Thứ tư, 16 Tháng 1 2019
TIN MỚI

Agribank Hải Phòng bán đấu giá tài sản bảo đảm

Hinh anh dau gia BDSNgân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) thông báo bán đu giá tài sn bo đm. Thi gian đu giá: t 14 gi 30 ngày 14/5/2018.

Đc đim tài sn:

Tài sn 1: Quyn s dng đt 45,0 m2 thuc tha đt s 192b, t bn đ s 05 ti t dân ph s 3, phường Đng Hi, qun Hi An, thành ph Hi Phòng; Giy chng nhn quyn s dng đt quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt s: BI 817110, s vào s cp giy chng nhn quyn s dng đt s: CH03127 do UBND qun Hi An, thành ph Hi Phòng cp ngày 29/02/2012 cho ông Đào Hng Phúc và v là bà Đ Th Thu Hng;

Tài sn 2: Quyn s dng đt 45,0 m2 thuc tha đt s 192c, t bn đ s 05 ti t dân ph s 3, phường Đng Hi, qun Hi An, thành ph Hi Phòng; Giy chng nhn quyn s dng đt quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt s: BI 817111, s vào s cp giy chng nhn quyn s dng đt s: CH03128 do UBND qun Hi An, thành ph Hi Phòng cp ngày 29/02/2012 cho ông Đào Hng Phúc và v là bà Đ Th Thu Hng;

Ngun gc và tình trng pháp lý ca tài sn: Tài sn thế chp, đu giá đ tr n vay.

Tên, đa ch ca người có tài sn đu giá: Công ty Qun lý tài sn ca các t chc tín dng Vit Nam y quyn cho Ngân hàng Nông Nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam; Đa ch: S 2 Láng H, qun Ba Đình, thành ph Hà Ni;

Giá khi đim ca tài sn, tin đt trước, bước giá, tin bán h sơ:

Tài sn 1:    

- Giá khi đim: 450.000.000 đng (Bn trăm năm mươi triu đng);

- Tin đt trước: 50.000.000 đng (Năm mươi  triu đng);

- Bước giá: 5.000.000 đng (Năm  triu đng).

- Tin bán h sơ: 200.000 đng/01 h sơ (Hai trăm nghìn đng).

Tài sn 2:    

- Giá khi đim: 450.000.000 đng (Bn trăm năm mươi  triu đng);

- Tin đt trước: 50.000.000 đng (Năm mươi  triu đng);

- Bước giá: 5.000.000 đng (Năm  triu đng).

- Tin bán h sơ: 200.000 đng/01 h sơ (Hai trăm nghìn đng).

Người tham gia đu giá np khon tin đt trước bng tin mt hoc chuyn khon vào tài khon s 109.2052.8888.011 ca Trung tâm Dch v bán đu giá tài sn thành ph Hi Phòng ti Phòng giao dch TechcomBank Kiến An, thành ph Hi Phòng (Hoc có th np ti các Phòng giao dch khác ca TechcomBank trên đa bàn thành ph Hi Phòng vào s tài khon trên).

Thi gian, đa đim tham kho, bán h sơ, đăng ký tham gia đu giá, np tin đt trước, t chc đu giá tài sn:

- T chc, cá nhân đăng ký tham gia đu giá phi có đ điu kin theo quy đnh ca pháp lut.

- Thi gian cho tham kho, bán, tiếp nhn h sơ đăng ký tham gia đu giá, np phiếu tr giá: T ngày 27-04-2018 đến ngày 11-05-2018 (trong gi hành chính);

- Thi gian, đa đim xem tài sn: Ngày 07-05-2018 và ngày 08-05-2018 ti đa ch ca tài sn (trong gi hành chính);

- Thi gian np tin đt trước: T ngày 09-05-2018 đến ngày 11-05-2018 (trong gi hành chính);

- Thi gian t chc cuc đu giá: T 14 gi 30 ngày 14-05-2018;

Đa đim tham kho, mua h sơ, np h sơ đăng ký tham gia đu giá và t chc cuc đu giá:Ti Trung tâm DV bán đu giá tài sn TP Hi Phòng; S 112 Lê Dun, Kiến An, Hi Phòng. Đin thoi: 02253.678680.

Đi tượng tham gia đu giá, Điu kin tham gia đu giá:

* Đi tượng tham gia đu giá:

- Các t chc, cá nhân có nhu cu, có kh năng tài chính.

- Nhng đi tượng không được tham gia đu giá (Theo quy đnh ti Lut Đu giá).

* Điu kin tham gia đu giá:

- Người tham gia đu giá phi có đ các điu kin sau:

+ Có đơn đ ngh đăng ký tham gia đu giá;

+ Có Giy chng minh nhân dân;

+ Có Giy t chng minh tư cách pháp nhân (nếu là t chc, doanh nghip);

+ Phi chp nhn giá khi đim;

+ Cam kết thc hin đy đ nhng quy đnh ca Quy chế cuc đu giá tài sn nêu trên; Cam kết thc hin các nghĩa v đi vi Nhà nước theo quy đnh ca pháp lut sau khi mua được tài sn.

+ Np khon tin đt trước trong thi hn quy đnh.

- Người tham gia đu giá có th u quyn cho người khác tham gia đu giá có văn bn u quyn hp pháp).

Hình thc đu giá, phương thc đu giá:

- Vic tr giá được tiến hành bng hình thc b phiếu gián tiếp.

- Phương thc đu giá: Tr giá lên.

Thông tin chi tiết, liên h: Trung tâm DV bán đu giá tài sn TP. Hi Phòng; S 112 Lê Dun, Kiến An, Hi Phòng (Đin thoi: 02253.678680).

Xem 1681 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.