Thứ tư, 16 Tháng 1 2019
TIN MỚI

Cảnh báo cẩn trọng trong vay tiêu dùng

Hinh anh vay tieu dungBáo cáo t Cc Cnh tranh và Bo v người tiêu dùng (B Công Thương) cho biết, trong nhng năm gn đây, s lượng khiếu ni ca người tiêu dùng ch yếu tp trung vào nhóm ch th là công ty tài chính.

Trong giai đon 10 năm (2007-2017), lĩnh vc cho vay tiêu dùng liên tc có tc đ tăng trưởng cao, trung bình 20%/năm, đt quy mô 646.000 t đng, phc v 20 triu lượt khách hàng trên c nước .

Theo đánh giá ca nhiu chuyên gia, dư đa tăng trưởng ca th trường tài chính tiêu dùng vn rt lc quan vi mc tăng trưởng 25 - 30%/năm trong nhng năm sp ti.

Tuy nhiên, theo Cc Cnh tranh và Bo v người tiêu dùng, các hành vi xâm phm quyn li ca người tiêu dùng đang có xu hướng tăng c v quy mô và mc đ phc tp có kh năng gây nh hưởng, thm chí là nghiêm trng ti quyn li ca người tiêu dùng.

"Vì vy, đ đm bo s phát trin bn vng trong lĩnh vc này, vn đ bo v quyn li người tiêu dùng cn được xác đnh là mt trong nhng ni dung quan trng và xuyên sut trong th trường tài chính tiêu dùng", Cc Cnh tranh và Bo v người tiêu dùng nhn đnh.

Hin nay, ch th cung cp dch v tài chính tiêu dùng có hai nhóm chính, là các ngân hàng và các công ty tài chính. Thông thường, các ngân hàng có mc lãi sut cho vay thp nhưng th tc giy t và thi gian phê duyt khon vay thường phc tp và lâu hơn công ty tài chính.

Trong khi đó, các công ty tài chính có th tc vay, b h sơ giy t đơn gin, gn nh hơn nhưng đi kèm là mc lãi sut cao hơn so vi mc ca các ngân hàng.

Chng hn, đi vi mc lãi sut mua hàng tr góp, trong khi các ngân hàng thương mi có mc lãi sut trung bình dao đng t 10 - 25%/năm thì mc lãi sut ca công ty tài chính t 55 - 84%/năm.

Báo cáo t Cc Cnh tranh và Bo v người tiêu dùng cũng cho biết, trong nhng năm gn đây, s lượng khiếu ni ca người tiêu dùng ch yếu tp trung vào nhóm ch th là công ty tài chính. S liu này mt phn phù hp vi thc tế phát trin nóng ca các công ty tài chính trong nhng năm gn đây.

Theo đó, khiếu ni, phn ánh ca người tiêu dùng, các hành vi xâm phm quyn li người tiêu dùng ch yếu tp trung vào mt s hành vi như cung cp thông tin không chính xác, đy đ, rõ ràng, gây nhm ln cho người tiêu dùng.

C th, nhân viên tư vn thường cung cp không đy đ thông tin hoc thông tin sai lch, gây nhm ln cho người tiêu dùng.

Ví d, khi tư vn, nhân viên cam kết mc lãi sut ch t 1-2%/tháng, song hc tế, mc lãi sut th hin trên hp đng là 6%/tháng. Bên cnh đó, còn có hin tượng nhân viên tư vn mo danh tên ca ngân hàng đ gii thiu dch v cho vay. Thc tế, sau khi kim tra hp đng đã ký kết, người tiêu dùng mi nhn thy khon vay là do công ty tài chính cung cp vi mc lãi sut khá cao.

Ngoài ra, nhiu khiếu ni ca người tiêu dùng cho rng, ti thi đim ký kết hp đng, nhân viên thường hi thúc người tiêu dùng nhanh chóng ký mà không đ người tiêu dùng đc, nghiên cu k ni dung hp đng.

Sau khi ký kết hp đng cho vay tín dng, nhân viên t chi giao bn hp đng gc đ người tiêu dùng lưu gi hoc không cho phép người tiêu dùng sao chp hp đng.

Trong nhng trường hp này, nhân viên tư vn thường ly lý do phi chuyn hp đng v công ty đ ly du, hn s chuyn theo đường bưu đin cho người tiêu dùng sau.

Chính vì vy, khi có tranh chp phát sinh, người tiêu dùng gp nhiu khó khăn trong quá trình phn ánh và làm vic vi đơn v tài chính.

Mt khác, ti th trường tài chính tiêu dùng Vit Nam trong nhng năm gn đây cũng đang ghi nhn s lượng ln khiếu ni ca người tiêu dùng liên quan đến hành vi thu hi n ca các bên liên quan, trong đó, ph biến là vic người đi vay, bn bè, người thân ca người đi vay liên tc nhn được các cuc gi, tin nhn có ni dung đe da, quy ri, làm phin.

"Các hành vi nêu trên đu được xem là có du hiu vi phm pháp lut v bo v quyn li người tiêu dùng. Vì vy, khi phát hin hoc khi gp phi các tình hung tương t, người tiêu dùng cn cnh giác, đng thi, ch đng phn ánh ti các cơ quan nhà nước đ được tư vn và h tr gii quyết", Cc Cnh tranh và Bo v người tiêu dùng nhn mnh.

Mt trường hp khác d gây ra hiu lm và ri ro cho người tiêu dùng là gói dch v cho vay tiêu dùng 0% lãi sut. Theo đó, khi có nhu cu mua sm hàng hóa, dch v, người tiêu dùng s được nhân viên gii thiu gói tài chính h tr 0% lãi sut, người tiêu dùng ch phi tr góp tin gc hàng tháng.

Nếu người tiêu dùng không nhn đnh đy đ v tng giá tr khon vay, v các điu kin đi kèm khi vay và ch tp trung vào mc tin tr góp hàng tháng (thường là không ln) thì rt d đi đến quyết đnh vay tin đ mua sm.

Vi nhng trường hp này, thường ch khi xy ra tranh chp thì người tiêu dùng nhn thy nhng bt cp hoc s không phù hp ca khon vay vi năng lc tài chính ca bn thân.

T đó, Cc Cnh tranh và Bo v người tiêu dùng khuyến cáo, trước khi ký hp đng, người tiêu dùng cn được trang b các kiến thc, hiu biết cơ bn đ có th t bo v mình trong nhng giao dch tài chính, đc bit là đi tượng người tiêu dùng vùng sâu, vùng xa.

C th, người tiêu dùng cn tìm hiu rõ các ni dung thông tin cơ bn ca hp đng vay, ví d: mc lãi sut, thi gian vay, quy đnh v tr n trước hn, mc pht tr chm... Ch ký hp đng sau khi nm rõ, nhìn rõ các thông tin th hin trên hp đng.

Sau khi ký hp đng, người tiêu dùng phi yêu cu cung cp bn sao hoc sao chp bn hp đng đã ký đ lưu gi. Khi phát sinh tranh chp, nên ưu tiên s dng các hình thc liên h có lưu vết, ví d: gi email, gi thư qua bưu đin.

Người tiêu dùng cũng cn phi biết thông tin liên h ca các cơ quan qun lý nhà nước đ phn ánh, khiếu ni khi có s v phát sinh.

Theovneconomy.vn

Xem 372 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.