Thứ tư, 16 Tháng 1 2019
TIN MỚI

Về liêm chính trong hoạt động ngân hàng

Ve liem chinh trong hoat dong ngan hangCác ri ro vi mc đ tht thoát ln v vt cht và nhân s trong hot đng ngân hàng xy ra gn đây đã thc s là hi chuông báo đng, cn được xem xét, thiết lp, cng c và thc thi quy đnh v tính liêm chính trong hot đng ngân hàng.

Thi gian gn đây, khá nhiu ngân hàng đi mt vi ri ro đo đc trong x lý nghip v, gây tht thoát tài sn ca người gi tin, t chc và cá nhân có liên quan. Đơn c như v mt hơn 200 t đng tin gi cá nhân ti mt chi nhánh ngân hàng TP.H Chí Minh, v hơn 500 t đng tiết kim ca khách hàng “biến mt” ti mt chi nhánh ngân hàng Hi Phòng… là nhng biu hin ca vi phm liêm chính trong x lý nghip v ngân hàng. Nhiu nghiên cu đã ch ra rng, khng hong ngân hàng không xut hin nhiu do sai lm k thut mà ch yếu do sai lm liên quan ti liêm chính ca đi ngũ nhân s thc hin giao dch ngân hàng (RiskMinds 2009 Risk Managers’ Survey; Childress, 2013).

Biu hin ca vi phm liêm chính trong thc thi nghip v ngân hàng bao gm: Gian di trong c phiếu ưu đãi; s hu và bán sn phm tài chính liên quan ti gian di v tài sn kém cht lượng; đưa ra hp đng đm bo vi nhng điu khon thiếu minh bch và gây bt li cho khách hàng; tài tr cho hot đng to “bong bóng” tài sn (bt đng sn, c phiếu, ngoi t…); thc hin giao dch vi mc ri ro vượt ngưỡng cho phép chp nhn; chm dt trước hn hp đng bo lãnh vi mc đ hn chế v gii pháp thay thế; thiếu thin chí tài tr doanh nghip hiu qu và có li nhun; h tr gian ln thuế; thành viên điu hành ngân hàng có hn chế đáng k v trình đ, năng lc và đo đc ngh nghip; thc hin chi phí ln bt thường thiếu minh bch; và thc hin các khon tin thưởng ln bt thường cho các thành viên ban điu hành ngân hàng (DOMÈNEC MELÉ, 2014).

Trong thc tế thc hin giao dch ngân hàng, ri ro đo đc khó được kim soát và loi tr tuyt đi do nhiu nguyên nhân, trong đó có hai nguyên nhân trng yếu có th xác đnh. Th nht, dường như chúng ta phi chp nhn thc tế mi b lut được con người xác lp bao hàm mt s k h. Nếu không có mng lưới an toàn liêm chính, bng cách này hay cách khác s xut hin vic li dng k h ca lut pháp trong trin khai. Th hai, các khía cnh ca đi sng và hot đng ca các ch th trong xã hi phc tp hơn rt nhiu so vi ni dung lut pháp được thiết kế điu chnh hành vi ca ch th bi vì pháp lut được xây dng da trên nghiên cu các vn đ và sai lm đã xut hin.

Đ kim soát ri ro đo đc trong hot đng ngân hàng, tiến sĩ Domènec Melé (25/6/2014) đã đ xut 10 ni dung sau:

Th nht, to ra mt môi trường làm vic có trách nhim cao mà đó không cho phép ngân hàng ti đa hóa li nhun bng mi giá. Ngân hàng đm nhn trách nhim xã hi quan trng trong quá trình thu nhn tài sn ca công chúng (nhn tin gi và các tài sn tương đương), cho vay cá nhân và t chc đ h tiêu dùng và đu tư sn xut kinh doanh, to công ăn vic làm, và to ra ca ci xã hi. Khi ngân hàng hot đng vi mc ri ro vượt ngưỡng an toàn cho phép, h vô hình trung thoái thác trách nhim xã hi, yếu t quan trng cho duy trì phát trin kinh tế quc gia. Chc năng xã hi đóng vai trò vô cùng quan trng trong hot đng ngân hàng. Ngân hàng sai lm trong đáp ng vai trò xã hi, xy ra thua l, phá sn không nhng nh hưởng trc tiếp ti ngân hàng mà còn làm nh hưởng an toàn quc gia.

