Thứ bảy, 26 Tháng 9 2020
TIN MỚI

VNBA đào tạo “Phòng chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng”

VNBA dao tao Phong chong toi pham trong linh vuc ngan hangNgày 20/4/2018, ti Hà Ni và TP. H Chí Minh, Hip hi Ngân hàng Vit Nam (VNBA) đã phi hp vi Vin Đào to nhân lc Ngân hàng Vit Nam và Cc An ninh tin t (A84) - B Công an t chc 2 lp đào to v “Phòng chng ti phm trong lĩnh vc ngân hàng”.

Khóa đào to được t chc dành cho hc viên là cán b lãnh đo các ngân hàng, cán b pháp chế và tuân th, kim soát ni b, cán b tín dng và cán b liên quan khác ca các t chc hi viên thuc hip hi.

Các ging viên ti t A84 - B Công an đã thông tin tình hình ti phm trong lĩnh vc ngân hàng ngày càng din biến phc tp, đa dng v hành vi, tinh vi v th đon, nghiêm trng v mc đ thit hi. Theo thng kê ca B Công an t năm 2005 đến nay, lc lượng công an đã phát hin và điu tra 932 v (s liu khác vi ca cnh sát kinh tế bi ch tính ch yếu v án ln, thun túy v ngân hàng không tính có ti phm hình s), 1.654 đi tượng, tài sn thit hi 26.362 t đng, khi t 575 v, 1.188 b can, x pht hành chính 182 v, thu hi cho Nhà nước trên 4.000 t đng.

Qua điu tra các v án trong lĩnh vc ngân hàng cho thy 70% s v có s tiếp tay ca cán b ngân hàng vi các hành vi ph biến như thông đng, tiếp tay, thm chí cán b trong ngành còn câu kết thành t chc, đường dây phm ti vi bên ngoài. Nếu trước đây đng phm ch có 2 đến 5 đi tượng, nay s v án thường t 15 đến 20 đi tượng, có v lên đến hàng chc đi tượng. Trước đây, đi tượng phm ti thường ch là nhân viên giao dch đến giám đc chi nhánh, thì nay đi tượng phm ti đã có c cán b cp cao. Thit hi trước ch tính đến tin t thì nay thit hi đc bit nghiêm trng có v lên đến hàng ngàn t đng. Nhng năm trước, mt v án thường khi t t 1 đến 2 ti danh nhưng hin có nhiu v khi t đến 7,8 ti danh khác nhau trong đó có mt s ti như Ti ra tin (Điu 324), Ti cho vay nng lãi (Điu 201 Lut Hình s năm 2015 sa đi, b sung 2017) ln đu tiên được khi t điu tra.

T nhng v vic c th, các ging viên đã khái quát v th đon, tính cht phm ti ca các đi tượng trong lĩnh vc ngân hàng (bao gm c đi tượng trong và ngoài ngân hàng). Nguyên nhân dn ti tình trng ti phm, vi phm pháp lut trong lĩnh vc ngân hàng là t nhng bt cp ca cơ chế, chính sách, pháp lut, t bt cp trong ni b ngân hàng như vic tăng trưởng tín dng nhanh, m rng mng lưới chi nhánh, đim giao dch, trong khi còn nhiu hn chế v năng lc qun lý, điu hành, điu kin cp tín dng lng lo và quy trình kinh doanh qun lý tín dng chưa cht ch. H thng qun tr, nht là qun tr ri ro, h thng kim tra, kim soát và kim toán ni b ca mt s t chc tín dng hot đng chưa hiu qu và chưa phù hp vi thông l, chun mc quc tế. Cũng qua các v án cho thy, đo đc ngh nghip ca mt s cán b ngân hàng xung cp thm chí c nhng v trí nhân s cao cp. Chưa k s luân chuyn cán b gia các ngân hàng còn quá d dãi; Trình đ qun tr nhân lc, ng dng khoa hc - công ngh trong qun lý còn yếu kém; Năng lc cán b chưa thc s đáp ng được yêu cu đòi hi ca công vic…

Tình hình ti phm trong ngành ngân hàng được nhn đnh có kh năng tiếp tc din biến phc tp vi nhiu th đon ngày càng tinh vi. Ngoài ti phm liên quan đến công tác tin t, kho qu và công tác cho vay, thì xu hướng ti phm công ngh cao có kh năng xy ra nhiu, ti phm v ra tin và ti phm có yếu t nước ngoài cũng s là mt trong các nguy cơ đi vi các ngân hàng thương mi. Do đó, gii pháp nhm nâng cao hiu qu công tác phòng, chng ti phm trong lĩnh vc ngân hàng được các ging viên đc bit lưu tâm là: Tăng cường công tác tuyên truyn, ph biến các chính sách, quy đnh ca pháp lut cũng như ca ngành đến toàn th cán b, nhân viên đ t đó tăng cường công tác kim tra, giám sát t xa đi vi mi hot đng. Thường xuyên rà soát các quy trình, quy chế ni b trong ngân hàng đ phát hin nhng đim còn sơ h và đưa ra nhng gii pháp kp thi chnh sa; Thc hin các bin pháp giáo dc tư tưởng và tác phong làm vic cho cán b các cp, tăng cường t giám sát và đ cao trách nhim cá nhân trong thc hin hot đng nghip v, nhân viên có biu hin vi phm thì kiên quyết x lý nghiêm; Công khai minh bch các chính sách, ch tiêu kinh doanh ti các đơn v trong h thng…; Huy đng toàn th các t chc công đoàn, đoàn thanh niên… tham gia công tác phòng, chng ti phm trong ngành; Xây dng h thng kim tra giám sát bao gm hot đng kim tra, kim toán ni b t trung ương đến các chi nhánh đ tăng cường công tác kim tra, giám sát đi vi hot đng kinh doanh; Nâng cao hiu qu công tác phi hp vi cơ quan chc năng trong phòng nga, đu tranh vi ti phm trong lĩnh vc ngân hàng.

Ti khóa hc, các ging viên và cán b ngân hàng đã cùng nhau có nhng trao đi thng thn giúp gii đáp nhiu vướng mc v các tình hung nghip v thc tế gp phi trong công vic.

Xem 767 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng