Thứ tư, 16 Tháng 1 2019
TIN MỚI

BIDV thay đổi điều khoản điều kiện sử dụng dịch vụ NHĐT

Hinh anh dich vu ngan hang dien tu BIDVT 16/5/2018, Ngân hàng Đu tư và Phát trin Vit Nam (BIDV) b sung mt s ni dung vào điu khon điu kin s dng dch v ngân hàng đin t, nhm tăng cường các bin pháp đm bo an ninh, an toàn dch v thanh toáncho vic cung cp dch v ngân hàng trên internet, BIDV.

1. Các văn bn chnh sa

a. Đi vi khách hàng cá nhân

Sa đi Đ ngh kiêm hp đng đăng ký thông tin khách hàng và dch v tài khon, c th: ph lc 02 - Bn điu khon điu kin chung v dch v ti BIDV - phn IV - Điu khon điu kin dch v ngân hàng đin t. Xem văn bn sau khi chnh sa ti đây.

b. Đi vi khách hàng doanh nghip

Sa đi Mu s 14 Đăng ký s dng dch v  Ngân hàng trc tuyến Doanh nghip, c th: ph lc 01 - Điu khon và điu kin s dng dch v Ngân hàng trc tuyến doanh nghip. Xem văn bn sau khi chnh sa ti đây.

2. Các ni dung chnh sa

- B sung ni dung v Thu thp, s dng và bo mt thông tin khách hàng.

- B sung ni dung v quyn ca BIDV v cung cp thông tin khách hàng cho bên th 3 trong vic cung cp dch v đến khách hàng.

- B sung cam kết ca BIDV v đm bo h thng chy n đnh, cung cp thông tin v thi gian ngng giao dch hàng ngày ca h thng đ khách hàng nm bt.

- B sung trách nhim ca BIDV v đăng ti Hướng dn giao dch an toàn trên website, trách nhim ca khách hàng thc hin các giao dch theo hướng dn.

- B sung trách nhim ca khách hàng khi thc hin các giao dch trên kênh eBanking, cam kết không thc hin các giao dch b cm theo quy đnh ca pháp lut.

- B sung min tr trách nhim ca BIDV trong mt s trường hp ngoi cnh như: h điu hành máy tính/đin thoi khách hàng s dng không được nhà cung cp h tr, li do thiết b di đng ca khách hàng… 

Các ni dung chnh sa đã được ghi ch đm, màu đ ti các văn bn sau chnh sa.

3. Thi gian áp dng

Các điu khon điu kin mi có hiu lc t ngày 16/05/2018.

Thông tin chi tiết, liên h: các chi nhánh BIDV trên toàn quc hoc tng đài chăm  sóc khách hàng 24/7: 1900 9247.

Xem 1536 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.