Thứ bảy, 23 Tháng 3 2019
TIN MỚI

Giám sát các hệ thống thanh toán nhằm đảm bảo tính an toàn

Hinh anh POSNgân hàng Nhà nước đang d tho Thông tư quy đnh v giám sát các h thng thanh toán.

Theo đó, mc tiêu giám sát các h thng thanh toán nhm đm bo tính an toàn, n đnh và hiu qu ca h thng thanh toán; đm bo tuân th quy đnh pháp lut ca Vit Nam và các nguyên tc, chun mc quc tế v lĩnh vc thanh toán; đm bo bình đng, khách quan, công bng, đc lp và trung lp gia t chc vn hành h thng thanh toán, thành viên tham gia h thng thanh toán.

Bên cnh đó, phát hin kp thi và cnh báo t chc vn hành h thng thanh toán nhm gim thiu các ri ro phát sinh trong quá trình vn hành h thng thanh toán; tăng cường tính minh bch ca h thng thanh toán, bao gm các quy đnh v qun lý, vn hành; quyn và nghĩa v ca thành viên tham gia; thúc đy đi mi, sáng to, kết ni liên thông gia các h thng thanh toán; bo v quyn, li ích hp pháp ca khách hàng s dng dch v; tăng cường nim tin ca khách hàng vào các dch v thanh toán.

Đơn v giám sát thc hin giám sát các h thng thanh toán vi nhng hot đng sau:

1. Theo dõi hot đng ca h thng thanh toán: a- Thu thp tài liu, thông tin, d liu; b- So sánh, đi chiếu, kim tra tính chính xác ca s liu; c- Tng hp, phân tích các tài liu, thông tin, d liu được thu thp, kim tra.

2. Kim tra ti ch: Trình Thng đc Ngân hàng Nhà nước phê duyt ch trương thành lp đoàn kim tra đ tiến hành kim tra ti ch trong trường hp Đơn v giám sát phát hin tài liu, thông tin, d liu do t chc vn hành h thng thanh toán cung cp b thiếu, li, sai hoc không phù hp nhưng chưa khc phc hoc phát hin nhng vn đ có liên quan đến ri ro.

3. Đánh giá các h thng thanh toán: Xác đnh và thông báo cho t chc vn hành h thng thanh toán v thi gian thc hin đánh giá, các quy đnh pháp lut và chun mc quc tế áp dng cho vic đánh giá.

4. Yêu cu điu chnh hoc thay đi: Đ xut, trình Thng đc Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết đnh v các vn đ cn điu chnh, thay đi (nếu có) đi vi vic vn hành h thng thanh toán.

Hp tác giám sát các h thng thanh toán, chuyn tin xuyên biên gii

Căn c trên nhu cu hp tác giám sát ca Ngân hàng Nhà nước và cơ quan có thm quyn nước ngoài, hai bên phi hp xây dng tha thun hoc biên bn ghi nh v vic hp tác giám sát các h thng thanh toán, chuyn tin xuyên biên gii.

Ni dung hp tác giám sát các h thng thanh toán, chuyn tin xuyên biên gii có th bao gm mt s ni dung cơ bn sau: a- Các h thng thanh toán, chuyn tin nm trong phm vi tha thun hp tác giám sát; b- Quyn và nghĩa v ca các bên trong vic hp tác giám sát các h thng thanh toán, chuyn tin; c- Danh mc các thông tin, s liu cn cung cp, phương thc cung cp và vic bo đm an toàn thông tin liên quan đến các h thng thanh toán, chuyn tin nm trong phm vi hp tác giám sát.

Các thành viên ti Vit Nam tham gia h thng thanh toán, chuyn tin xuyên biên gii có trách nhim phi hp cung cp tài liu, thông tin, d liu cho Ngân hàng Nhà nước liên quan đến vic tham gia và tình hình hot đng thanh toán, chuyn tin thông qua các h thng này.

Ngoài ra, d tho cũng quy đnh c th ni dung giám sát các h thng thanh toán bao gm: H thng thanh toán đin t liên ngân hàng Quc gia; h thng thanh toán ngoi t; h thng thanh toán tin giao dch chng khoán; h thng bù tr, chuyn mch giao dch tài chính; h thng thanh toán ni b ca các t chc tín dng.

Toàn văn d tho xem tại đây.

Xem 779 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.