Thứ tư, 16 Tháng 1 2019
TIN MỚI

8 giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngân hàng thương mại

8 giai phap thao go kho khan cho ngan hang thuong maiNgày 08/5, ti Din đàn toàn cnh ngân hàng năm 2018, ông Phm Huyn Anh, Phó Chánh thanh tra Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, công tác cơ cu li và x lý n xu hin vn còn gp phi mt s khó khăn, vướng mc.

Theo ông Phm Huyn Anh, có 3 khó khăn, vướng mc ln nht, đó là:

Th nht là khó khăn, vướng mc ca TCTD v thu gi, x lý tài sn bo đm.

C th như trong thu gi tài sn bo đm, ph biến tình trng khách hàng không hp tác trong vic bàn giao tài sn; mt s cơ quan chc năng (UBND, cơ quan công an,…) chưa phi hp, tham gia h tr mt cách tích cc đ gii quyết khó khăn cho TCTD; khó khăn v mt truyn thông trong quá trình thu gi tài sn theo tinh thn Ngh quyết 42;Hay như v điu kin tài sn đm bo, tài sn đm bo được x lý phi không là tài sn tranh chp. Hin nay chưa có hướng dn thế nào là tài sn đang tranh chp, dn đến cách hiu v tài sn tranh chp gia các cơ quan t tng ti nhiu nơi, nhiu cp là khác nhau, gây khó khăn khi x lý tài sn theo Ngh quyết 42.

Th hai là khó khăn, vướng mc liên quan đến vic tăng vn cho các NHTM Nhà nước v c mt pháp lý và thc tin trin khai. Theo lãnh đo Cơ quan thanh tra, giám sát NHNN, đ nâng cao năng lc tài chính cho các NHTM Nhà nước, vn đ cơ bn đt ra là phi tăng vn cho các ngân hàng này thông qua mt s hình thc như: bán c phn cho nhà đu tư (trong nước, ngoài nước) và s dng li nhun gi li đ tăng vn.

Tuy nhiên, hin nay các NHTM Nhà nước chưa được s dng li nhun gi li đ tăng vn, trong khi đó, tăng vn theo hình thc bán c phn b hn chế bi quy đnh v t l nm gi c phn ti thiu ca Nhà nước. Vic tăng vn điu l đ ci thin, nâng cao năng lc tài chính, đm bo t l an toàn vn theo chun mc Basel II là mt trong nhng gii pháp quan trng nhm cơ cu li NHTM Nhà nước đ ra ti Quyết đnh 1058; trong đó yêu cu đt ra là gi vng nguyên tc bo đm vai trò chi phi ca Nhà nước ti các NHTM Nhà nước.

C th, đi vi các NHTM do Nhà nước nm gi trên 50% vn điu l thì Nhà nước nm gi mc ti thiu 65% tng s c phn có quyn biu quyết; riêng đi vi Agribank thì trin khai các bước đ thc hin c phn hóa vào thi đim thích hp và bo đm Nhà nước nm gi ti thiu 65% vn điu l.

Th ba, là vic mt s b, ngành chm hoc chưa thc hin xong vic ban hành chương trình/kế hoch hành đng c th trin khai Đ án 1058; bên cnh đó, mc dù v cơ bn, quá trình trin khai Ngh quyết s 42/2017/QH14 đã nhn được s h tr ca cp y, chính quyn đa phương, tuy nhiên ti mt s nơi Cơ quan công an, UBND tnh, thành ph chưa có hướng dn c th (ti UBND, cơ quan công an cp huyn, xã) nên còn vướng trong công tác phi hp x lý.

Theo ông Phm Huyn Anh đ tháo g, khc phc nhng khó khăn, vướng mc trên, v phía Ngân hàng Nhà nước trongthi gian ti s tiếp tc trin khai 8 gii pháp.

Th nht, hoàn thành vic thm đnh, phê duyt/chp thun ch trương và theo dõi, giám sát vic thc hin phương án cơ cu li gn vi x lý n xu ca các TCTD.

Th hai, tiếp tc hoàn thin, trình cp có thm quyn xem xét, phê duyt và trin khai thc hin phương án x lý TCTD yếu kém, đc bit là 3 NHTM mua li và các qu tín dng nhân dân (QTDND) yếu kém; tiếp tc theo dõi, giám sát cht ch hot đng ca các TCTD yếu kém đ kp thi x lý.

Th ba, tiếp tc đy mnh cơ cu li các NHTM Nhà nước; trin khai phương án nâng cao năng lc tài chính ca các NHTM Nhà nước sau khi được Th tướng Chính ph phê duyt.

Th tư, tăng cường củng cố, chấn chỉnh hệ thng QTDND; kiên quyết xử lý các QTDND yếu kém, không có kh năng phc hi.

Th năm, hoàn thin khuôn kh pháp lý, cơ chế, chính sách v tin t và hot đng ngân hàng.

Th sáu, kiên quyết x lý dt đim vn đ s hu chéo, vi phm gii hn v s hu c phiếu dn ti chi phi ngân hàng ca c đông hoc nhóm c đông ln, li ích nhóm trong các TCTD c phn theo l trình thích hp.

Th by, trin khai các gii pháp mua, bán, x lý n xu theo cơ chế th trường, đng thi áp dng các bin pháp kim soát ri ro trong vic mua bán n theo cơ chế th trường;

Th tám, ch đo TCTD t chc trin khai áp dng toàn din các bin pháp quy đnh ti Ngh quyết s 42; rà soát, tiết gim các chi phí hot đng và tp trung mi ngun lc cho vic x lý n xu; thc hin có hiu qu các gii pháp đ ngăn chn hành vi vi phm pháp lut làm phát sinh n xu ti tng TCTD.

Xem 478 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.