Thứ tư, 16 Tháng 1 2019
TIN MỚI

Tổng quan về Quỹ BHTG Ajerbaijan

Tong quan ve Quy BHTG AjerbaijanQu bo him tin gi (BHTG) Azerbaijan (ADIF) được thành lp vào 12/8/2007 sau khi Lut BHTG được Chính ph Cng hòa Azerbaijan thông qua và được Tng thng ký ban hành.

Gii thiu chung

Qu bo him tin gi (BHTG) Azerbaijan (ADIF) được thành lp vào 12/8/2007 sau khi Lut BHTG được Chính ph Cng hòa Azerbaijan thông qua và được Tng thng ký ban hành. Mc đích thành lp ADIF là đ ngăn nga ri ro mt tin gi ca các cá nhân, đm bo tính bn vng và s phát trin ca h thng tài chính khi các ngân hàng b đ v. Qu BHTG là mt thc th pháp lý phi li nhun, có vn và tài sn riêng, được điu hành bi Hi đng tín thác (Trustee Board) và Giám đc điu hành trên cơ s Lut BHTG.

Đi tượng tham gia BHTG là tt c các ngân hàng ni đa và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cp phép nhn tin gi cá nhân. Tin gi được bo him là tin gi ca cá nhân ti các t chc tham gia BHTG. Tin gi ti chi nhánh nước ngoài ca các ngân hàng tham gia bo him tin gi s không được bo him.

T 24/2/2015, hn mc BHTG được áp dng cho tin gi cá nhân vi lãi sut t 12% tr xung khi xy ra đ v ngân hàng là 30.000 AZN (khoàng hơn 19.000 USD). Bt đu t tháng 2/2016, hn mc BHTG đã được điu chnh, theo đó, tin gi cá nhân vi lãi sut t 12% tr xung được bo him toàn b. Thi gian hiu lc ca cơ chế bo him toàn b là 03 năm.

Cơ s pháp lý

Cơ s pháp lý cao nht điu chnh hot đng ca ADIF là Lut BHTG do Tng thng ký ban hành, có hiu lc t ngày 29/12/2006. Lut quy đnh các nguyên tc ca vic thành lp và vn hành h thng BHTG bt buc đi vi các ngân hàng hot đng ti nước Cng hòa Ajerbaijan cũng như các th tc chi tr tin bo him cho người gi tin.

Mô hình, chc năng, nhim v

Mô hình: Chi tr thông thường (pay-box)

Chc năng: ADIF có 02 chc năng chính:

- Bo him tin gi cho người gi tin;

- Góp phn đm bo tính bn vng và s phát trin ca h thng ngân hàng.

Nhim v chính:

- Theo dõi, cp chng nhn đăng ký thành viên cho các ngân hàng;

- Theo dõi các yêu cu chi tr , tiến hành chi tr cho người gi tin khi phát sinh nghĩa v tr tin bo him;

- Nhn t t chc tham gia BHTG các thông tin, báo cáo v tin gi và thông tin cn thiết khác cho hot đng nghip v ca ADIF;

- Yêu cu t chc tham gia BHTG np phí BHTG và thông báo cho cơ quan giám sát th trường tài chính;

- Thu và lưu gi h sơ v phí BHTG;

- Vay vn t th trường tài chính, Ngân hàng Trung ương và Chính ph trong trường hp thiếu vn hot đng;

- Thông qua các quy đnh ca Qu nhm đm bo phù hp vi pháp lut hin hành;

- Thc hin các chc năng cn thiết khác đ duy trì hot đng ca Qu.

Cơ cu t chc

Cơ cu t chc ca ADIF gm Hi đng tín thác, Ban điu hành và mt s b phn chuyên môn, nghip v. Hi đng tín thác là cơ quan qun tr cao nht ca ADIF. Hi đng này quyết đnh cơ cu t chc ca ADIF, phê chun các quy đnh ca Qu, ngân sách, các vn đ v chi tr cho người gi tin trên cơ s phi hp vi các cơ quan có thm quyn, trin khai các hot đng truyn thông, nâng cao nhn thc công chúng v BHTG.

Trong Ban điu hành, lãnh đo cao nht là Giám đc điu hành cùng các Phó  giám đc ph trách chuyên môn, nghip v, trin khai các ngh quyết ca Hi đng tín thác và qun lý các hot đng thường ngày ca ADIF.

