Thứ tư, 16 Tháng 1 2019
TIN MỚI

Agribank cùng Đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững

Agribank cung Dong bang song Cuu Long phat trien ben vungKinh tế khu vc Ðng bng Sông Cu Long (ÐBSCL) nhng năm gn đây có nhng bước phát trin nhanh, chuyn mnh t kinh tế thun nông sang kinh tế hàng hóa, nông nghip cht lượng cao và hướng ti nn kinh tế công nghip, dch v.

Gi vai trò ch lc trong cung ng tín dng, đu tư và sn phm dch v đi vi nông nghip, nông dân, nông thôn và nn kinh tế, nhn thc v trí quan trng, tim năng to ln vùng ÐBSCL, Agribank chú trng tp trung mi ngun lc đ đu tư phát trin kinh tế - xã hi, cùng vùng kinh tế trng đim này phát trin theo hướng bn vng.

Phát huy tim năng thế mnh vùng

ÐBSCL thuc lưu vc sông Mekong có vai trò quan trng trong nn kinh tế đt nước. Vi din tích khong 04 triu ha, ÐBSCL sn xut 50% sn lượng lương thc, 65% sn lượng trái cây, 75% sn lượng thy sn và đóng góp 20% GDP c nước. Nông nghip và thy sn là hai "tr ct" kinh tế chính ca vùng. ÐBSCL là khu vc th trường sôi đng và tim năng, nên thu hút phn ln các NHTM đến hot đng, trong đó có Agribank.

Ti ÐBSCL, Agribank là NHTM có mng lưới rng nht vi 15 chi nhánh loi I,  146 chi nhánh loi II, 147 phòng giao dch. Vi h thng chi nhánh và phòng giao dch rng khp, Agribank hin là NHTM duy nht có kh năng tiếp cn đến tn các huyn, xã trong vùng.

“Tam nông” luôn là ưu tiên s 1 trong hot đng cho vay ca Agribank ti khu vc ÐBSCL . Ðến 31/12/2017, dư n tín dng ca Agribank ti khu vc này đt trên 128.000 t đng, trong đó dư n cho vay phát trin “Tam nông” chiếm trên 90%/tng dư n. Agribank ch lc và tiên phong trong đu tư các chương trình tín dng chính sách như: Cho vay theo Ngh đnh 55/2015/NĐ-CP v chính sách tín dng phát trin nông nghip, nông thôn; Cho vay h tr lãi sut nhm gim tn tht trong nông nghip theo Quyết đnh 68/2013/QĐ-TTg; Cho vay theo Ngh đnh 67/2014/NĐ-CP... Ngun vn Agribank được tp trung đu tư phát trin lĩnh vc nông nghip, nông thôn; cho vay nuôi trng, khai thác nông nghip, lâm nghip, thy sn; cho vay thu mua lúa go; cho vay nhp khu; cho vay tiêu dùng, đc bit ưu tiên đu tư cho vay nhng lĩnh vc kinh tế mũi nhn ca vùng như:  nuôi trng, đánh bt, chế biến và xut khu thy sn; chăn nuôi và ngành lương thc, cây ăn qu...

Hot đng tín dng ca Agribank đóng góp tích cc cho chuyn dch cơ cu kinh tế, thúc đy quá trình phát trin kinh tế ca khu vc, đng hành, h tr hàng triu khách hàng doanh nghip, h sn xut và cá nhân nơi đây yên tâm sn xut ngay trên chính đng rung ca mình.

