Thứ ba, 26 Tháng 3 2019
TIN MỚI

APRC và các thách thức hiện nay ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Hinh anh bao hiem tien guiT chc bo him tin gi ngày càng có xu hướng được thành lp như mt cơ quan đc lp. Hơn 90% thành viên ca APRC là các cơ quan đc lp, hình thc cơ cu pháp lý ph biến nht. Ch có hai t chc bo him tin gi nm trong trong cơ quan giám sát ngân hàng hoc ngân hàng trung ương.

Khu vc Châu Á Thái Bình Dương có dân s và tng sn phm quc ni (GDP) đáng k. Dân s các vùng lãnh thcó thành viên APRC chiếm hơn 1/3 dân s thế gii. T l này stăng lên 54% nếu tính c dân scác vùng lãnh thổở khu vc Châu Á Thái Bình Dương cót chc BHTGkhông thuc IADI. GDP ca các nước thành viên APRC chiếm khong 20% GDP thế gii. T l này s tăng lên khong 36% nếu tính c GDP các vùng lãnh thổở khu vc Châu Á Thái Bình Dươngcót chc BHTGkhông thuc IADI. Tính đến cui tháng 2 năm 2018, 19 t chc BHTG trong khu vc Châu Á Thái Bình Dương là thành viên IADI chiếm 23% trong tng s thành viên ca IADI. Các t chc BHTG trong 10 vùng lãnh th chưa tr thành thành viên IADI. Tính đến cui tháng 3 năm 2018, khong 66% các t chc BHTG trong khu vc Châu Á Thái Bình Dương là thành viên IADI.[1]Xét trên nhiu khía cnh khác nhau, khu vc Châu Á Thái Bình Dương và APRC đóng mt vai trò quan trng trong cng đng BHTG toàn cu.

Thc trng các t chc thành viên APRC[2]

Cơ cu pháp lý và chc năng, nhim v

T chc BHTG ngày càng có xu hướng được thành lp như mt cơ quan đc lp. Theo kết qu kho sát gn đây, hơn 90% thành viên ca APRC là các cơ quan đc lp, hình thc cơ cu pháp lý ph biến nht. Ch có hai t chc BHTG nm trong trong cơ quan giám sát ngân hàng hoc ngân hàng trung ương.

V chc năng nhim v ca h thng BHTG, bao gm t các nhim v hp nht như “qu chi tr”đến nhng nhim v m rng như chc năngphòng nga, qun lý/gim thiu ri ro, hoc kết hp gia các nhim v trên. Có th phân loi nhim v ca t chc BHTG thành bn nhóm: chi tr, chi tr vi quyn hn m rng, gim thiu tn tht và gim thiu ri ro.[3]Hơn 63% thành viên ca APRC có quyn hnchi tr hoc chi tr m rng. Xu hướng quc tế ca h thng BHTGđó là chuyn đi t chi tr và chi tr vi quyn hn m rng sang gim thiu tn tht hoc gim thiu ri ro. S các t chc có chc năng nhim v chi tr và chi tr vi quyn hn m rng có th gim trong tương lai.

Hình 1. Cơ cu t chc BHTG Hình 2. Chc năng nhim v ca t chc BHTG
APRC va cac thach thuc hien nay o khu vuc Chau A Thai Binh Duong 1 APRC va cac thach thuc hien nay o khu vuc Chau A Thai Binh Duong 2

Cơ chế bo v tích hp

Sau cuc khng hong tài chính toàn cu năm 2008, ngày càng nhiu vùng lãnh th áp dng cơ chế bo v tích hp. Trong s các thành viên ca APRC, 32% các t chc BHTGáp dngcơ chế bo v tích hp, tc là bo v không ch các khon tin gi mà c các khon đu tư và/hoc hp đngbo him. Có sáu thành viên APRC có cơ chế bo v tích hp, bao gm các t chc BHTG ti Australia, Nga, Hàn Quc, Indonesia, Malaysia và Singapore.