Tng s cán b, nhân viên ca ADIF là khong 20 người (năm 2016).

Qu BHTG

Theo Lut BHTG Ajerbaijan, Qu BHTG được hình thành ch yếu t ngun thu phí BHTG ca các t chc tham gia BHTG. Ngoài ra còn có ngun thu t vic đu tư ca Qu vào các tài sn tài chính an toàn gm: trái phiếu do Chính ph, Ngân hàng Trung ương phát hành, các công c tài chính có tín nhim cao, tin gi ca ADIF ti Ngân hàng Trung ương và các ngân hàng có tín nhim cao.

Vào thi đim năm 2016, Quy mô Qu BHTG đt khong 134,8 triu AZN (khong gn 87 triu USD),  tương đương khong 5,88% tng tin gi được bo him.

Vai trò ca ADIF trong mng an toàn tài chính

Mng an toàn tài chính ti Azerbaijan bao gm 4 thành viên:

- Ngân hàng Trung ương (CBA) là cơ quan qun lý tin t Trung ương và là người cho vay cui cùng.

- Cơ quan giám sát các th trường tài chính (FMSA) là cơ quan mi được thành lp vào tháng 3/2016, chu trách nhim cp phép, qun lý và giám sát th trường chng khoán, qu đu tư, công ty bo him, ngân hàng, các t chc tín dng phi ngân hàng và các h thng thanh toán. Cơ quan này tiếp nhn chc năng giám sát h thng tài chính-ngân hàng trước đó thuc v CBA.

- B Tài chính chu trách nhim xây dng các chính sách, bin pháp thúc đy s phát trin ca các th trường tài chính nói chung.

- ADIF chu trách nhim bo him tin gi cho người gi tin.

Các thành viên trên đã thành lp y ban n đnh tài chính vào gia năm 2016 nhm tăng cường hp tác liên ngành trong h tr các chính sách liên quan đến giám sát và qun lý. Ch tch ca y ban n đnh tài chính là Th tướng Chính ph.

Là mt thành viên trong mng an toàn tài chính quc gia, ADIF thc hin chc năng vn hành qu BHTG. Thông qua vic thc hin chi tr nhanh chóng cho người gi tin khi xy ra s c đ v, ADIF giúp duy trì nim tin người gi tin vào h thng ngân hàng, tránh tình trng rút tin hàng lot và phn ng dây chuyn, qua đó, góp phn vào vic cng c s n đnh ca h thng tài chính ti Ajerbaijan.

Ngoài ra, Lut BHTG và các Lut liên quan quy đnh khá rõ vic phi hp, chia s thông tin gia ADIF và các thành viên ca mng an toàn tài chính. Theo đó, ADIF báo cáo v s tin gi được bo him ti mi t chc tham gia BHTG cho Ngân hàng Trung ương và FMSA; cung cp thông tin v các nghip v cho Ngân hàng Trung ương và FMSA theo yêu cu.

Ngược li, FMSA và Ngân hàng Trung ương s cung cp thông tin cho ADIF trong các trường hp: cp phép hot đng ngân hàng; tái cơ cu ngân hàng; khi mt ngân hàng có kh năng đ v; khi ch đnh mt t chc tiếp nhn tm thi t chc tham gia BHTG; đình ch vic nhn tin gi cá nhân ca mt t chc tham gia BHTG; tm thi đình ch vic mt t chc tham gia BHTG thanh toán các nghĩa v n; khi mt t chc tham gia BHTG b bt buc phi thanh lý hoc phá sn mà không th thc hin các trách nhim pháp lý hay theo hp đng liên quan đến tin gi.

Trên cơ s quy đnh pháp lý, ADIF đã ký Biên bn ghi nh v vic chia s và trao đi thông tin vi Ngân hàng Trung ương và đang d tho Biên bn ghi nh v vic chia s thông tin vi FMSA. Các quy đnh pháp lý và cơ chế trao đi thông tin nói trên góp phn tăng cường hiu qu hot đng ca mng an toàn tài chính ti Ajerbaijan thông qua cng c quan h hp tác gia các thành viên.

Theo DIV

Xem 742 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.