Ti Vĩnh Long, khoai lang Bình Tân có cht lượng thơm ngon ni tiếng,  được trng nhiu nht huyn Bình Tân vi trên 95% din tích, ước sn lượng hàng năm đt t 300- 400 ngàn tn. T  ngun vn Agribank đu tư trng khoai lang xut khu, nhiu nông dân Bình Tân đã tr thành nhng nông dân triu phú, t phú. Mô hình trng khoai lang ca gia đình bác Đ Văn Thum (t 4 p Thành Lc, xã Thành Trung, huyn Bình Tân, tnh Vĩnh Long), khách hàng ca Agribank (chi nhánh Bình Tân, Vĩnh Long) là mt ví d. Trò chuyn vi chúng tôi, bác Thum cho biết, gia đình có truyn thng trng khoai lang trước gii phóng 1975. Hin nay, gia đình trng v khoai, v lúa trên 24 ngàn m2 đt ca gia đình, ch yếu là khoai lang ging Nht. Đ sn xut hiu qu, vào mùa v ông phi thuê ti 50 lao đng trong p cùng làm. Ông k, trước đây mi ln đi vay vn ngân hàng, ông phi chèo ghe xung dưới huyn đ vay, vt v, thi gian đi li mt 3 ngày. Nay cán b Agribank (chi nhánh Bình Tân, Vĩnh Long) đến tn xã kho sát nhu cu vay và giúp hoàn thin th tc cho vay, nhu cu vay chính đáng bao nhiêu thì Agribank cho vay by nhiêu. Vi s đng hành ca Ngân hàng, gia đình ông thuê thêm 2 ha na đ trng khoai lang,  đu tư mua phân bón, tr công trng, tin thuê đt... Ngh trng khoai lang đem đến cho gia đình ông cuc sng n đnh, khm khá.

Theo Phó Ch tch UBND xã Thành Trung, huyn Bình Tân, tnh Vĩnh Long Bùi Thanh Vit, t vn vay Agribank, hàng nghìn nông dân xã Thành Trung và mt s xã lân cn đã cùng nhau chuyn đi cây trng, hình thành vùng chuyên canh khoai lang xut khu. “Agribank đã đáp ng hu hết nhu cu vn ca người dân đa phương. Đa s người dân vay vn t Agribank. Do am hiu đa phương, Agribank h tr các h dân vay vn kp thi, thi gian gii quyết nhanh chóng, lâu 5 ngày tr li, nhanh là 1-2 ngày”, Phó Ch tch UBND xã Thành Trung cho biết.

Bên cnh cung ng tín dng và đu tư đ ÐBSCL phát huy tim năng thế mnh, Agribank chú trng phát trin cung ng sn phm dch v (SPDV) phù hp vi đa bàn khu vc nông nghip, nông thôn, nht là chuyn ti vn kp thi, trc tiếp đến khách hàng, tiếp tc m rng phát trin các kênh phân phi SPDV đa dng, tin ích (kênh ATM, EDC/POS; Internet Banking, Mobile Banking; Ngân hàng lưu đng; qua đi lý là các t liên kết; chi nhánh, phòng giao dch).

Vi 30 năm đng hành, gn bó cùng nông nghip, nông thôn và nông dân, có th nói, ĐBSCL đã tr thành mt phn máu tht và là đa bàn quan trng đi vi Agribank. Vi dư n cho vay ca Agribank ti 13 tnh, thành ĐBSCL hin chiếm khong 15% tng dư n toàn h thng (chiếm t trng 30% tng dư n cho vay ca các TCTD ti khu vc), ngun vn Agribank đu tư cho vay sn xut, kinh doanh, tm tr lúa go, tháo g khó khăn đi vi nuôi trng, thu mua, chế biến, xut khu thy, hi sn… góp phn thúc đy phát trin kinh tế trong khu vc, trong đó ưu tiên mc tiêu chuyn đi cơ cu, vt nuôi, cây trng; m rng và ưu tiên cho vay các mô hình liên kết chui giá tr gia tăng, ng dng công ngh cao vào sn xut nông nghip nhm đi phó vi din biến khí hu, tình trng ngp mn, hn hán ti ĐBSCL

