Thứ ba, 26 Tháng 3 2019
TIN MỚI
BIDV iBank - top 10 Sao Khuê 2018

BIDV iBank - top 10 Sao Khuê 2018

Ln đu tiên Ngân hàng Đu tư và Phát trin Vit Nam (BIDV) có sn phm lt vào top 10 danh hiu Sao Khuê và ln th 6 BIDV có sn phm đt danh hiu ti sân chơi uy tín trong ngành công ngh phn mm ti Vit Nam.

Sau 15 năm trin khai, gii thưởng và danh hiu Sao Khuê đã đng hành vi s phát trin mnh m ca ngành phn mm và dch v công ngh thông tin Vit Nam. Danh hiu Sao Khuê liên tc đi mi đ đáp ng nhu cu và h tr tt hơn cho các doanh nghip trong vic khng đnh thương hiu, nâng cao uy tín, li thế cnh tranh ca sn phm phn mm, dch v công ngh thông tin Vit Nam ti th trường trong nước và quc tế khi Vit Nam tham gia vào AEC, TPP các AFTA. Đi vi BIDV, đây là ln th 6 (k t 2011) BIDV tham d và đu nhn được danh hiu Sao Khuê cho các sn phm tham d.

Năm 2018, BIDV tham gia Sao Khuê vi 3 sn phm gm: H thng Giao dch Ngân hàng đin t cho Khách hàng t chc (BIDV iBank), H thng qun lý đnh danh BIDV (BIDV Identity Management - BIDV IDM) và H thng Gateway Dch v th. Hai trong ba sn phm BIDV gi tham d chương trình đã được bình chn là sn phm/dch v tiêu biu ca ngành phn mm, dch v công ngh thông tin Vit Nam và được nhn Danh hiu Sao Khuê 2018, đó là BIDV iBank và BIDV IDM. Đc bit, da trên tiêu chí v quy mô th trường, công ngh, tính ưu vit, tính ng dng, BIDV iBank được Hi đng Chung tuyn nht trí trao Danh hiu top 10 Sao Khuê 2018. 

n tượng vi BIDV iBank

BIDV iBank là sn phm Ngân hàng đin t dành cho khách hàng t chc trên nn tng giao dch đa kênh (Web, thiết b di đng) phc v đi tượng khách hàng t chc, các Đnh chế tài chính và t chc tín dng khác. Sn phm được thiết kế đa tính năng, vi giao din hin đi, cho phép x lý giao dch theo nhiu cơ chế và h tr kết ni trc tiếp vi h thng kế toán ni b ca khách hàng. So vi các sn phm dch v cùng loi trong nước, ưu đim ni bt ca sn phm BIDV iBank là cung cp mt cng giao din duy nht và đa kênh thiết kế riêng, chuyên bit dành cho khách hàng t chc. Ngoài ra sn phm được chú trng thiết kế trên công ngh hin đi, bt kp xu thế toàn cu, đó là s tích hp gia kiến trúc dch v microservices vi gii pháp công ngh tiên tiến hàng đu thế gii IBM Filenet, Oracle 12c Cloud hay nhng sn phm do BIDV t xây dng SmartOTP, gii pháp ký s da trên plugin.

Khách hàng s dng online ti đơn v thông qua Internet hoc các thiết b di đng Smartphone, máy tính bng đ x lý giao dch ngân hàng đin t như Chuyn tin trong nước/Thanh toán lương, Chuyn tin quc tế, Qun lý dòng tin, Điu chuyn vn ni b/Kim soát dòng tin, Qun lý dch v thu h, Qun lý thông tin chng t s... Thay vì khách hàng phi đến quy giao dch ca BIDV đ yêu cu dch v thì khách hàng có th ngi ti đơn v đ thao tác. Vic này giúp tiết kim nhân lc và thi gian cho c khách hàng và Ngân hàng.

Nhiu tin ích vi BIDV IDM

BIDV IDM là h thng qun lý đnh danh do BIDV t phát trin da trên nhng nn tng công ngh tiên tiến. Chương trình s dng nhiu công ngh mi, cung cp nhiu tin ích cho người dùng, cùng vi cách thc thiết kế linh hot, x lý nhanh chóng, hiu qu. Khi ngun, BIDV IDM là phiên bn 3.0 ca h thng Qun lý ng dng tp trung, h thng Qun lý ng dng tp trung đã có lch s hình thành t năm 2008 là bn đu tiên, đến 2010 là bn nâng cp toàn din ln 1, và BIDV IDM là bn nâng cp toàn din ln 2. BIDV IDM được xây dng li hoàn toàn theo framework mi ca BIDV. H thng mi gii quyết toàn b nhng hn chế ca h thng cũ, đó là nhng bt tin trên giao din chương trình do h thng đã tăng trưởng quá to khi qun lý ti gn 180 ng dng, hay lung x lý back-end không đt hiu năng tt và phc tp gây tn kém tài nguyên và ngun lc qun tr.

H thng giúp BIDV gim thiu rt nhiu chi phí và ri ro trong quá trình qun tr vn hành môi trường công ngh thông tin. Đim ni tri ca sn phm là giúp đy nhanh thi gian x lý yêu cu bng vic s hóa quy trình đăng ký, giúp BIDV tiết kim khong 14 t VNĐ/năm trong vic luân chuyn h sơ đăng ký người dùng các h thng. Vic đnh danh cán b duy nht, qun lý user tp trung cũng giúp cán b d dàng truy cp vào các h thng mà không nht thiết phi ghi nh quá nhiu user, mt khu, tiết kim ti đa thi gian khi tác nghip. Trong thi gian ti BIDV IDM s tiếp tc được nâng cp, gia tăng tin ích, ci tiến công ngh và hiu năng ca h thng, tích hp thêm nhiu ng dng vào BIDV IDM

Ông Trương Gia Bình, Ch tch Hi đng Sơ tuyn Danh hiu Sao Khuê 2018 nhn đnh: “Bên cnh công tác thm đnh, bình chn như thông l, có th thy, mi năm, Chương trình Danh hiu Sao Khuê li gi mt thông đip đến cng đng doanh nghip ICT Vit Nam. Đó có th là s ghi nhn v mt nhu cu, xu thế mi v ng dng công ngh thông tin trong xã hi; hay đánh giá năng lc công ngh ca nhng doanh nghip trong cùng mt sân chơi… hoc có th là nhìn nhn tim năng phát trin ca mt lĩnh vc mi, hay thm chí là đ đu cho nhng ý tưởng đt phá”

Nhìn li chng đường phn đu không ngng ngh ca BIDV nói chung và Trung tâm Công ngh thông tin BIDV nói riêng trong sut 15 năm gn đây, sn phm BIDV iBank và BIDV IDM được bình chn Danh hiu Sao Khuê 2018 là mt thành qu xng đáng. Đây là kết qu ghi nhn s n lc không ngng ca đi ngũ cán b, chuyên gia công ngh thông tin trong vic nâng cao cht lượng sn phm đin t ngân hàng, đáp ng nhu cu ngày càng cao ca người dùng trong thi đi s hóa.

Xem 3415 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.