Thứ ba, 26 Tháng 3 2019
TIN MỚI

Xử lý nợ xấu đã thuận lợi hơn sau khi có Nghị quyết 42

Hinh anh xu ly no xauT sau khi Ngh quyết 42/2017/QH14 ca Quc hi v thí đim x lý n xu (Ngh quyết 42) có hiu lc, công tác x lý n xu đã có nhng thun li và đt được nhng kết qu kích cc. Kết qu thu hi n xu ca năm 2017 đã tăng hơn rt nhiu so vi năm 2016 và nhng năm trước đây.

Ngh quyết 42 đã thông qua vic h tr pháp lý cho quá trình x lý khi tài sn bo đm đng sau nhng khon n xu; tháo g các khó khăn, vướng mc trong hot đng mua bán n ca Công ty Qun lý tài sn ca các t chc tín dng Vit Nam (VAMC); đng thi cho phép các ngân hàng linh hot phân b lãi d thu và chênh lch khi mua bán n xu.

Các ngân hàng đã ch đng hơn trong x lý n xu

Theo ông Nguyn Tiến Đông - Ch tch HĐTV VAMC, cái mi Ngh quyết 42 là thay đi tư duy v n xu. Trước đây, suy nghĩ n xu là ca ngành ngân hàng,  n xu tng gn vi mt tư duy như mc đnh: n xu ngân hàng, n xu ca ngân hàng, do ngân hàng và t ngân hàng phi tr giá, phi t chu trách nhim và t mà x lý. Tuy nhiên, vi Ngh quyết 42, tư duy ca nhà lp pháp đã thay đi khi cho rng, n xu là ca nn kinh tế. T nhn thc n xu là ca nn kinh tế, Quc hi, Chính ph, các b, ngành đa phương đã vào cuc quyết lit, h tr ngành ngân hàng x lý n xu.

Ngh quyết 42 ban hành và có hiu lc đã to đng lc quan trng cho VAMC và các TCTD ch đng trong x lý n xu, khng đnh được quyn ca ch n trong giao dch dân s vay tr.

Ông Nguyn Tiến Đông khng đnh, t khi có Ngh quyết 42, nhng vướng mc trong x lý n xu vi ngành ngân hàng nói chung được tháo g nhiu. Đu tiên là vướng mc v trách nhim pháp lý ca người cho vay. Lâu nay, khi quan h dân s vay tr ti hi thu không đ n gc và c lãi rt d phát sinh chuyn thành quan h hình s. Ngh quyết 42 cho phép bán dưới giá tr và cũng to đng lc ln cho các ngân hàng cũng như VAMC t tin trong x lý.

Bên cnh đó, ý thc tr n ca khách hàng cũng tt lên rt nhiu. Trước đây, c 10 khách hàng thì ch được 1-2 khách thin chí làm vic vi TCTD hay VAMC. Tuy nhiên, sau khi có Ngh quyết 42, có mt s hành lang pháp lý cho phép VAMC được làm, các TCTD được phép làm, như tiến hành thu gi tài sn khi anh vi phm cam kết, khi anh được h tr trong phm vi có th ca VAMC mà anh không thc hin được thì VAMC tiến hành thu gi tài sn. Điu này được đa phương, các ngành ng h, vì vy to ý thc tt vi khách  hàng. “Có khách hàng mi nhn giy mi lên làm vic đã phi đem tin đến tr. Nhiu trường hp, chúng tôi chưa cn làm đến cùng các bin pháp theo các phương án, khách hàng đã t giác và đã x lý được n. Đây là điu rt tt trong giai đon hin ti và sau này. Tc là vay tr sòng phng hơn rt nhiu và th trường hơn rt nhiu” -ông Nguyn Tiến Đông cho biết.

Quyết lit trin khai Ngh quyết 42

Sau khi Qui hi ban hành Ngh quyết 42, ngành ngân hàng đã quyết lit trin khai đng b nhiu gii pháp nhm thc hin các ni dung ca Ngh quyết. C th, NHNN đã tham mưu cho Th tướng ban hành Ch th 32/CT-TTg ngày 19.7.2017, giao nhim v cho các b, ngành trin khai thc hin Ngh quyết 42 trong đơn v ca mình vi l trình thc hin c th bo đm tính kh thi, kp thi. Mt ngày sau đó, Thng đc NHNN ban hành Ch th 06/CT-NHNN, quy đnh c th các bin pháp, trách nhim mà NHNN và các t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, VAMC cn thc hin đ bo đm thc hin hiu qu Ngh quyết 42 và Đ án 1058 (Quyết đnh 1058 ca Th tướng phê duyt Đ án tái cơ cu h thng các t chc tín dng  gn vi x lý n xu giai đon 2016 - 2020 - PV).

