Thứ tư, 16 Tháng 1 2019
TIN MỚI

Agribank Đồng Nai trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Agribank Dong Nai trong phong trao xay dung nong thon moiTnh Đng Nai hin đang là lá c đu ca c nước trong thc hin chương trình mc tiêu Quc gia xây dng nông thôn mi (NTM). Góp phn vào thành tích đó, có s chung tay ca Ngân hàng Nông nghp và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) Chi nhánh Đng Nai.

Bt đu trin khai chương trình mc tiêu quc gia v xây dng nông thôn mi vào năm 2010 vi 700 t đng đu tư cho 33 xã đim xây dng nông thôn mi, đến nay, toàn tnh Đng Nai đã có 124/133 xã đt chun nông thôn mi, dư n Agribank Đng Nai đu tư cho các xã nông thôn mi đt 9.400 t đng (chiếm 65% tng dư n), tăng gp 24 ln so năm 2010.

“B đ” hiu qu cho nông dân phát trin kinh tế

Không ch là người đ đu cho các doanh nghip hot đng, Agribank Đng Nai còn tiên phong trong h tr người dân phát trin kinh tế. Nh ngun vn ca Agribank nhiu nông dân triu phú, t phú đã xut hin, như anh Võ Công Danh p Núi Trung, xã Sui Tre, th xã Long Khánh, vi s tr giúp ca ngân hàng, gia đình anh đã mnh dn vay 15 t đng đ đu tư trng hoa, cây ging cung ng ra th trường toàn quc. Luôn tay đ sp hoa, bó cây, anh Danh cười h hi: Không có Ngân hàng Nông nghip chúng tôi đâu dám “làm ln” như vy! Đó cũng là lý do mà gn 20 năm nay anh Võ Công Danh gn bó, thy chung cùng Agribank.

Cũng nh ngun vn đu tư ca Agribank, ông Nguyn Văn Huy (p Th An, xã Bo Quang, th xã Long Khánh) đã tr thành mt trong nhng ch trang tri bưởi ln nht ti th xã Long Khánh hin nay. Vi hơn 8 t đng mà Agribank h tr vay vn, ông Huy đã “biến” c vùng đi đt thành trang tri bưởi da xanh, bơ vi doanh thu c chc t đng mi năm. Được tn mt ngm nhìn màu xanh ngút mt ca hàng nghìn cây bưởi và cây bơ lúc lu, trĩu qu trên cành ha hn mt v mùa thu hoch bi thu mi càng thy trân trng nhng đng vn Agribank đã “n hoa” trên đt.

Năm 2015, huyn Xuân Lc và th xã Long Khánh ca tnh Đng Nai được Chính ph công nhn là hai huyn đu tiên trong c nước đt chun huyn nông thôn mi, trong đó ghi nhn Agribank Đng Nai có đóng góp rt ln vào thành tu ca tnh nhà. Sau 5 năm trin khai chương trình mc tiêu quc gia v xây dng nông thôn mi, nếu năm 2010 là năm đu tiên bt đu thc hin chương trình, doanh s cho vay nông nghip nông thôn ca Agribank Đng Nai là 900 t đng, dư n cho vay phát trin nông nghip nông thôn chiếm 65% tng dư n vi giá tr 4.500 t đng thì đến năm 2015 doanh s cho vay đt 13.000 t đng, dư n nông nghip nông thôn đt hơn 9.000 t đng (chiếm 89% tng dư n), Agribank Đng Nai được ghi nhn có đóng góp rt ln trong thành tích trên. Đến cui năm 2017, doanh s cho vay nông nghip nông thôn ca Agribank Đng Nai đã đt 16.000 t đng, so 2010, bình quân mi năm doanh s gii ngân tăng hơn 2.000 t đng, dư n cho vay nông nghip nông thôn đt 13.500 t đng (chiếm 92% tng dư n), Agribank Đng Nai tiếp tc là ngân hàng có dư n đu tư phc v phát trin nông nghip nông thôn ln nht trên đa bàn tnh.

