Thứ tư, 16 Tháng 1 2019
TIN MỚI

Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng và các giao dịch tiền ảo

Hinh anh kiem soat tien aoNgày 10/5/2018, Chính ph đã ban hành Ngh quyết s 54/NQ-CP v phiên hp Chính ph thường kỳ tháng 04/2018. Ti Ngh quyết này, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) được Chính ph giao tiếp tc trin khai mt s công vic quan trng.

Theo Ngh quyết, Chính ph thng nht đánh giá tình hình kinh tế - xã hi tháng 4 và 4 tháng đu năm 2018 tiếp tc chuyn biến tích cc và toàn din, to không khí phn khi trong sn xut kinh doanh, góp phn cng c nim tin th trường, nim tin ca nhà đu tư và nhân dân. Kinh tế vĩ mô n đnh, lm phát được kim soát; mt bng lãi sut, th trường ngoi hi n đnh. Các ngành, lĩnh vc ch yếu tiếp tc phát trin, môi trường đu tư kinh doanh tiếp tc được ci thin… Bên cnh kết qu đt được, nước ta phi đi mt vi nhiu khó khăn, thách thc như: Năng sut lao đng và sc cnh tranh thp; Mc đ sn sàng thích ng vi cuc cách mng công nghip 4.0 còn hn chế; Ngun vn đu tư phát trin còn hn hp…

Do vy, Chính ph yêu cu các cp, các ngành, đc bit là các B trưởng, Th trưởng cơ quan ngang B, Ch tch UBND các tnh, thành ph trc thuc Trung ương nhn thc rõ trng trách là người đng đu qun lý ngành, lĩnh vc và đa phương, quán trit sâu sc tinh thn “K cương, liêm chính, hành đng, sáng to và hiu qu”; tiếp tc trin khai thc hin quyết lit, đng b các nhim v, gii pháp đã đ ra trong các ngh quyết ca Đng, Quc hi, Chính ph; tuyt đi không ch quan trong ch đo, điu hành, ch đng nm sát tình hình trong nước và quc tế, kp thi có đi sách, gii pháp phù hp; có khát vng đi mi và phát trin, sâu sát vi thc tin và công vic, ch đng gii quyết các vn đ phát sinh, tháo g khó khăn, vướng mc, khc phc trit đ nhng tn ti, hn chế, yếu kém thuc ngành, lĩnh vc qun lý; có chính sách, gii pháp phù hp, thúc đy phát trin các ngành, lĩnh vc có tim năng, li thế, to đng lc phát trin kinh tế - xã hi.

Ti Ngh quyết này, Chính ph yêu cu các B, ngành, đa phương tp trung thc hin mt s ni dung. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điu hành thn trng, linh hot chính sách tin t, kết hp cht ch vi chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác. Tiếp tc kim soát cht ch tín dng đi vi nhng lĩnh vc tim n ri ro. Thc hin hiu qu các nhim v được giao ti Ch th s 10/CT-TTg ngày 11/4/2018 ca Th tướng Chính ph v tăng cường kim soát các giao dch tin o.

Xem 419 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.