Th hai, tính minh bch trong hot đng ngân hàng cn được đm bo mc cao. Vic nm gi tài sn kém cht lượng vi thông tin thiếu minh bch s nh hưởng ti uy tín và tính an toàn ca ngân hàng.

Th ba, ngân hàng đm nhn trng trách qun lý vn an toàn và minh bch. Nhiu ngân hàng đã gp khó khăn ln khi không đm bo ni dung này. Điu cn được ghi nh là tin ca ngân hàng không phi tài sn ca ban điu hành ngân hàng đó mà h ch s hu mt phn rt nh.

Th tư, mi quyết đnh v nghip v tài sn có (ví d cho vay) cn gn lin vi nhim v thc thi trách nhim xã hi ca ngân hàng, cân nhc ti khía cnh chính đáng trong thc thi trách nhim xã hi ca d án mà ngân hàng tài tr, mang li li ích xã hi.

Th năm, không li dng li thế đc thù ca ngân hàng trong x lý giao dch ngân hàng. Li thế đc thù ca ngân hàng có th hiu là li thế v tiếp cn và s dng thông tin liên quan ti dch v ngân hàng, li thế trong đàm phán, thương tho trong thc hin dch v ngân hàng.

Th sáu, sai lm trong cung cp thông tin cho khách hàng và chu áp lc hơn mc bình thường khi đưa ra phán quyết tài chính. Khách hàng thường kỳ vng nhn li khuyên, tư vn t nhân s thc hin giao dch ngân hàng bi vì h tin tưởng vào nhân s ngân hàng. Áp lc hoàn thành ch tiêu được giao t đi ngũ qun lý ngân hàng có th đy nhân viên ngân hàng phm sai lm khi bán dch v ngân hàng, cung cp tư vn cho khách hàng thiếu mc đ tin tưởng như kỳ vng.

Th by, x lý nghip v ngân hàng cn có yếu t đng cm và nhãn quan xã hi. S đng cm to điu kin cho cán b ngân hàng có th tìm ra gii pháp ti ưu hơn cho khách hàng.

Th tám, không hp tác vi ng x, giao dch đáng ng ca các đi tác khác, ví d như giao dch gian ln thuế. Ngân hàng không thc hin giao dch không đm bo tính minh bch và pháp lut.

Th chín, ngân hàng thc hin hot đng ngân hàng vi trng trách làm mt phn ca xã hi liêm chính, đóng vai trò đóng góp và xây dng xã hi tươi đp.

Ni dung th mười làngân hàng cn ch đng tuân th quyđnh ca pháp lut mt cách t giác, liêm chính và cu th, không hình thc và phô trương.

Vi mong mun ti ưu hóa kh năng huy đng ngun vn nhàn ri trong cng đng, đu tư cho phát trin đt nước bn vng và hiu qu, tính liêm chính ca đi ngũ nhân s ngân hàng có vai trò rt quan trng. Mt b lut v đo đc ngh nghip ngân hàng, cùng vi hướng dn chi tiết cp đ dưới lut quy đnh c th ng x, hành vi được thc hin và không được phép thc hin đang được kỳ vng thiết lp và thc thi Vit Nam trong thi gian sm nht. Điu này không nhng có tác dng thúc đy an toàn hot đng ngân hàng mà còn to hành lang pháp lý bo v nhân s ngân hàng trong nhng ri ro bt kh kháng.

TS. Nguyn Th Kim Oanh

Tài liu tham kho:

DOMÈNEC MELÉ (2014), Ten recommendations for the ethical rearmament of banking,http://blog.iese.edu/ethics/2014/06/25/ten-recommendations-for-the-necessary-ethical-rearmament-of-banking/

RiskMinds 2009 Risk Managers’ Survey; Childress, 2013

Xem 2669 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.