Thứ bảy, 23 Tháng 3 2019
TIN MỚI

Tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới các loại tiền ảo

Hinh anh bitcoinsNgày 11/4/2018, Th tướng Chính ph đã ban hành Ch th s 10/CT-TTg yêu cu tăng cường qun lý các hot đng liên quan ti Bitcoin và các loi tin o tương t khác.

Theo Ch th, thi gian qua các cơ quan qun lý đã đưa ra nhiu cnh báo v ri ro liên quan ti Bitcoin và các loi tin o (gi tt là tin o), cũng như nguy cơ s dng tin o cho hot đng ti phm (ra tin, tài tr khng b, chuyn tin bt hp pháp, trn thuế, la đo…) vì tin o có tính n danh, hot đng phân tán, không chu s qun lý ca bt kỳ cơ quan, t chc nào. Hot đng đu tư, mua bán tin o, huy đng vn qua phát hành tin o (ICO), đc bit là hot đng s dng tin o đ huy đng vn theo phương thc đa cp ngày càng din biến phc tp, có nguy cơ nh hưởng đến s n đnh ca th trường tài chính, trt t an toàn xã hi và có th gây ri ro rt ln đi vi t chc, cá nhân tham gia.

Đ hn chế nhng ri ro, h ly cho xã hi, kp thi phát hin, ngăn chn, x lý các hành vi vi phm pháp lut, Th tướng Chính ph yêu cu Ngân hàng Nhà nước Vit Nam ch đo các t chc tín dng, t chc cung ng dch v trung gian thanh toán không được thc hin các giao dch liên quan đến tin o trái pháp lut; ch đo các t chc tín dng, t chc cung ng dch v trung gian thanh toán tăng cường rà soát, báo cáo kp thi các giao dch đáng ng liên quan ti tin o theo quy đnh ca pháp lut.

Ngân hàng Nhà nước Vit Nam phi hp vi B Công an trong vic phát hin, x lý các hành vi s dng tin o làm tin t, phương tin thanh toán trái pháp lut.

B Tài chính ch đo các công ty đi chúng, công ty chng khoán, công ty qun lý qu, các qu đu tư chng khoán không được thc hin các hot đng phát hành, giao dch và môi gii giao dch liên quan ti tin o trái pháp lut, tuân th các quy đnh pháp lut v phòng chng ra tin; nghiên cu thc tin và kinh nghim quc tế đ đ xut bin pháp đi vi hot đng huy đng vn qua phát hành tin o (ICO); ch trì, phi hp vi các cơ quan liên quan có bin pháp, hn chế nhp khu, qun lý thiết b, máy móc cho mc đích đào tin o.

Th tướng Chính ph giao B Công an ch trì, phi hp vi B Công Thương và các B, ngành liên quan tăng cường điu tra, phát hin, ngăn chn và x lý kp thi các hành vi vi phm pháp lut liên quan ti hot đng huy đng tài chính, kinh doanh theo phương thc đa cp, la đo trên mng Internet thông qua tin o, mo danh đu tư, kinh doanh tin o đ chiếm đot tài sn.

Đng thi tăng cường điu tra và phi hp vi các B, ngành liên quan phát hin, ngăn chn và x lý kp thi các hành vi vi phm pháp lut ca các t chc, cá nhân có liên quan ti hot đng ra tin, tài tr khng b thông qua tin o, hot đng phát hành, cung ng, s dng tin o làm tin t, phương tin thanh toán trái pháp lut.

B Công Thương phi hp vi B Công an phát hin, ngăn chn và x lý kp thi các hành vi vi phm pháp lut ca các t chc, cá nhân liên quan ti hot đng huy đng tài chính, kinh doanh theo phương thc đa cp, la đo trên mng Internet thông qua tin o hoc mo danh đu tư, kinh doanh tin o đ chiếm đot tài sn; ch trì, phi hp vi các B, ngành liên quan phát hin, x lý kp thi các hành vi s dng tin o làm phương tin thanh toán trái pháp lut trên các website, ng dng thương mi đin t.

B Tư pháp ch trì, phi hp vi các B, ngành liên quan khn trương đ xut, hoàn thin khung kh pháp lý v qun lý, x lý đi vi tin o, tài sn o; phi hp vi B Tài chính trong vic nghiên cu thc tin, thông l quc tế, đ xut bin pháp đi vi hot đng huy đng vn qua phát hành tin o (ICO).

B Thông tin và Truyn thông ch đo các cơ quan thông tin, báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyn kp thi, chính xác v nhng ri ro, nguy cơ và h ly ca vic người dân tham gia mua bán, giao dch, đu tư, kinh doanh tin o. Không đưa các thông tin gây tâm lý bt li v tin o, Bitcoin.

Th tướng Chính ph yêu cu UBND các tnh, thành ph trc thuc Trung ương trong phm vi chc năng, thm quyn được giao ch đo các S, ngành trc thuc tăng cường phát hin, ngăn chn và x lý kp thi theo thm quyn các hành vi vi phm pháp lut liên quan ti hot đng tin o, đc bit là hot đng huy đng tài chính, kinh doanh theo phương thc đa cp, la đo trên mng Internet qua tin o hoc mo danh đu tư, kinh doanh tin o đ chiếm đot tài sn; tuyên truyn, cnh báo trên đa bàn đ nâng cao nhn thc ca người dân v nhng ri ro, h ly liên quan ti vic mua bán, giao dch, đu tư, kinh doanh tin o.

Xem 902 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.