Đ tng bước hoàn thin khung pháp lý h tr x lý n xu, NHNN đã ban hành Thông tư 09/2017/TT-NHNN sa đi, b sung Thông tư 19 năm 2013 v vic mua, bán và x lý n xu ca VAMC cho phù hp vi Ngh quyết 42. NHNN cũng đã có công văn gi B Tư pháp đ xut danh mc văn bn quy đnh chi tiết Ngh quyết 42. Ngoài ra, NHNN đã ch đo các t chc tín dng tích cc trin khai thc hin và quán trit Ngh quyết 42 trong toàn h thng. Căn c thc trng n xu xác đnh theo Ngh quyết 42, đánh giá kh năng thu hi n xu, các ngân hàng đã xây dng kế hoch x lý n xu xác đnh theo Ngh quyết 42 phù hp tng thi kỳ. NHNN cũng tăng cường ch đo VAMC trin khai các gii pháp v mua n xu theo giá th trường và nâng cao năng lc tài chính cho VAMC...

Kết qu, Ngh quyết 42 có hiu lc ch hơn 1 quý trong năm 2017 nhưng kết qu thu hi n xu v mt thc cht ca năm 2017 đã tăng hơn rt nhiu so vi năm 2016 và nhng năm trước đây. “Sau Ngh quyết 42, năm 2017,VAMC cùng vi các TCTD đã thu hi n xu được 37 ngàn t đng, gn bng mt na so vi 3 năm tr li đây” - ông Nguyn Tiến Đông thông tin thêm.

Mt s vướng mc cn tháo g

Hin nay, mc dù đã có Ngh quyết 42 nhưng vic x lý tài sn bo đm ti ngân hàng vn còn gp mt s khó khăn. Ví d, khách hàng thế chp quyn tài sn phát sinh t hp đng hp tác đu tư vi ch đu tư đ thc hin d án bt đng sn không phi trc tiếp là ch d án. Trong khi đó, d án li chưa được hoàn thin nên ngân hàng không th áp dng bin pháp thu gi tài sn đ x lý. Vic x lý phi thông qua bin pháp khi kin, trong trường hp có bn án thì vic thi hành án đ phát mi tài sn là quyn tài sn cũng khó khăn. Mt ví d khác, khách hàng thế chp d án đu tư, tuy nhiên các d án đu tư chưa đy đ h sơ pháp lý, không đ điu kin đ áp dng Điu 10 ca Ngh quyết 42 v x lý tài sn bo đm là d án bt đng sn.

Đi vi các tài sn bo đm không đ điu kin áp dng bin pháp thu gi, bán n hoc áp dng th tc rút gn thì ngân hàng buc phi khi kin theo trình t thông thường. Tuy nhiên, vic này mt rt nhiu thi gian. Bên cnh đó, mt s khon vay, khách hàng ca TCTD có liên quan đến các v án và đang trong quá trình điu tra, xét x nên vic x lý tài sn bo đm, khon n cn phi có s chp thun ca cơ quan Cnh sát điu tra, B Công an.

Bên cnh đó, điu kin tài sn đm bo được x lý phi không là tài sn tranh chp, nhưng cho đến nay chưa có hướng dn thế nào là tài sn đang tranh chp. Điu này dn đến cách hiu v tài sn tranh chp gia các cơ quan t tng ti nhiu nơi, nhiu cp khác nhau, gây khó khăn khi x lý tài sn theo Ngh quyết 42.

Tiếp tc trin khai nhiu gii pháp đ x lý n xu hiu qu

Trong năm 2018, Thng đc NHNN đã yêu cu các đơn v thuc NHNN tp trung ch đo các TCTD trin khai hiu qu Đ án “Cơ cu li h thng các TCTD gn vi x lý n xu giai đon 2016-2020”; Theo dõi, giám sát cht ch tiến đ, kết qu thc hin phương án cơ cu li gn vi x lý n xu đến năm 2020 ca các TCTD; đc bit là vic thc hin các gii pháp v nâng cao năng lc tài chính, cht lượng tín dng, chuyn đi mô hình kinh doanh, qun tr, điu hành, nâng cao năng lc cnh tranh và các gii pháp v x lý n xu, nht là các gii pháp theo Ngh quyết 42.

Các TCTD t chc trin khai quyết lit, có hiu qu các ni dung, gii pháp ti phương án cơ cu li gn vi x lý n xu đến năm 2020 đã được phê duyt, đm bo theo đúng l trình đ ra; Xây dng kế hoch và đy mnh vic trin khai áp dng chun mc vn Basel II, các nguyên tc qun tr ri ro theo thông lệ, chuẩn mực quốc tế đi đôi vi vic đy mnh trin khai ng dng công ngh thông tin; Tăng cường tính minh bch, công khai trong hot đng; T chc trin khai áp dng toàn din các bin pháp quy đnh ti Ngh quyết s 42 đ đy nhanh tiến đ x lý n xu, tài sn bo đm ca các khon n xu, bo đm thc hin mc tiêu x lý n xu theo phương án đã được phê duyt.

Ngoài ra, đ x lý n xu được hiu qu hơn, các chuyên gia cũng gi ý v s cn thiết phát trin th trường mua bán n thc s. TS. Cn Văn Lc cho rng, mun phát trin th trường n xu hay n bình thường sau này mà theo giá th trường thì phi có th trường. Hin chúng ta chưa có mt th trường mua bán n thc s.

Xem 482 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.