Cơ chế cp vn và thu phí BHTG

Theo B nguyên tc phát trin h thng BHTG hiu qu ca IADI, t chc BHTG nên có các qu sn có và cơ chế cp vn cn thiết đ đm bo vic chi tr nhanh chóng cho người gi tin. Các t chc BHTG nên áp dng hình thc cp vn trước. Theo kết qu kho sát gn đây, hơn 94% t chc BHTG khu vc Châu Á Thái Bình Dương áp dng cơ chế cp vn trước. V vic thiết lp t l qu mc tiêu, 71% t chc BHTG khu vc Châu Á Thái Bình Dương đã xác đnh t l qu BHTGmc tiêu, nhưng cho đến nay hu hết chưt đượct l qu mc tiêu đã đt ra.

V phương pháp tính phí, 47% t chc BHTG áp dng hình thc phí đng hng. Vì ngày càng nhiu t chc BHTG có xu hướng khuyến khích v tài chính đi vi các t chc tham gia bo him nhmci thinhành vi và qun lý ri ro, vic áp dng h thng tính phí theo ri ro được kỳ vng s tăng lên khu vc Châu Á Thái Bình Dương.

Hình 3. Loi hình cp vn Hình 4. Phương pháp tính phí
APRC va cac thach thuc hien nay o khu vuc Chau A Thai Binh Duong 3 APRC va cac thach thuc hien nay o khu vuc Chau A Thai Binh Duong 4

Nhn thc công chúng

Đ bo v người gi tin và góp phn n đnh tài chính, công chúng cn được thông báo mt cách thường xuyên v nhng li ích và hn chế ca h thng BHTG. Do đó, nhiu t chc BHTG khu vc Châu Á Thái Bình Dương s dng nhiu công c truyn thông mt cách liên tc đ nâng cao nhn thc công chúng v h thng BHTG. Tuy nhiên, không phi tt c thành viên APRC đu tiến hành kho sát đánh giá mc đ nhn thc công chúng v các đc đim chính ca h thng BHTG. Trong s 70% thành viên ca APRC đã tiến hành kho sát đ đánh giá mc đ nhn thc công chúng, t l nhn thc công chúng cao nht thuc v ba thành viên là Hàn Quc (91,2%), Philippines (87,9%)[4]và Hng Kông (77,7%). Vic tăng cường nhn thc công chúng là mt nhim vliên ti vi các t chc thành viên ca APRC.

Hình 5. Mc đ nhn thc công chúng v h thng BHTG

APRC va cac thach thuc hien nay o khu vuc Chau A Thai Binh Duong 5

X lý và các tho thun xuyên biên gii

Các quy trình x lý và bo v người gi tin không gii hn vic chi tr tin gi được bo him. Cơ chế x lý đ v hiu qu s giúp cho t chc BHTG có th bo v người gi tin và góp phn n đnh h thng tài chính. Vi các công c hiu qu và nhiu phương pháp x lý sn có hơn, mt t chc BHTG có thm quyn x lý s có th x lý các ngân hàng mt cách linh hot hơn vi chi phí thp hơn chi phí chi tr và thanh lý.

T kết qu kho sát cho thy, ngoi tr chi tr và thanh lý, 50% t chc BHTG khu vc Châu Á Thái Bình Dương được trang b các công c x lý như ngân hàng bc cu, h tr ngân hàng m và mua li và sáp nhp. Các t chc BHTG có s dng phương pháp x lý bng ngun lc ni b ngân hàngcòn rt ít. Ch có 5 t chc BHTG cho biết rng h có s dng mt công c nào đó theo hình thc x lý bng ngun lc ni b ngân hàng trong lãnh th ca mình. Đó là Hng Kông, Nht Bn, Kazakhstan, Nga và Singapore.

Mc dù có mt bài hc rút ra t cuc khng hong tài chính toàn cu năm 2008 là phi tăng cường hp tác xuyên biên gii, vn có khong 63% t chc BHTG khu vc Châu Á Thái Bình Dương không có sn tha thun nào hin hành v vic x lý ngân hàng hoc chi tr cho người gi tin xuyên biên gii. Vn đ này cn được APRC quan tâm hơn trong tương lai.