Mong mun có s đng b, gn kết cht ch

T thc tin hot đng gn bó vi nông nghip, nông dân, nông thôn, Agribank đã khng đnh vai trò ch lc trong đu tư phát trin “Tam nông”, góp phn đưa ÐBSCL tr thành va lúa, va trái cây, thy sn ln ca c nước và gi v trí chiến lược trong đm bo an ninh lương thc quc gia. Vi lượng vn ln hàng năm cung ng cho khu vc, Agribank đã đáp ng nhu cu đu tư ca mi thành phn kinh tế, thúc đy lĩnh vc nông nghip, nông thôn phát trin, to ra th trường hàng hóa trong nông nghip vi nhiu sn phm mũi nhn, có kim ngch xut khu cao, có thương hiu như: xoài cát Hòa Lc, bưởi Năm Roi, vú sa Lò Rèn… Qua đó, góp phn quan trng trong chuyn dch cơ cu kinh tế  khu vc ÐBSCL; góp phn phát trin cơ s h tng, thúc đy phát trin kinh tế- xã hi đa phương; bước đu hình thành liên kết gia Nhà nông, Nhà doanh nghip và Agribank trong quá trình vay vn, góp phn to nên các vùng chuyên canh cây ăn trái, va lúa, thy sn trong khu vc, đu tư áp dng công ngh k thut mi, cho sn phm năng sut và cht lượng cao, có kh năng cnh tranh trên th trường. Cơ chế vay vn ngân hàng ngày càng thông thoáng, thun li, giúp người nông dân và doanh nghip tiếp cn d hơn ngun vn đu tư, có đ ngun vn đ phát trin sn xut kinh doanh, nâng cao thu nhp.

Bên cnh nhng kết qu đt được, t thc tin hot đng tín dng và cung ng SPDV ti ÐBSCL, Agribank nhn thy ti khu vc này đang còn nhng tn ti bt cp như: Thiếu mô hình liên kết cht ch gia người dân và doanh nghip trong sn xut, thu mua, chế biến các sn phm nông nghip. Công tác quy hoch tng th toàn vùng, tng khu vc chưa phù hp, tính liên kết vùng chưa cao. Chu tác đng ca biến đi khí hu, tình trng hn hán, xâm nhp mn đang nh hưởng nghiêm trng đến sn xut và đi sng ca nhân dân khu vc. Chưa có nhiu sn phm nông nghip được đăng ký thương hiu, ch dn đa lý, tình trng “được mùa mt giá” vn din ra… đã tác đng đến hot đng sn xut kinh doanh trong lĩnh vc nông nghip.

Mc dù rt n lc và mong mun trin khai hiu qu Ngh đnh 55/2015/NĐ-CP v chính sách tín dng phát trin nông nghip, nông thôn, tuy nhiên trong quá trình thc hin còn gp nhng bt cp nht đnh trong vic xác đnh tài sn thế chp, bt cp trong cho vay không có tài sn đm bo trong nông nghip, nông thôn, bi thc tế tài sn trên đt nông nghip (như nhà xưởng sn xut hay các hng mc công trình, ao cá) theo Lut Đt đai không được cp giy chng nhn quyn s hu; Tài sn có giá tr như vườn cao su, h tiêu, cà phê, cây ăn qu lâu năm, công trình, nhà nông thôn… phn ln chưa được cp giy chng nhn quyn s hu. X lý tài sn thế chp khó khăn, không có giá tr nhiu trong vic thu hi vn trong trường hp khon vay gp ri ro…

