Thứ tư, 16 Tháng 1 2019
TIN MỚI

Chính phủ Đức hỗ trợ Việt Nam ứng dụng lưới điện thông minh

Chinh phu Duc ho tro Viet Nam ung dung luoi dien thong minhPhó Th tướng Chính ph Phm Bình Minh va ký phê duyt ch trương đu tư D án “ng dng lưới đin thông minh đ phát trin các ngun năng lượng tái to và s dng năng lượng hiu qu (SGRE-EE)”, s dng vn ODA không hoàn li ca Chính ph Đc.

D án nhm hoàn thin khung pháp lý liên quan đến vic thúc đy và h tr phát trin các dng ngun năng lượng tái to trong h thng đin và lưới đin thông minh ti Vit Nam, qua đó góp phn đt được các mc tiêu ca Chính ph đ ra trong Quy hoch phát trin đin lc quc gia (PDP), Chiến lược tăng trưởng Xanh (GGS) cũng như kế hoch Hành đng Tăng trưởng Xanh (GGAP) nhm đm bo cung ng đin nâng cao cht lượng đin năng và đ tin cy cung cp đin gn lin vi phát trin bn vng ngành đin, ngành năng lượng.

Kết qu ch yếu ca D án là xây dng và hoàn thin khung pháp lý và chính sách đ h tr phát trin lưới đin thông minh kết hp vi phát trin năng lượng tái to và hiu qu s dng năng lượng. Đc bit chú trng đến lĩnh vc công ngh thông tin và truyn thông được áp dng trong vic qun lý, vn hành các ngun năng lượng tái to, ti ưu hoá vic s dng năng lượng tiết kim và hiu qu.

Bên cnh đó, tăng cường năng lc v công ngh lưới đin thông minh và phát trin năng lượng tái to cho các cán b chuyên môn ti các đơn v qun lý nhà nước, các chuyên gia ti các đơn v trong ngành đin, hình thành mng lưới chuyên gia v lưới đin thông minh.

Đng thi, đy mnh hp tác và chuyn giao công ngh gia các trường đi hc, vin nghiên cu, doanh nghip gia Vit Nam và Đc đ phát trin các ngun năng lượng tái to và thúc đy hiu qu s dng năng lượng. Thiết lp các mng lưới hp tác và trao đi kinh nghim quc tế gia các nhà xây dng chính sách, các nhà qun lý, các đơn v phát trin d án. Vic hp tác công ngh tp trung vào các gii pháp công ngh hin đi nht, nghiên cu và phát trin sn phm công ngh và phn mm hiu qu năng lượng, kết ni và vn hành năng lượng tái to vi xu hướng ca các sn phm và dch v đ xây dng ngôi nhà thông minh, thành ph thông minh.

D án thc hin trong 4 năm (2018-2022) trên toàn quc vi tng mc đu tư là 5.297.980 Euro, trong đó: 5 triu Euro vn ODA không hoàn li ca Chính ph Đc; 297.980 Euro vn đi ng ca phía Vit Nam do B Công Thương t b trí bng các ngun lc hin có.

Xem 432 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.