Hình 6. Các công c hoc phương pháp x lý ngân hàng sn có Hình 7. Thỏa thun xuyên quc gia gia các t chc BHTG quc gia gc/quc gia bn đa v vic x lý hoc chi tr
APRC va cac thach thuc hien nay o khu vuc Chau A Thai Binh Duong 6 APRC va cac thach thuc hien nay o khu vuc Chau A Thai Binh Duong 7

Nhng ci tiến và thành tu gn đây ca các h thng BHTG thành viên  APRC[5]

Theo kết qu kho sát, nhiu thành viên APRC đã tăng cường chc năng, nhim v/quyn hn ca h thng BHTG trong hai năm gn đây. Có th phân loi các ci tiến này theo bn khía cnh, c th là m rng và nâng cao quyn hn, tăng cường hp tác trong Mng an toàn tài chính, m rng phm vi hoc hn mc bo him, và quy trình chi tr nhanh chóng hơn.

1. M rng và tăng cường chc năng, nhim v

Mt s thành viên APRC đã tăng cường nhim v và quyn hn, nhưng hu hết là trong lĩnh vc x lý. Ví d, BHTG Indonesia đã có được thm quyn x lý, trong khi BHTG Kazakhstan đã tr thành cơ quan thanh lý các ngân hàng thành viên b đ v. Mt s t chc BHTG khu vc Châu Á Thái Bình Dương có thm quyn xác đnh các ngân hàng có tm quan trng mang tính h thng trong nước (D-SIBs) và xây dng kế hoch x lý và phc hi (Malaysia và Đài Bc Trung Hoa), áp dng phương pháp mua li và sáp nhp (P&A) và chi tr tin bo him (Philippines), hoc đóng vai trò ln hơn trong vic x lý các t chc tín dng (Vit Nam).

2. Tăng cường hp tác trong Mng an toàn tài chính

Vi thc tế là nhiu t chc BHTG khu vc Châu Á Thái Bình Dương đóng mt vai trò ngày càng quan trng hơn trong vic x lý ngân hàng và trong toàn b Mng an toàn tài chính, điu này có nghĩa là s phi hp và hp tác gia các thành viên trong Mng an toàn tài chính cũng ngày càng cht ch hơn. Ví d, BHTG Thái Lan hin nay có th yêu cu thông tin v các t chc tham gia bo him t các cơ quan chính ph khác nếu t l BIS ca t chc tham gia bo him gim xung dưới mc theo yêu cu và BHTG Mông C đã ký Biên bn ghi nh vi Ngân hàng Trung ương và B Tài chính đ tăng cường hp tác. Năm 2017, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam đã ban hành Thông tư quy đnh v vic trao đi thông tin gia Ngân hàng Nhà nước và BHTG Vit Nam.

3. M rng phm vi hoc hn mc bo him

Trong sut cuc khng hong tài chính toàn cu năm 2008, rt nhiu t chc BHTG trên thế gii đã tăng hn mc bo him (hoc áp dng bo him toàn b tm thi), hoc m rng phm vi bo him. Cùng vi s n đnh th trường tài chính toàn cu, các t chc BHTG đã áp dng nhiu bin pháp chuyn đi êm thm t hn mc bo him rt cao hoc không gii hn sang hn mc có gii hn. Phương pháp được s dng thường xuyên nht là m rng phm vi BHTG hoc tăng hn mc. Ví d: BHTG Nga bt đu bo him cho các doanh nghip va và nh, BHTG Kazakhstan hin nay bo him cho các khon tin gi không hy ngang ca cá nhân và tăng hn mc thêm 50%, BHTG Hàn Quc bo him cho các tài khon tiết kim cá nhân (ISAs) trong s các tài khon y thác th trường tin t, và BHTG Singapore đ xut tăng hn mc t 50.000 SGD lên đến 75.000 SGD. Vit Nam tăng hn mc BHTG t 50 triu đng lên 75 triu đng vào năm 2017.

