Thứ ba, 22 Tháng 9 2020
TIN MỚI

Mời tham dự hội thảo và tập huấn “Bảo vệ người tiêu dùng sử dụng dịch vụ tài chính”

Hip hi Ngân hàng Vit Nam trân trng mi các t chc hi viên tham d Hi tho và Hi ngh tp hun vi ch đ “Bo v người tiêu dùng s dng dch v tài chính” được phi hp vi T chc Tài chính Quc tế (IFC), Nhóm Ngân hàng Thế gii (WBG) t chc trong khuôn kh hp tác truyn thng.

Thi gian Hi tho: Sáng ngày 26/4/2018, t 8h00-12h30 (01 bui).

Thi gian Tp hun: Chiu ngày 26/4 và ngày 27/4/2018 (1,5 ngày). Sáng: 8h30-12h00; Chiu: 13h30-17h00

Đa đim: Khách sn Le Meridien Saigon, 3C Tôn Đc Thng, qun 1, TP. HCM.

Thành phn: Cán b cán b qun lý, chuyên viên các phòng/ ban: pháp chế, kim toán ni b, qun tr ri ro, tín dng, quan h khách hàng, các chi nhánh ca NHTM.

Ni dung hi tho ch yếu: nhm giúp cơ quan qun lý và các NHTM hiu rõ kiến thc v bo v người tiêu dùng s dng dch v tài chính, s đ cp đến các vn đ: Tng quan v Bo v người tiêu dùng s dng dch v tài chính; Bo v người tiêu dùng s dng dch v tài chính và Báo cáo tín dng; Chính sách ca CIC v Quyn và Nghĩa v ca các bên trong hot đng chia s thông tin tín dng.

Ni dung tp hun ch yếu: nhm giúp các NHTM hiu sâu hơn mt s vn đ xung quanh ni dung ca mt chương trình bo v người tiêu dùng tài chính toàn din, s đ cp đến các vn đ: Gii thiu v Bo v người tiêu dùng s dng dch v tài chính;  Chiến lược cơ bn trong hot đng giám sát; Qun lý các khiếu ni; Phân bit trách nhim v tính bo mt đi vi thông tin v khách hàng tiêu dùng và hot đng giám sát;   Phân tích và qun lý ri ro;  Xây dng chiến lược đào to ph cp tài chính

Vi s tham gia ca các Din gi: Ông James Callon, Chuyên gia ca IFC v Bo v người tiêu dùng s dng dch v tài chính; Ông Ngovandan Hoàng Hùng, Chuyên gia cao cp ca IFC v Báo cáo tín dng; Đi din Trung tâm Thông tin Tín dng - Ngân hàng Nhà nước Vit Nam.

Các ngân hàng thương mi c cán bđăng ký tham d trước ngày 24/4/2018 (theo mu đính kèm), liên h ch Hoàng Thc Yến: ĐT:08.38.216.608/0902.689.166; Fax:08.38.296.076; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Xem 4984 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng