường - xã hi trong hot đng cp tín dng; Quyết đnh s 1552/QĐ-NHNN ngày 6/8/2015 ban hành Kế hoch hành đng ca ngành Ngân hàng thc hin Chiến lược Quc gia v tăng trưởng xanh đến năm 2020.

Trong Quyết đnh 1552 cũng nêu rõ nhim v ch yếu là hoàn thin th chế v NH và tín dng phù hp vi mc tiêu tăng trưởng xanh, tăng cường năng lc cho h thng NH trong thc hin NH - tín dng xanh; xây dng gii pháp thúc đy các sn phm NH - tín dng xanh. Đu năm 2017 và 2018, cơ quan điu hành cũng đã ban hành Ch th trong đó tiếp tc nhn mnh vic trin khai kế hoch hành đng ca ngành NH thc hin Chiến lược Quc gia v tăng trưởng xanh ti năm 2020.

Hiu mt cách đy đ v tín dng xanh, chuyên gia cho rng tín dng xanh không ch dng li nhng d án vì môi trường, mà ngay k c nhng d án cho vay sn xut kinh doanh bình thường cũng cn có nhng điu kin trong vic s dng vn không gây nh hưởng ti môi trường. Nếu theo nghĩa rng như vy, v chuyên gia này cho rng tín dng xanh Vit Nam còn rt  hn chế. Bi thc tế, đ tuân th được đúng theo tiêu chí thì các TCTD phi có nhng bin pháp bo v môi trường khi s dng vn vay, điu này s to ra chi phí có th nh hưởng ti li nhun. Ngược li, khách hàng b ràng buc vi nhng điu kin như vy thì cũng phn nào đó bt li cho NH.

Tuy nhiên, nói đi cũng phi nói li, NH cũng như tt c thành phn kinh tế s dng vn phi hiu được rng cái giá phi tr khi xem nh vn đ bo v môi trường s rt đt cho c xã hi và nn kinh tế, thm chí tr thành sai lm không th cu vãn. "Phát trin b qua môi trường, thì ti mt thi đim, chính s phát trin đó s là tác hi cho nn kinh tế trong tương lai. Lúc đó, chi phí mà Chính ph cũng như các thành phn kinh tế phi b ra đ phc hi s rt khó đo lường”, TS. Nguyn Trí Hiếu chia s.

Hơn na, phi thng thn nhìn nhn rng Vit Nam chưa có quy đnh c th v lĩnh vc xanh, d án xanh cn ưu tiên h tr. Nhn thc ca các TCTD v tín dng xanh cũng như ri ro môi trường, xã hi chưa đng b. Vic thiếu cán b được đào to chuyên sâu, chuyên trách trong đánh giá ri ro môi trường; hay sn phm, dch v tài chính xanh còn hn chế, chưa đa dng… đu là thách thc khi trin khai tín dng xanh ti Vit Nam.

T nhn thc ti hành đng

Ý thc gi gìn môi trường là chìa khoá đ có mt môi trường xanh bn vng. Lý thuyết là vy, nhưng đ thc hin được hiu qu li không phi chuyn d, khi phi cân đi vi li ích v kinh tế. Thi gian gn đây, các NHTM ti Vit Nam đã và đang dn có nhng s quan tâm hơn ti trong đu tư vi các d án môi trường: VietinBank và Techcombank phi hp cùng IFC xây dng chương trình tiết kim năng lượng cho các DNNVV; BIDV, Agribank, Sacombank và Vietcombank cho vay thí đim các d án kinh doanh năng lượng tái to, x lý tái chế rác thi môi trường, gim thiu các tác hi t biến đi khí hu; Agribank vi ngun tín dng ưu đãi cho nông nghip sch; ABBank tham gia nhóm Sáng kiến Tài chính chương trình Môi trường Liên hip quc… Song chuyên gia nhn đnh, tín dng xanh vn chưa thc s lan rng trong h thng các NHTM Vit Nam.

Mt trong nhng nguyên do gây cn tr không nh là n xu. Đơn c như vi nhng tài sn bo đm mà phn ln là bt đng sn tr thành nhng d án treo, bit th ma… chc chn s có nhng tác hi nht đnh ti môi trường xung quanh. Không ch n xu, tín dng xanh mun phát trin được còn ph thuc rt ln vào chính sách. Vic kết ni t ch đo ca Chính ph vi cơ quan điu hành chính sách tin t trong tương quan bo v môi trường cn được đy mnh hơn. Cơ quan ch quan v tài chính tin t phi có nhng quy đnh vic s dng đng vn được thc hin ra sao trong vic bo v môi trường. Đi vi chính sách tài khoá cũng vy, nhng d án có th gây tác hi tiêu cc môi trường phi được đánh giá, xem xét k càng. "Chính sách tài khoá và chính sách tin t phi phi hp vi nhau đ đưa ra nhng quy đnh bo v môi trường khi đng vn ca quc gia và đng vn NH được s dng”, mt chuyên gia kinh tế cho biết.

TS. Phm Hoàng Mai, V trưởng V Khoa hc, Giáo dc, Tài nguyên và Môi trường (B Kế hoch và Đu tư) cũng nhn mnh: vai trò quan trng ca ngành NH trong huy đng ngun tài chính, đc bit khu vc tư nhân đ thc hin thành công chiến lược tăng trưởng xanh ca Vit Nam. Theo đó, NHNN có vai trò điu phi trong hình thành khung pháp lý, đnh hướng và giám sát; đ ra phân loi d án tăng trưởng xanh; đm bo các ngun tài chính trong nước và bên ngoài.

Trong D án Chương trình Ci cách kinh tế vĩ mô/Tăng trưởng xanh - Hp phn ci cách khu vc tài chính xanh ca GIZ phi hp vi NHNN và U ban Chng khoán Nhà nước, bên cnh khung chính sách tài chính xanh, các chương trình tín dng xanh thì có nhc ti vn đ trái phiếu xanh. Đây được xem là mt trong nhng gii pháp giúp huy đng vn cho các d án sch được nhiu quc gia trên thế gii áp dng thành công. Phát hành trái phiếu xanh Vit Nam đã có ch trương, nhưng vn còn mc hn chế.

bi cnh ngân sách quc gia còn eo hp, phát hành trái phiếu thường được ưu tiên cho nhng nhu cu thc tin, khn trương hơn như xoá đói gim nghèo, an sinh xã hi, quc phòng, h tng cơ s… vic phát hành trái phiếu lo cho vn đ môi trường xem ra còn khá xa vi. Nhưng thi gian ti, các chuyên gia đu khuyến ngh: đã ti lúc không th lơ là được, mà bt buc phi có nhng chương trình tài tr đ phát hành trái phiếu xanh, t đó sn sinh ra ngun vn phc v cho d án tăng trưởng xanh.

IFC d kiến trong năm tài khóa 2018 s huy đng được 1 t USD vn đu tư dài hn cho Vit Nam, trong đó trng tâm là khu vc NH. Hp tác ca IFC đi vi NHNN được thc hin trên nhiu lĩnh vc, trong đó có đ cp ti tín dng xanh.

Theo Thi báo Ngân hàng

Xem 466 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.