Thứ tư, 16 Tháng 1 2019
TIN MỚI

Tọa đàm về đề xuất phát hành trái phiếu quốc tế gắn với tiền đồng

Toa dam ve de xuat phat hanh trai phieu quoc te gan voi tien dongNgày 12/4/2018, ti Hà Ni, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) phi hp vi T chc Tài chính Quc tế (IFC) t chc ta đàm ly ý kiến v đ xut phát hành trái phiếu quc tế gn vi tin đng (Trái phiếu Bông sen).

Ta đàm din ra dưới s ch trì ca Phó Thng đc Nguyn Th Hng và bà Nena Stoiljkovic - Phó Ch tch IFC ph trách khu vc Đông Á - Thái Bình Dương.

Tham gia bui ta đàm, đi din Ban Lãnh đo NHNN Vit Nam có Phó Thng đc Nguyn Th Hng cùng đi din ca các V, Cc thuc NHNN như V Hp tác Quc tế, V Chính sách Tin t, V Tín dng, V Qun lý Ngoi hi, V Pháp chế, S Giao dch… V phía IFC, có bà Nena Stoiljkovic - Phó Ch tch T chc Tài chính Quc tế (IFC) ph trách khu vc Đông Á - Thái Bình Dương, ông Kyle Kelhofer - Giám đc IFC khu vc Vit Nam, Lào, Campuchia và các chuyên gia Ban ngun vn ca IFC. Đc bit, ta đàm còn có s góp mt ca các chuyên gia, đi din đến t Hip hi th trường trái phiếu Vit Nam (VBMA), y ban Chng khoán Nhà nước (UBCKNN)…

Phát biu khai mc ta đàm, Phó Thng đc NHNN Nguyn Th Hng cho biết “Vit Nam luôn coi khu vc kinh tế tư nhân là đc bit quan trng, là khu vc có tim năng phát huy được thế mnh và ngun lc đ h tr đc lc khu vc nhà nước cũng như s phát trin tng th ca nn kinh tế. Điu này đã được th hin qua nhiu văn bn ch đo ca Đng và Nhà nước, trong đó đc bit Ngh quyết s 10-NQ/TW Hi ngh ln th 5 Ban Chp hành Trung ương Đng va qua đã nhn mnh mc tiêu phát trin kinh tế tư nhân tr thành đng lc quan trng ca nn kinh tế th trường đnh hướng xã hi ch nghĩa.”

C th, Ngh quyết đã đ ra ch trương phn đu tăng t trng đóng góp ca khu vc kinh tế tư nhân vào GDP đ đến năm 2020 đt khong 50%, năm 2025 khong 55% và đến năm 2030 khong 60-65%. Hin nay nhu cu đu tư phát trin ca toàn vùng kinh tế là rt ln. Trong bi cnh Vit Nam đã tt nghip vay IDA t WB và d kiến tt nghip ADF t ADB (tương t ngun vn IDA ca WB vào năm 2019) và ngun lc trong nước còn hn chế, nhng ngun tài tr, ngun vn, đc bit là nhng sáng kiến, nhng công c tài chính mi ca IFC s là kênh tài chính cn thiết, góp phn h tr trin khai các kế hoch phát trin kinh tế đã được Chính ph đ ra.

Chính ph Vit Nam đánh giá cao s h tr ca IFC đi vi Vit Nam trong thi gian qua. Hot đng ca IFC là hoàn toàn phù hp vi ch trương phát trin ca Vit Nam. Đi vi khu vc ngân hàng, IFC đã và đang là mt nhà đu tư ln, mt người bn đng hành, và đóng góp không nh cho s phát trin ca toàn h thng. Phó Thng đc Nguyn Th Hng đánh giá cao nhng h tr k thut mà IFC đã dành cho NHNN trong sut thi gian qua và cho biết, hin nay nhu cu h tr k thut t các đơn v ca NHNN vn còn rt ln. Trong thi gian ti, NHNN hy vng IFC s tiếp tc cung cp các h tr cũng như kêu gi ngun tài tr t các t chc quc tế khác đ góp phn kin toàn và nâng cao hiu qu hot đng ca ngành ngân hàng Vit Nam.

Bà Nena Stoiljkovic - Phó Ch tch IFC ph trách khu vc Đông Á - Thái Bình Dương cho biết“Chương trình phát hành trái phiếu này là mt hot đng nm trong chiến lược ca IFC nhm h tr phát trin khu vc tư nhân ca các nước hi viên. Theo thiết kế chương trình, IFC d kiến phát hành trái phiếu gn vi tin đng và được giao dch hoàn toàn bng đng USD trên th trường quc tế. S vn thu được t đt phát hành ln đu (d kiến 100 triu USD) s được chuyn đi thành VND trên th trường ngoi hi và dùng đ trin khai các hot đng đu tư ti Vit Nam.”

Mc đích và ni dung ca bui ta đàm ln này làm nhm (i) gii thiu v kế hoch phát hành trái phiếu ca IFC (quy mô, mc đích, cơ chế, li ích, tác đng,…); (ii) gii thích/làm rõ nhng băn khoăn/thc mc ca NHNN liên quan đến chương trình phát hành trái phiếu; (iii) cơ s pháp lý trong nước liên quan đến kế hoch phát hành trái phiếu, cơ s pháp lý đ IFC yêu cu NHNN có ý kiến đi vi kế hoch phát hành trái phiếu; (iv) các li ích mà chương trình phát hành trái phiếu đem li cho Vit Nam và cho nhà đu tư.

Ti bui ta đàm, chuyên gia IFC đã trình bày chi tiết v kế hoch phát hành trái phiếu và làm rõ nhiu ý kiến băn khoăn/thc mc ca các đi biu.

Xem 704 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.