Thứ tư, 16 Tháng 1 2019
TIN MỚI

Lợi ích và rủi ro cơ bản của fintech đối với hệ thống ngân hàng

Hinh anh FintechĐ to thun li cho các ngân hàng và cơ quan giám sát ngân hàng, nhóm công tác thuc y ban Basel v giám sát ngân hàng đã tiến hành nghiên cu, xác đnh nhng li ích và ri ro liên quan đến s phát trin ca fintech trong lĩnh vc ngân hàng.

Trong nhng năm gn đây, thế gii đã chng kiến nhng thay đi rt ln liên quan đến công ngh tài chính (fintech), khi các ngân hàng và qu đu tư mo him đã đy mnh đu tư vào lĩnh vc này, mang li nhiu li ích cho các đi tượng s dng dch v tài chính, nhưng cũng tim n nhiu ri ro tim tàng.

Đ to thun li cho các ngân hàng và cơ quan giám sát ngân hàng, nhóm công tác thuc y ban Basel v giám sát ngân hàng đã tiến hành nghiên cu, xác đnh nhng li ích và ri ro liên quan đến s phát trin ca fintech trong lĩnh vc ngân hàng.

V li ích, nhng thay đi v fintech đã đóng góp rt ln trong vic m rng tiếp cn dch v tài chính (ph cp tài chính), gim chi phí giao dch, nâng cao tính minh bch và các sn phm đơn gin hơn, thun li và hiu qu, đng thi góp phn kim soát hiu qu chi phí và thu nhp. Bên cnh nhng cơ hi, ri ro gn lin vi fintech cũng khác nhau. Mt s li ích quan trng cn cân nhc bao gm:

- Ph cp tài chính: Tài chính s đang nâng cao kh năng tiếp cn dch v tài chính, nht là nhng nhóm khách hàng chưa có cơ hi tiếp cn tài chính. Cho ti nay, mc dù s lượng đin thoi di đng s dng ln hơn dân s thế gii hin nay, nhưng ch 6/10 người trưởng thành có tài khon ngân hàng. Vì thế, dch v tài chính được d báo là s cung cp cho nhiu khách hàng vi tc đ cao, có trách nhim và hiu qu.

- Nâng cp và ci tiến dch v ngân hàng, phù hp vi nhu cu ngày càng tăng và đa dng ca khách hàng. Trong đó, các doanh nghip fintech có th giúp các ngân hàng ci tiến các loi hình dch v truyn thng dưới nhiu cách thc khác nhau, góp phn gim dn chi phí giao dch, trong khi vn đy nhanh tc đ phc v khách hàng. Đi vi h thng tài chính, mc đ n đnh tài chính tăng cao, mc dù cnh tranh ngày càng tăng.

- Đim ni bt v li ích ca fintech là công ngh điu chnh (regtech). Trong đó, fintech có th được s dng đ nâng cao các quy trình tuân th ti các đnh chế tài chính. C th là, regtech giúp các đnh chế tài chính tuân th nhng yêu cu điu chnh và theo đui mc tiêu điu chnh. Bao gm, quy trình báo cáo, bo v khách hàng, chng ra tin và ti phm tài chính (AML/CFT). Trong ng cnh đó, regtech s cung cp cho các ngân hàng nhiu phương pháp hiu qu nhm nâng cao tính tuân th và qun lý ri ro. Regtech có th to ra nhng quy trình mi, nhng kênh phân phi và sn phm mi, nhiu t chc kinh doanh mi, giúp các ngân hàng tuân th yêu cu điu chnh và qun lý ri ro mt cách có hiu qu và có hiu lc. Mt s doanh nghip regtech đã đưa ra các gii pháp qun lý ri ro và tuân th cho các ngân hàng, thông qua quy trình la chn và b sung trước nhng thay đi mi v điu chnh. Regtech có th x lý hàng lot yêu cu liên quan đến báo cáo điu chnh, ti phm tài chính, qun lý nghip v, k c an ninh mng và chng gian ln tài chính.

Bên cnh nhng li ích rõ ràng trên đây, s tri dy ca fintech cũng kèm theo nhiu ri ro tim tàng, tác đng trc tiếp đến các ngân hàng đương thi và nhng thành viên fintech mi tham gia vào lĩnh vc tài chính. Nhng ri ro chính phát sinh cùng fintech bao gm, ri ro chiến lược, ri ro nghip v, ri ro mng và ri ro tuân th.