4. Chi tr nhanh chóng hơn

Đ góp phn n đnh h thng tài chính, B nguyên tc cơ bn phát trin h thng BHTG hiu qu ca IADIcho rng các t chc BHTG gi phi chi tr tin gi bo him nhanh chóng và yêu cu t chc BHTG có th chi tr cho phn ln người gi tin được bo him trong vòng by ngày làm vic. Đ đáp ng B nguyên tc cơ bn, các t chc BHTG khu vc Châu Á Thái Bình Dương đã tăng cường h thng BHTG ca h hoc sa đi lut và các văn bn pháp lý. Ví d: BHTG Hng Kông đt mc tiêu chi trtoàn b trong 7 ngày, BHTG Hàn Quc ban hành quy đnh mi cho vic chi tr nhanh chóng, BHTG Mông C đã xây dng quy trình chi tr mi và BHTG Nht Bn đã tăng cường kh năng sn sàng chi trđi vi các khon tin gi hưu trí góp dn và y tháctin t trên cơ s bo lãnh phn gc. Các t chc BHTG khác đã đơn gin hóa quy trình chi tr; ví d BHTG Thái Lan đã hy b các quy đnh v người gi tin phi np h sơ yêu cu chi tr; BHTG Đài Bc Trung Hoa đã xây dng các quy đnh trong vic x lý tài khon đng s hu và đơn gin hóa quá trình bù tr.

Ri ro và thách thc đi vi các thành viên APRC[6]

Có nhng ri ro truyn thng và ri ro mi xut hinmà các t chc BHTG khu vc Châu Á Thái Bình Dương phi đi mt. Theo kết qu kho sát đt xut ca APRC năm 2018, nhng ri ro cn quan tâm nht đi vi ngành ngân hàng trong thi gian ti (2018 và 2019) là vic gia tăng các v tn công mng (theo 44% ý kiến tr li), tiếp theo là tăng trưởng kinh tế chm (38%), tăng t l n xu (NPL) (26%) và s hoá vic cung cp dch v và sn phm tài chính (25%). Trong hai năm ti, các vn đ ưu tiên hàng đu ca t chc BHTG s là vn đmc nhn thc còn thp ca công chúng v h thng BHTG (50%), tiếp theo là quyn hn còn hn chế ca t chc BHTG (38%) và hp tác còn chưa đy đ vi các cơ quan chính ph có liên quan (31%).

Thêm vào đó, theo Báo cáo Trin vng Kinh tế Khu vc ca Qu tin t quc tế (IMF) được công b vào tháng 10 năm 2017, nhng ri ro ngn hn đi vi trin vng kinh tế khu vclà có th kim soát được mt cách tương đi.Tuy nhiên, các ri ro trung hn tim n nguy cơ gây tn tht. Các ri ro gây tn tht ch yếu làvn đ bo h thương mi quc tế t các khu vc khác đang gây thit hi cho các đi tác thương mi chính ca khu vc Châu Á Thái Bình Dương, rút vn đt ngt, s dch chuynsang chính sách hướng ni... Ngoài ra, khu vc Châu Á Thái Bình Dương phi đi mt vi ri ro dài hn t dân s già và gim mc đ tăng năng sut, gây  gim t l phát trin kinh tế. Vì các hot đng kinh tế và ngân hàng/tài chính có liên quan cht ch vi nhau, các yếu t này có th nh hưởng đến hot đng và đu tư ca các ngân hàng và các t chc BHTG trong khu vc.

Kết lun

Tóm li, đã có nhiu tín hiu cnh báo vi các t chc BHTG khu vc Châu Á Thái Bình Dương, vì vy các thành viên ca APRC nên đc bit lưuý đến các ri ro gia tăng trong ngành ngân hàng. V mt vĩ mô, ri ro có th là h qu ca tc đ tăng trưởng kinh tế chm, t l n xu tăng, tác dng ph ca vic chm dt chính sách ni lng đnh lượng t các nn kinh tế phát trin, cũng như tăng cường cnh tranh t các doanh nghip công ngh ln do các quy đnh không công bng. Nhng thách thc mi đi vi ngành ngân hàng cũng có th gây nguy cơ cho s n đnh tài chính khu vc Châu Á Thái Bình Dương. V mt vi mô, ri ro bt ngun t vic các ngân hàng tung ra quá nhiu sn phm phái sinh, tăng đu tư vào các công c có th được x lý theo Tiêu chun v tng năng lc chu đngtn tht (Total Loss Absorbing Capacity) và các vn đ an ninh mng. Ri ro đu tư ln khi th trường suy gim có th làm xu đi tình trng tài chính ca các ngân hàng thành viên và t chc BHTG. Trong bi cnh điu kin th trường không th đoán trước này, thành viên APRC cn tăng cường năng lc BHTG và kh năng đ x lý vi các cuc khng hong ngân hàng tim tàng trong tương lai.

