Thứ tư, 16 Tháng 1 2019
TIN MỚI

Hoàn thiện khung pháp lý về quản lý, xử lý tiền ảo

Hinh anh dao BitcoinVăn phòng Chính ph đã ban hành công văn s 2768/VPCP-KTTH truyn đt ý kiến ca Phó Th tướng Chính ph Vương Đình Hu v vic hoàn thin khung pháp lý đ qun lý, x lý tin o.

Trước đó, vào đu tháng 1, Văn phòng Chính ph cũng phát đi ch đo ca Phó Th tướng Vương Đình Hu giao B Tư pháp ch trì, phi hp vi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hoàn thin khuôn kh pháp lý đ qun lý tin o theo ch đo ti Quyết đnh s 1255/QĐ-TTG ngày 21/8/2017, trình lên Th tướng Chính ph trước ngày 30/1.

Ti ngày 30/1, B Tư pháp đã có văn bn s 35 tr li v vic xây dng khuôn kh pháp lý đ qun lý tin o ti Vit Nam, th hin được thc trng s dng và kinh nghim qun lý tin o hin nay ca mt s quc gia trên thế gii và quy đnh pháp lut Vit Nam hin nay liên quan ti tin o.

V khuôn kh pháp lý ca tin o, văn bn trên ca B Tư pháp cho rng: “Lut NHNN Vit Nam, Lut các T chc tín dng Vit Nam năm 2010… tuy không có quy đnh v tin o, nhưng cũng không có quy đnh cm đi vi các giao dch s dng tin o”.

B Tư pháp đ ngh tiếp tc nghiên cu đ báo cáo Th tướng Chính ph xem xét qun lý, x lý tin o theo hướng cm (tuyt đi hoc tương đi) hay dưới dng hàng hoá, dch v hoc dưới dng tương t như phương tin thanh toán… đ phù hp hơn vi xu thế ca thế gii cũng như phù hp vi đc đim, tình hình Vit Nam.

Sau đó, trong tháng 3, B Tài chính, B Thông tin và Truyn thông và NHNN đã gi các văn bn liên quan góp ý vào công văn s 35 ca B Tư pháp.

Theo văn bn góp ý ca NHNN, liên quan ti hành vi s dng Bitcoin và các loi tin o tương t khác như phương tin thanh toán ti Vit Nam, pháp lut hin hành quy đnh: Khon 1, Điu 17 Lut NHNNVN năm 2010 quy đnh: “1. NHNN là cơ quan duy nht phát hành tin giy, tin kim loi ca nước CHXHCNVN; 2. Tin giy, tin kim loi do NHNN phát hành là phương tin thanh toán hp pháp trên lãnh th nước CHXHCNVN”.

Khon 6, 7 Điu 4 Ngh đnh 101/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 ca Chính ph v thanh toán không dùng tin mt quy đnh phương tin thanh toán như sau: “6. Phương tin thanh toán không dùng tin mt s dng trong giao dch thanh toán bao gm: Séc, lnh chi, u nhim chi, nh thu, u nhim thu, th ngân hàng và các phương tin thanh toán khác theo quy đnh ca NHNN; 7. Phương tin thanh toán không hp pháp là các phương tin không thuc quy đnh ti khon 6 Điu này”.

Cũng theo NHNN, Khon 6 Điu 6 Ngh đnh s 101 nói trên quy đnh v hành vi b cm bao gm: “6. Phát hành, cung ng và s dng các phương tin thanh toán không hp pháp”.

Như vy, NHNN cho rng Bitcoin và các loi tin o tương t khác không phi là tin t và phương thc thanh toán hp pháp ti Vit Nam. Vic phát hành, cung ng, s dng Bitcoin và các loi tin o tương t khác làm phương tin thanh toán là hành vi b cm ti Vit Nam.

Trong khi đó, B Thông tin và Truyn thông cho biết s nghiên cu các quy đnh ca Lut Công ngh thông tin đ tiến hành sa đi, b sung nhm xây dng chính sách đng b, thng nht, phù hp vi các quy đnh ca lut pháp liên quan ti qun lý, s dng tin o; thc hin thông tin-tuyên truyn đ người dân và doanh nghip nhn thc rõ hơn v các h lu khi s dng, giao dch tin o nhm hn chế các ri ro.

T báo cáo ca các b, ngành, ngày ngày 27/3, Văn phòng Chính ph đã ban hành công văn s 2768/VPCP-KTTH truyn đt ý kiến ca Phó Th tướng Chính ph Vương Đình Hu v vic hoàn thin khung pháp lý đ qun lý, x lý tin o gi các B nói trên và B Công an.

Theo đó, Phó Th tướng Vương Đình Hu tiếp tc giao B Tư pháp nghiên cu, hoàn thin khung pháp lý phù hp, đng b, thng nht v qun lý, x lý đi vi tin o, tài sn o, tin đin t trên cơ s góp ý ca các b: Tài chính, Thông tin và  Truyn thông và NHNN v ni dung này.

Đng thi, B Tư pháp và các cơ quan liên quan khn trương trin khai thc hin các nhim v đã được giao ti Quyết đnh s 1255/QĐ-TTg ca Th tướng ngày 21/8/2017 phê duyt Đ án hoàn thin khung pháp lý đ qun lý, x lý đi vi các loi ti sn o, tin đin t, tin o.

Hin ti, trên th trường có rt nhiu loi tin o nhưng phát trin mnh nht gn đây là Bitcoin. Tuy chưa được pháp lut công nhn, tin o này vn được các cá nhân, t chc Vit Nam đu cơ hoc “đào”.

Mt s lượng ln máy “đào” tin o Bitcoin đã được nhp v Vit Nam, trào lưu mua bán, giao dch, đu cơ tin o cũng n r. Trên th trường, nhiu biến tướng ca loi tin này cũng xut hin, nhm mc đích la đo, chiếm đot tài sn ca nhng người thiếu hiu biết nhưng mun nhanh chóng làm giàu.

Xem 584 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.