V ri ro chiến lược, xu hướng m rng dch v ngân hàng t doanh nghip bên ngoài h thng ngân hàng và nhng nhng doanh nghip fintech ln làm tăng ri ro li nhun ca tng ngân hàng. Nhng đnh chế tài chính hin hành có th mt phn ln th phn và li nhun cn biên, trước kh năng các doanh nghip fintech mi s tăng cường áp dng công ngh tiên tiến vi hiu qu cao và cung cp dch v vi chi phí thp, phù hp vi nhu cu và kỳ vng ca khách hàng.

Cùng vi ri ro h thng, ri ro hot đng tăng cao cùng vi quy mô m rng h thng. Trong đó, s tri dy ca fintech s nâng cao tính tương tác/mc đ l thuc v công ngh thông tin gia các thành viên tham gia th trường và h tng th trường, có th đy các s c IT thành khng hong h thng, nht là ti nhng nơi dch v ngân hàng tp trung vào mt hay mt vài doanh nghip. S gia nhp ca nhng doanh nghip fintech vào lĩnh vc ngân hàng làm tăng tính phc tp h thng, trong bi cnh hu hết các doanh nghip fintech mi còn thiếu kinh nghim v qun lý ri ro v công ngh thông tin (IT).

Các ngân hàng cũng đang đi mt vi xu hướng gia tăng ri ro bt ngun t bên ngoài h thng. C th là, s gia tăng các sn phm và dch v mi có th làm tăng tính phc tp trong vic cung cp dch v tài chính, gây khó khăn cho qun lý và kim soát ri ro hot đng. Trong khi đó, di sn ca h thng IT ti các ngân hàng có th không đáp ng yêu cu v qun lý thay đi, thm chí không thích hp. Trong bi cnh đó, mt s ngân hàng tăng cường s dng bên th ba hoc nhng đi tác fintech khác, làm tăng mc đ phc tp và gim tính minh bch ca nhng nghip v ni đuôi nhau. Xu hướng s dng bên th ba hoc nhng đi tác fintech khác có th làm tăng ri ro an toàn d liu, thông tin cá nhân, ra tin, an ninh mng và bo v khách hàng.

Kết qu nghiên cu cũng cho thy, fintech s tăng thêm khó khăn trong vic đáp ng nhng yêu cu v tuân th và nghĩa v v AML/CFT, nht là ri ro tuân th liên quan đến d liu riêng tư và ri ro mng. V d liu riêng tư, ri ro không tuân th các quy đnh v d liu riêng tư có th tăng cùng vi s phát trin ca d liu ln, ch yếu do nhng trói buc vi các doanh nghip fintech và cnh tranh giành git các mi quan h khách hàng. V ri ro mng, đây là loi hình ri ro có th phát sinh trong mi ng cnh hot đng. Trong đó, công ngh và mô hình kinh doanh mi có th làm tăng ri ro mng nếu các chế tài kim soát không theo kp tc đ thay đi. S gia tăng các mi liên kết gia các thành viên tham gia th trường có th mang li li ích cho các ngân hàng và khách hàng, nhưng cũng có th phóng đi ri ro an ninh, làm tăng mc đ tn thương cho h thng ngân hàng, đòi hi phi có thêm nhiu d liu đ ngăn nga nhng vi phm tim tàng. Ri ro thanh khon và chao đo dòng vn ngân hàng. Vic s dng công ngh mi to ra nhng cơ hi cho khách hàng t đng thay đi các tài khon tiết kim hay qu h tương nhm tăng thu li nhun, nhưng cũng tác đng đến mc đ trung thành ca khách hàng và làm tăng bt n v tin gi, nh hưởng tiêu cc đến tính thanh khon ca ngân hàng.

Các chuyên gia khuyến ngh, các ngân hàng và cơ quan giám sát ngân hàng cn tp trung mi quan tâm vào vic qun lý ri ro, các chun mc kim tra và bo v nhm vào nhng kênh phân phi và dch v mi mà các đnh chế tài chính s đưa ra thông qua các gii pháp fintech; nâng cao tính an toàn, lành mnh và n đnh tài chính, tăng cường thc hin các chương trình giám sát, buc các ngân hàng có cơ cu qun tr và quy trình qun lý ri ro hiu qu, đm bo cho vic xác đnh, qun lý và theo dõi nhng ri ro phát sinh t vic s dng fintech liên quan đến vic áp dng nhng mô hình kinh doanh cũng như quy trình và sn phm mi.

Theo Hoàng Thế Tha

Xem 5315 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.