Nămyếu t ch cht đ tăng cường năng lc ca h thng BHTG ti khu vc Châu Á Thái Bình Dương được khuyến ngh, bao gm tích lũy đ qu BHTG, nâng cao nhn thc công chúng v các đc đim chính ca BHTG, áp dng các chương trình x lý và thu hi, trin khai hoc tham gia x lý bng ngun lc ni b ca ngân hàng và chun b ng phó vi khng hong h thng trong nước bng cách xây dng các kế hoch d phòng và cơ chế phi hp trong Mng an toàn tài chính. Vin cnh trước mt là đ chun b tt hơn cho các cuc khng hong h thng khu vc hoc quc tế, các thành viên ca APRC nên phi hp vi nhau trong vic x lý khng hong h thng xuyên biên gii. Xây dng kế hoch d phòng chung và cơ chế phi hp trong Mng an toàn tài chính thông qua nhóm qun lý khng hong khu vc APRC s là bước khi đu tt đp đ chun b cho cuc khng hong tiếp theo.

Gii thiu

Hip hi bo him tin gi quc tế (IADI) được thành lp vào tháng 5 năm 2002 nhm nâng cao hiu qu ca các h thng BHTG trên thế gii thông qua vic thúc đy các hướng dn và hp tác quc tế. IADI là mt t chc phi li nhun đi din cho 84 t chcbo him tin gi (BHTG) trên toàn thế gii.

y ban khu vc Châu Á Thái Bình Dương (APRC) là mt trong nhng y ban khu vc thuc IADI. Mc tiêu ca APRC là phn ánh li ích và các vn đ chung trong khu vc thông qua vic chia s và trao đi thông tin gia các thành viên APRC.

Mr.William Su, Ch tch y ban khu vc châu Á Thái Bình Dương - IADI

[1] D liu v dân s và GDP tính đến cui năm 2017. Ngun t trang tin chính thc ca Qu tin t quc tế (IMF).

[2] D liu trong đon “Thc trng các t chc thành viên APRC’’ da trên kết qu kho sát thường niên ca IADI năm 2017.

[3] Chc năng chi tr th hin vic t chc BHTG chu trách nhim chi tr tin gi được bo him. Chc năng chi tr vi quyn hn m rng là t chc BHTG có các trách nhim b sung như chc năng x lý (ví d như h tr tài chính). Chc năng gim thiu tn tht là t chc BHTG tham gia tích cc vào mt lot chính sách x lý vi chi phí ti thiu. Chc năng gim thiu ri ro là t chc BHTG có các chc năng như qun lý/phân tích ri ro, các quyn hn v can thip sm và x lý, và trong mt s trường hp là chc năng giám sát an toàn.

[4] 87.9% người tham gia chiến dch ph biến kiến thc tài chính ca BHTG Philippines biết v hn mc BHTG ti đa.

[5] D liu trích dn trong đon có tiêu đ“Nhng ci tiến và thành tu gn đây ca các h thng BHTG thành viên APRC”da trên kết qu kho sát ca APRC năm 2018 và kho sát đt xut do Ban thư ký APRC thc hin năm 2018 (s liu tính đến cui 2017).

[6] D liu trích trong đon mang tiêu đ“Thách thc và ri ro mà các thành viên APRC phi đi mt”da trên kết qu kho sát đt xut ca APRC năm 2018 do Ban thư ký APRC thc hin vào đu năm 2018 (s liu tính đến cui năm 2017).

Xem 4186 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.