Thứ tư, 16 Tháng 1 2019
TIN MỚI
Chấn chỉnh hoạt động cho vay tiêu dùng, cho vay phục vụ đời sống

Chấn chỉnh hoạt động cho vay tiêu dùng, cho vay phục vụ đời sống

Ngày 15/5/2018 Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) đã có văn bn s 3436/NHNN-TTGSNH yêu cu các T chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gi tt là TCTD) chn chnh hot đng cho vay tiêu dùng, cho vay phc v đi sng ti các TCTD.

Văn bn nêu rõ, đ ngăn nga hành vi gian ln, vi phm các quy đnh ca pháp lut v cho vay tiêu dùng, cho vay phc v đi sng, bo đm quyn li hp ca bo đm các khách hàng, bo đm an toàn trong hot đng cho vay, phát hành s dng th tín dng ca các TCTD, tiếp theo văn bn s 1366/TTGSNH4 ngày 03/5/2018 ca Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) v vic tăng cường thc hin Ch th s 07/CT-NHNN đi vi hot đng cho vay tiêu dùng, phc v nhu cu đi sng ca TCTD, đ đo đm an toàn hot đng h thng tài chính và quyn li ca khách hàng vay, Thng đc NHNN yêu cu các TCTD thc hin nghiêm túc các công vic sau đây:

Mt là, rà soát các quy đnh ni b, đm bo ban hành đy đ theo đúng quy đnh ca pháp lut, đc bit các quy đnh ni b v cho vay phc v đi sng, cho vay tiêu dùng, qun lý tin vay, phát hành và cung ng dch v thanh toán th tín dng phù hp vi đc đim hot đng kinh doanh ca TCTD theo đúng quy đnh ti Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy đnh v hot đng cho vay ca t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Thông tư s 43/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy đnh cho vay tiêu dùng ca công ty tài chính, Thông tư s 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 quy đnh v hot đng th ngân hàng và Thông tư s 26/2017/TT-NHNN sa đi, b sung mt s điu ca Thông tư s 19/2016/TT-NHNN; Ph biến, quán trit, trin khai ti tt c các đơn v, nhân viên ca TCTD đ thng nht thc hin, tuân th nghiêm các quy đnh ca pháp lut và quy đnh ni b.

Hai là, chp hành nghiêm chnh các văn bn quy phm pháp lut v cho vay phc v đi sng, cho vay tiêu dùng, phát hành th tín dng, đc bit là các quy đnh sau:

(1) Thc hin nghiêm các quy đnh v lãi sut, phí liên quan đến hot đng cho vay theo quy đnh ti Thông tư 39/2016/TT-NHNN; Nghiêm túc thc hin các quy đnh v nguyên tc, phương pháp tính lãi và phí, minh bch lãi sut cp tín dng theo Thông tư s 14/2017/TT-NHNN ngày 29/9/2017 quy đnh v phương pháp tính lãi trong hot đng nhn tin gi, cp tín dng gia TCTD vi khách hàng.

(2) Thc hin nghiêm các quy đnh v minh bch hóa hot đng cho vay như: (i) Quy đnh v niêm yết hp đng theo mu, điu kin giao dch chung, cung cp thông tin v hp đng theo mu, điu kin giao dch chung cho khách hàng theo đúng quy đnh ti Thông tư 39/2016/TT-NHNN; (ii) Cung cp đy đ cho khách hàng trước khi xác lp tha thun cho vay các thông tin v lãi sut cho vay, nguyên tc và các yếu t xác đnh lãi sut trong trường hp áp dng lãi sut có điu chnh, lãi sut quá hn, loi phí và mc phí theo đúng quy đnh ti Thông tư 39/2016/TT-NHNN. Riêng đi vi các công ty tài chính tiêu dùng, phi ban hành đy đ quy đnh v khung lãi sut cho vay tiêu dùng áp dng thng nht trong toàn h thng trong tng thi kỳ, trong đó bao gm mc lãi sut cho vay cao nht, mc lãi sut cho vay thp nht đi vi tng sn phm cho vay tiêu dùng và báo cáo NHNN v khung lãi sut cho vay theo quy đnh ti Thông tư 43/2016/TT-NHNN.

(3) Thc hin nghiêm các quy đnh v đôc đc, thu hi n theo đúng quy đnh ti Thông tư 43/2016/TT-NHNN và quy đnh ca pháp lut có liên quan.

(4) Rà soát, qun lý cht ch các đim gii thiu dch v, nhân viên gii thiu dch v, đi tác ca TCTD đ bo đm tuân th các quy đnh ca pháp lut và quy đnh ni b ca TCTD.

(5) Kim soát cht ch hot đng phát hành th tín dng, đm bo tuân th đúng quy đnh ti Thông tư s 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 quy đnh v hot đng th ngân hàng và Thông tư s 26/2017/TT-NHNN sa đi, b sung mt s điu ca Thông tư s 19/2016/TT-NHNN.

Ba là, tăng cường hot đng giám sát, kim tra, kim soát vic tuân th các quy đnh ca NHNN và pháp lut v hot đng cp tín dng nói chung, cho vay phc v đi sng, cho vay tiêu dùng nói riêng tt c các chi nhánh, đơn v kinh doanh trong mng lưới hot đng TCTD; đm bo cán b, nhân viên thc hin đúng quy trình, quy đnh ni b và quy đnh ca pháp lut (trong đó bao gm minh bch thông tin hp đng, bo mt thông tin khách hàng, s dng bin pháp thu hi n phù hp...); Kp thi phát hin, x lý nghiêm các trường hp vi phm pháp lut, quy đnh ni b trong hot đng cho vay tiêu dùng, cho vay phc v đi sng, bo v quyn li hp pháp ca khách hàng.

Bn là, rà soát cht lượng cán b, nâng cao cht lượng quy trình tuyn dng, đánh giá cán b, hn chế ri ro đo đc có th xy ra; Thường xuyên t chc tp hun nghip v, đào to nâng cao k năng, ý thc tuân th pháp lut, đo đc ngh nghip cho cán b, nhân viên ca TCTD.

Năm là, phi hp vi các cơ quan chc năng trong vic nm bt thông tin, kp thi thông báo, cnh báo trong h thng đ có các bin pháp phòng nga, hn chế ti đa ri ro, vi phm có th xy ra đi vi TCTD.

Xem 456 lần
Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.