Thứ tư, 16 Tháng 1 2019
TIN MỚI

Đẩy mạnh tuyên truyền về thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng

Hinh anh thanh toan tien dien nuocB Thông tin và Truyn thông đang xây dng Kế hoch đy mnh thông tin tuyên truyn v thanh toán qua ngân hàng đi vi các dch v công.

Mc đích ca kế hoch này nhm tăng cường thanh toán dch v công, chi tr các chương trình an sinh xã hi qua ngân hàng, góp phn xây dng chính ph đin t, nâng cao kh năng tiếp cn dch v ngân hàng ca nn kinh tế, hướng đến hình thc thanh toán không dùng tin mt. Đng thi, nâng cao nhn thc, trách nhim ca các t chc cung cp dch v công và người dân v thc hin giao dch thanh toán qua ngân hàng, bao gm các khon thuế, các loi hóa đơn đnh kỳ (đin, nước, hc phí) và vin phí, chi tr an sinh xã hi qua ngân hàng.

B Thông tin và Truyn thông s đy mnh công tác thông tin, tuyên truyn, ph biến sâu rng bng nhiu hình thc phong phú, đa dng, phù hp vi đc đim ca tng nhóm đi tượng, tng vùng, min, đc bit là vùng sâu, vùng xa, khu vc nông thôn.

Trước đó, Th tướng Chính ph đã ban hành Quyết đnh s 241/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2018 phê duyt Đ án đy mnh thanh toán qua ngân hàng đi vi các dch v công: thuế, đin, nước, hc phí, vin phí và chi tr các chương trình an sinh xã hi. Theo đó, Chính ph đt mc tiêu đến năm 2020 đi vi dch v thu ngân sách, có 80% giao dch np thuế ti các thành ph trc thuc trung ương, thành ph thuc tnh thc hin qua ngân hàng; 100% Kho bc Nhà nước các tnh, thành ph trc thuc trung ương, Kho bc Nhà nước qun, thành ph, th xã thuc tnh, thành ph trc thuc trung ương có thiết b chp nhn th ngân hàng phc v vic thu ngân sách.

Đ án cũng nêu rõ, tiếp tc đm bo an ninh, an toàn trong hot đng thanh toán, to nim tin cho khách hàng, c th: Cp nht và áp dng các bin pháp tiên tiến bo đm an ninh, an toàn cho các h thng thanh toán, các sn phm dch v thanh toán; Tăng cường s giám sát ca cơ quan qun lý, s phi hp gia ngân hàng vi các đơn v liên quan trong công tác đm bo an ninh, an toàn; Thường xuyên kim tra, rà soát, b sung và hoàn thin các quy trình nghip v, quy đnh ni b v an ninh, bo mt h thng công ngh thông tin nhm hn chế các ri ro; đng thi phát hin sm các vi phm đ chn chnh đm bo tuân th các quy đnh v an ninh, an toàn trong hot đng thanh toán; Kim tra, rà soát h thng máy giao dch t đng (ATM) và thiết b chp nhn th ti đim bán (POS); tăng cường h thng đm bo an toàn, bo mt cho các giao dch qua ATM, POS và các gii pháp xác thc khách hàng đ phòng, chng các hành vi gian ln; Ch đng theo dõi và x lý kp thi nhng vướng mc, sai sót; đng thi có bin pháp khuyến cáo, hướng dn khách hàng phòng tránh các ri ro, th đon gian ln.

Xem 460 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.