Thứ tư, 16 Tháng 1 2019
TIN MỚI

NHNN công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ

Hinh anh Ngan hang Nha nuoc Viet NamNgày 07/5/2018, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) đã có Quyết đnh s 891/QĐ-NHNN v vic Công b th tc hành chính mi ban hành, b bãi b lĩnh vc cp phép thành lp và hot đng ngân hàng thuc phm vi chc năng qun lý ca NHNN.

Theo đó, danh mc th tc hành chính mi ban hành thc hin ti NHNN bao gm: Th tc đ ngh chp thun thay đi tên ca ngân hàng hp tác xã; Th tc đ ngh chp thun thay đi đa đim đt tr s chính ca ngân hàng hp tác xã; Th tc thông báo đa ch (không thay đi đa đim) đt tr s chính ca ngân hàng hp tác xã; Th tc đ ngh chp thun thay đi ni dung, phm vi hot đng ca ngân hàng hp tác xã; Th tc đ ngh chp thun thay đi thi hn hot đng ca ngân hàng hp tác xã; Th tc đ ngh thay đi mc vn điu l ca ngân hàng hp tác xã; Th tc đ ngh tm ngng hot đng kinh doanh t 05 ngày làm vic tr lên, tr trường hp tm ngng hot đng do s kin bt kh kháng ca ngân hàng hp tác xã; Th tc đ ngh chp thun danh sách nhân s d kiến ca ngân hàng hp tác xã; Th tc đ ngh chp thun thay đi tên ca t chc tài chính vi mô; Th tc đ ngh chp thun thay đi đa đim đt tr s chính ca t chc tài chính vi mô; Thông báo thay đi đa ch (không thay đi đa đim) đt tr s chính ca t chc tài chính vi mô; Th tc đ ngh chp thun thay đi ni dung, phm vi hot đng ca t chc tài chính vi mô; Th tc đ ngh chp thun thay đi thi hn hot đng ca t chc tài chính vi mô; Th tc đ ngh chp thun thay đi mc vn điu l ca t chc tài chính vi mô; Th tc đ ngh mua bán, chuyn nhượng phn vn góp gia các thành viên góp vn hin ti ca t chc tài chính vi mô là công ty trách nhim hu hn hai thành viên tr lên; Th tc đ ngh mua bán, chuyn nhượng phn vn góp gia thành viên góp vn hin ti và thành viên góp vn mi (bên mua, bên nhn chuyn nhượng) ca t chc tài chính vi mô là công ty trách nhim hu hn hai thành viên tr lên; Th tc đ ngh mua bán, chuyn nhượng phn vn góp ca ch s hu ca t chc tài chính vi mô là công ty trách nhim hu hn mt thành viên; Th tc đ ngh sa đi Giy phép hot đng trong trường hp t chc tài chính vi mô hoàn tt vic mua bán, chuyn nhượng phn vn góp; Th tc đ ngh tm ngng hot đng kinh doanh t 05 ngày làm vic tr lên, tr trường hp tm ngng hot đng do s kin bt kh kháng ca t chc tài chính vi mô;

Th tc hành chính mi ban hành thc hin ti NHNN chi nhánh tnh, thành ph gm: Th tc đ ngh chp thun thay đi tên ca Qu tín dng nhân dân; Th tc đ ngh chp thun thay đi đa đim đt tr s chính ca Qu tín dng nhân dân; Th tc thông báo thay đi đa ch (không thay đi đa đim) đt tr s chính ca Qu tín dng nhân dân; Th tc thông báo ngày d kiến bt đu hot đng ti đa đim mi tr s chính ca t chc tín dng là hp tác xã; Th tc đ ngh chp thun thay đi ni dung, phm vi hot đng ca Qu tín dng nhân dân; Th tc đ ngh chp thun thay đi thi hn hot đng ca Qu tín dng nhân dân; Th tc đ ngh thay đi mc vn điu l ca Qu tín dng nhân dân; Th tc đ ngh tm ngng hot đng kinh doanh t 05 ngày làm vic tr lên, tr trường hp tm ngng hot đng do s kin bt kh kháng ca Qu tín dng nhân dân; Th tc đ ngh chp thun danh sách nhân s d kiến ca Qu tín dng nhân dân; Thông báo ngày d kiến bt đu hot đng ti tr s chính mi ca t chc tài chính vi mô.

Danh mc th tc hành chính b bãi b thuc phm vi chc năng qun lý ca NHNN bao gm: Th tc chp thun thay đi đa đim đt tr s chính, s giao dch, chi nhánh, văn phòng đi din ca Qu tín dng nhân dân; Th tc chp thun tăng, gim vn điu l vượt mc quy đnh ca Qu tín dng nhân dân; Th tc chp thun thay đi tên ca Qu tín dng nhân dân; Th tc chp thun thay đi ni dung hot đng Qu tín dng nhân dân Trung ương; Th tc chp thun thay đi đa đim đt tr s chính ca Qu tín dng nhân dân cơ s; Th tc chp thun tăng, gim vn điu l vượt mc quy đnh ca qu tín dng nhân dân cơ s; Th tc chp thun thay đi tên ca Qu tín dng nhân dân cơ s; Th tc chp thun thay đi ni dung hot đng ca Qu tín dng nhân dân cơ s; Th tc chp thun thay đi phm vi hot đng ca Qu tín dng nhân dân cơ s; Th tc chp thun thay đi thi hn hot đng ca Qu tín dng nhân dân cơ s; Thay đi tên ca t chc tài chính quy mô nh; Thay đi đa đim đt tr s chính ca t chc tài chính quy mô nh; Thay đi ni dung hot đng ca t chc tài chính quy mô nh; Th tc gia hn giy phép đi vi t chc tài chính quy mô nh; Thay đi mc vn điu l ca t chc tài chính quy mô nh; Chuyn nhượng phn vn góp ca các bên góp vn trong t chc tài chính quy mô nhi vi t chc tài chính quy mô nh dưới hình thc công ty trách nhim hu hn hai thành viên tr lên); Chuyn nhượng phn vn góp ca các bên góp vn trong t chc tài chính quy mô nhi vi t chc tài chính là công ty trách nhim hu hn mt thành viên); Th tc sa đi, b sung ni dung Điu l ca t chc tài chính quy mô nh.

Quyết đnh này có hiu lc thi hành k t ngày 01/06/2018.

Xem 468 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.