Đóng chân trên đa bàn th xã Long Khánh, Agribank chi nhánh Th xã Long Khánh trc thuc Agribank Đng Nai là ngân hàng ch lc trong cung cp ngun vn đu tư tín dng cho nông nghip, nông thôn, nông dân trên đa bàn. Trong nhng năm qua, Agribank Th xã Long Khánh là đơn v đã đóng góp rt ln trong vic thúc đy kinh tế ca đa phương phát trin mnh m, nht là trong lĩnh vc đu tư cho vay các chương trình mc tiêu ca Chính ph. Chính vì vy, năm 2014, Th xã Long Khánh là đơn v cp huyn đu tiên ca c nước được Chính ph công nhn huyn đt chun nông thôn mi. Đến cui năm 2017, Th xã đã xây dng và phát trin được thêm 3 xã đt chun nông thôn mi nâng cao và 01 xã đt chun nông thôn mi kiu mu. Cùng đng hành vi chính quyn đa phương trong vic hoàn thành mc tiêu xây dng nông thôn mi, Agribank Th xã Long Khánh cũng là đơn v 5 năm lin hoàn thành xut sc nhim v kinh doanh được giao, qua đó đã th hin được vai trò ch lc ca t chc tín dng trong vic thc hin tt ch trương ca Đng và Nhà nước đng thi góp phn cùng vi đa phương gi vng đơn v nông thôn mi và thoát nghèo bn vng, hướng ti mc tiêu sm được công nhn là Thành ph trc thuc tnh Đng Nai trước năm 2019 theo đúng đnh hướng ca Đng b Th y Long Khánh.

Cùng vi th xã Long Khánh, huyn Xuân Lc ca tnh Đng Nai là huyn min núi đt chun nông thôn mi đu tiên ca c nước. Đy mnh cho vay theo Ngh đnh s 55/2015/NĐ-CP ca Chính ph v Chính sách tín dng phc v phát trin nông nghip, nông thôn, ngun vn tín dng cho vay ca Agribank huyn Xuân Lc đã đáp ng tt nhu cu phc v phát trin KT-XH đa phương, tp trung ưu tiên cho vay phc v phát trin NNNT vi t trng dư n cho vay NNNT tính đến 31/12/2017 là 1.286.897 triu đng đt 100% trên tng dư n cho vay, góp phn hoàn thành chương trình mc tiêu xây dng nông thôn mi trên đa bàn huyn, nâng cao đi sng tinh thn, vt cht cho người dân.

Ông Lê Quc Vit - Ch tch Hi Nông dân huyn Xuân Lc cho biết, thi gian qua, Hi rt quan tâm đến các loi dch v h tr cho nông dân trên đa bàn. Hin Hi có rt nhiu dch v h tr như dch v h tr v khoa hc công ngh, tư vn đào to ngh... nhưng trong đó quan trng nht là dch v h tr vn. Do đó, Hi đã ký kết liên tch vi Agribank chi nhánh huyn Xuân Lc và làm cu ni đ bà con tiếp cn ngân hàng vay vn được thun li hơn. Đc bit, đi vi nhng h dân có đt nhưng chưa có s đ thì Hi phi hp vi các cơ quan, đơn v liên quan thành lp T vay vn đ to điu kin thun li cho bà con vay được vn. Hin c huyn có trên 30.000 lượt h vay vn t ngân hàng đ làm ăn.

Trong nhng năm qua, đu tư tín dng ca Agribank chi nhánh huyn Xuân Lc luôn đáp ng tt nhu cu phát trin kinh tế - xã hi ti đa phương. Ông Nguyn Bá Thành - Giám đc Agribank chi nhánh huyn Xuân Lc chia s, cho vay phc v phát trin nông nghip, nông thôn được chi nhánh tp trung ưu tiên, đm bo không thiếu vn cho khách hàng vay. Tng dư n tính đến ngày 31/12/2017 ca chi nhánh là 1.286.897 triu đng và tr thành mt trong nhng huyn có s dư n ln nht ca Agribank tnh Đng Nai.