Đng hành cùng Vùng Kinh tế trng đim vùng ÐBSCL, vi mc tiêu chung cùng “xây dng ÐBSCL tr thành vùng phát trin năng đng, có cơ cu kinh tế hin đi, có đóng góp ngày càng ln vào nn kinh tế ca đt nước, góp phn quan trng vào vic xây dng c vùng ÐBSCL giàu mnh, các mt văn hóa, xã hi tiến kp mt bng chung ca c nước; bo đm n đnh chính tr và an ninh quc phòng vng chc, có tc đ tăng trưởng GDP bình quân giai đon 2011 - 2020 đt 1,25 ln tc đ tăng trưởng bình quân c nước. GDP bình quân đu người đt khong 3.000 USD. T l đóng góp ca vùng trong GDP ca c nước khong 13,3% vào năm 2020”, Agribank xác đnh tiếp tc gi vng v thế là ngân hàng thương mi hàng đu, đóng vai trò ch lc ti khu vc ÐBSCL, chiếm th phn chi phi đu tư tín dng ca toàn khu vc; tp trung ngun vn cho vay nông nghip, nông thôn, cho vay doanh nghip nh và va, cho vay xut khu, cho vay tiêu dùng, cho vay các chương trình phát trin kinh tế theo ch đo ca Chính ph, NHNN, tiếp tc nâng t trng cho vay nông nghip, nông thôn; m rng th phn và đa dng hoá các sn phm dch v, nâng cao hiu qu hot đng dch v, thanh toán trong nước và quc tế, kinh doanh ngoi t, th và các dch v khác; đáp ng nhu cu s dng dch v ngân hàng ca h gia đình, cá nhân và các doanh nghip trong khu vc.

Đ đt được mc tiêu nêu trên, Agribank mong mun nhng bt cp sm được tháo g đ chính sách phù hp vi thc tin. Vic cp giy chng nhn quyn s dng đt và giy chng nhn trang tri cho các h gia đình và ch trang tri được đy nhanh tiến đ, to cơ s pháp lý cho đi tượng này vay vn được thun li. Tăng cường trin khai các hot đng  h tr nông dân, các doanh nghip trong vic xúc tiến thương mi, tìm kiếm th trường, xây dng thương hiu nông sn đt chun quc tế; m rng th trường trong và ngoài nước; xây dng cơ chế liên kết vùng, liên kết vi các doanh nghip ln đu mi đ h tr phát trin sn xut và th trường tiêu th sn phm. Ban hành cơ chế, chính sách v qun lý đt đai theo hướng hình thành các t hp tác, hp tác xã. Tích t rung đt có quy mô ln đ hình thành các vùng sn xut hàng hóa tp trung. Ban hành chính sách h tr v phát trin khoa hc, công ngh, tư vn la chn công ngh… nhm khuyến khích đưa công ngh cao vào sn xut nông nghip (min gim thuế nhp khu, cân đi h tr mt phn ngun vn đu tư nhà nước vi lãi sut thp, và vn vay các ngân hàng thương mi). Ban hành cơ chế hướng dn vic thc hin ch trương liên kết các nhà  theo hướng gn trách nhim, quyn li gia nhà khoa hc, nhà doanh nghip và nhà nông, tăng cường vai trò trách nhim ca các t chc tín dng trong vic đu tư vn cho phát trin kinh tế khu vc. Đy mnh tuyên truyn v bo him nông nghip, đng thi ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích đ các Công ty Bo him trin khai các sn phm bo him nông nghip, to điu kin và khuyến khích các t chc tín dng đu tư vn nhiu hơn na vào lĩnh vc nông nghip, nông thôn. Có chính sách kêu gi vn đu tư t các thành phn kinh tế, ngun vn FDI đu tư vào kết cu h tng và sn xut như: giao thông, thy li, năng lượng; chế biến, bo qun, tiêu th nông sn. Ði vi các doanh nghip, nht là doanh nghip nh và va cn phi có đ án cơ cu li doanh nghip, đi mi h thng qun tr ni b, qun lý tài chính, công tác phân tích, lp kế hoch, chiến lược kinh doanh,… nhm nâng cao năng lc tài chính, kh năng tiếp cn th trường trong nước và quc tế, đm bo các điu kin đ tiếp cn ngun vn vay và các dch v ngân hàng khác t các t chc tín dng.

Xem 2053 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.