Đng hành thy chung cùng nông dân

Vi kinh nghim nhiu năm hot đng trên lĩnh vc tin t ngân hàng, uy tín và thương hiu ca Agribank Đng Nai đã được khng đnh và gn bó vi tt c các đi tượng khách hàng, đc bit là khu vc nông nghip, nông thôn. H thng mng lưới Agribank Đng Nai t lâu đã m rng khp các huyn, xã trên đa bàn tnh, các đa bàn vùng sâu, vùng xa. T đó, đã to điu kin thun li cho khách hàng mi vùng min giao dch vi ngân hàng. Agribank Đng Nai thường xuyên phi hp vi các t chc hi, đoàn th cho vay vn thông qua t nhóm đ chuyn vn đến bà con nông dân kp thi, đáp ng nhu cu vay vn phc v sn xut kinh doanh.

Đánh giá v nhng đóng góp ca Agribank Đng Nai trong vic phi hp vi các t chc hi trên đa bàn trong vic cho vay phát trin nông nghip, nông thôn, bà Hoàng Th Bích Hng - Ch tch Hi Nông dân tnh Đng Nai chia s: “Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn Đng Nai đã thường xuyên phi hp Hi nông dân rà soát li các chương trình cho vay nông nghip, nông thôn, ký kết chương trình phi hp vi ngân hàng đ tăng cường đu tư cho nông dân, các hi viên trên đa bàn. Hi cũng đã trin khai trương trình phi hp, kim tra các huyn đ đưa vn xung nông nghip, nông thôn. Vi li thế Hi nm ti các xã, các chi t hi, có nhiu t tiết kim vay vn, nên vic la chn hi viên, thm đnh h sơ vay vn đu rt thun li. N khó đòi, n quá hn đu được hi đôn đc, thu hi nhanh chóng. Thi gian qua, các hi viên đã được vay 176 t đng/336 t vi 3941 h vay vn. Cht lượng tín dng cũng cao hơn, n quá hn là 130 triu”.

Chia s vi chúng tôi, ông Nguyn Huy Trinh, Giám đc Agribank chi nhánh Đng Nai nhn mnh, xác đnh năm 2017 là năm bn l cho hot đng k nim 30 năm thành lp Agribank Vit Nam. Chính vì thế, ngân hàng trin khai thc hin thng li các ch tiêu mà Ngân hàng Nông nghip Vit Nam giao phó. Huy đng vn 24.990 t, tăng trưởng tín dng trên 18%, dư n đt 14.200 t tăng trên 2.000 t. Cùng vi đó, phát trin dch v đng th 3 toàn quc vi trên 73 t đng. “Chúng tôi luôn xác đnh “mt trn” chính ca chúng tôi là nông nghip, nông thôn, chính vì thế mà đu tư cho lĩnh vc này luôn chiếm th phn trên 90%, cùng vi đó, chúng tôi không ngng tìm kiếm và m rng khách hàng thuc khi các doanh nghip nông nghip và các lĩnh vc ưu tiên đ m rng h tr người dân, doanh nghip và không ngng khng đnh v thế ca mình”, ông Trinh chia s.

Khng đnh cho vay phát trin nông nghip nông thôn, trong đó có xây dng nông thôn mi là mt trong nhng nhim v trng tâm, hàng đu ca Chi nhánh, vì vy, trong công cuc xây dng NTM ca tnh nhà, Agribank Đng Nai luôn đng hành, quan tâm và tp trung ti đa ngun lc cho các đa phương trong tnh nhm góp phn chung sc cùng c nước xây dng thành công chương trình mc tiêu Quc gia xây dng Nông thôn mi.

Xem 4904 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.