Chủ nhật, 20 Tháng 9 2020
TIN MỚI
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 2 nhiệm kỳ VI

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 2 nhiệm kỳ VI

Ngày 16/3/2018, ti Hà Ni, Hip hi Ngân hàng Vit Nam (VNBA) đã t chc Hi ngh thường niên ln th 2 nhim kỳ VI. Phó Thng đc Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) Đoàn Thái Sơn đến d và ch đo Hi ngh.

Tham d Hi ngh, v phía khách mi có đi din ca B Ni v, các lãnh đo V, Cc, đơn v liên quan ca NHNN, các cơ quan báo chí đến d và đưa tin. V phía VNBA có ông Phan Đc Tú - Tng Giám đc Ngân hàng TMCP Đu tư và Phát trin Vit Nam (BIDV), Ch tch VNBA; Ông Nguyn Toàn Thng - Tng Thư ký VNBA, cùng đông đo các thành viên VNBA.

Năm 2017, bám sát đnh hướng ca Chính ph, vi s ch đo quyết lit ca NHNN, ngành Ngân hàng đã n lc phn đu hoàn thành toàn din nhim v được giao. Góp phn vào thành công chung đó, VNBA đã có mt năm tích cc hot đng và thành công, hoàn thành tt nhng nhim v Hi đng Hip hi ln th ba, nhim kỳ VI và Hi ngh thường niên Hip hi Ngân hàng Vit Nam ln th nht nhim kỳ VI thông qua.VNBA đã phi hp vi NHNN xây dng hoàn thin cơ chế chính sách to điu kin đ hi viên hot đng. VNBA đã tích cc tham gia có hiu qu vi NHNN trình Chính ph và Quc hi thông qua 2 văn bn quan trng trong quá trình tái cơ cu gn vi x lý n xu ca h thng ngân hàng là Ngh quyết ca Quc hi v thí đim x lý n xu ca các TCTD và Lut sa đi, b sung mt s điu ca Lut các TCTD 2010.VNBA đã góp ý bng văn bn đi vi nhiu văn bn quy phm pháp lut khác nhau, t các d tho Lut (tng s 9 Lut), d tho Ngh quyết ca Quc hi (3 Ngh quyết), Ngh quyết ca Hi đng Thm phán Tòa án Nhân dân Ti cao, đến các văn bn dưới lut, gm: D tho Ngh đnh ca Chính ph (9 Ngh đnh); d tho Thông tư ca NHNN, B Tài chính và các B, ngành liên quan (25 Thông tư)...

Trong phát biu khai mc, ông Phan Đc Tú - Ch tch VNBA khng đnh: “Năm qua, VNBA đã chú trng vai trò làm cu ni gia các t chc hi viên (TCHV) vi cơ quan qun lý Nhà nước, bo v quyn và li ích hp pháp ca các TCHV, h tr tháo g khó khăn, vướng mc cho hot đng kinh doanh ca các TCHV”.

Phát biu ch đo Hi ngh, Phó Thng đc NHNN Đoàn Thái Sơn biu dương nhng n lc và đóng góp ca VNBA năm qua trong vic tham gia ý kiến vi NHNN xây dng, hoàn thin rt nhiu cơ chế chính sách, đc bit VNBA đã tham gia tích cc vi NHNN đ trình Chính ph và Quc hi thông qua 2 văn bn quan trng trong quá trình tái cơ cu gn vi x lý n xu ca các TCTD và Lut sa đi, b sung mt s điu ca Lut các TCTD năm 2010. Đánh giá cao vai trò là cu ni ca VNBA, Phó Thng đc ghi nhn VNBA đã bo v quyn và li ích hp pháp ca t chc hi viên trong các v vic liên quan đến ngành Ngân hàng.

Năm 2018, Hip hi Ngân hàng cn tiếp tc phát huy, tích cc tham gia góp ý xây dng các văn bn ca NHNN mt cách toàn din hơn na đ văn bn khi ban hành hn chế được nhng vướng mc hoc phn hi t phía các hi viên; T chc các hi tho, ta đàm đ chia s kinh nghim gia các hi viên; Thc hin tt công tác truyn thông đ cho người dân hiu v chính sách nghip v ca các ngân hàng hi viên, nht là khi có các v vic xy ra liên quan đến ngành Ngân hàng cn x lý đúng quy đnh và kp thi.

Tiếp thu ch đo ca Ngân hàng Nhà nước, các ý kiến tham lun ca các t chc hi viên, Hi ngh đã thông qua Ngh quyết v công tác Hip hi năm 2018.

Mt s hot đng tiêu biu ca VNBA năm 2017

- Tham gia ý kiến vi Văn phòng Chính ph và B Công Thương đ ngh sm trình Th tướng Chính ph chnh sa Quyết đnh s 35/2015/QĐ-TTg theo tinh thn Ngh quyết s 19-2017/NQ-CP ca Chính ph v vic tiếp tc thc hin nhng nhim v, gii pháp ch yếu ci thin môi trường kinh doanh, nâng cao năng lc cnh tranh quc gia; phi hp vi các V, Cc NHNN, NHNN chi nhánh các tnh, thành ph và các TCHV đ ngh S Công thương các tnh không tiến hành kim tra, thanh tra vic thc hin đăng ký hp đng theo mu, điu kin giao dch chung ca 3 dch v ngân hàng ghi trong Quyết đnh s 35/2015/QĐ-TTg ca Th tướng Chính ph trong khi Quyết đnh s 35/2015/QĐ-TTg chưa được chnh sa.

- Phi hp cht ch vi NHNN có công văn đ ngh B Công an và B Giao thông Vn ti chp nhn và không x pht đi vi người điu khin phương tin giao thông s dng bn sao giy đăng ký xe có xác nhn ca ngân hàng nhn thế chp phương tin giao thông khi tham gia giao thông.

- Phi hp vi Tòa án Nhân dân Ti cao tng kết thc tin thi hành các quy đnh ca pháp lut v lãi sut, pht vi phm trong hp đng, báo cáo và đ ngh Tòa án Nhân dân Ti cao có văn bn hướng dn tòa án các cp, to điu kin thun li hơn cho h thng ngân hàng trong hot đng cũng như khi thi hành án.

- Thường xuyên theo dõi tình hình trin khai thc hin Ngh quyết 42/2017/QH14 ca Quc hi v thí đim x lý n xu ca các TCTD, Lut sa đi, b sung mt s điu ca Lut các TCTD 2010 và Đ án cơ cu li h thng TCTD gn vi x lý n xu đến năm 2020 và nhng ch trương, chính sách ln khác theo ch đo ca NHNN.

- Tiếp tc duy trì, tăng cường và tiếp tc m rng các mi quan h hp tác vi các t chc quc tế liên quan, làm tt công tác đi ngoi. Năm 2017 là năm thành công trong công tác hp tác quc tế ca VNBA, đc bit và ni bt là đã huy đng được sc mnh tng hp t chc thành công tt đp Hi ngh Hi đng Hip hi Ngân hàng (HHNH) ASEAN ln th 47 ti Đà Nng (ngày 23-24/11/2017) vi tư cách nước ch nhà.

Hi ngh đã được lãnh đo HHNH ASEAN và các Hip hi Ngân hàng bn khen ngi, đánh giá cao. Đ ghi nhn nhng đóng góp tích cc ca các t chc hi vin đã góp phn quan trng vào thành công ca Hi ngh Hi đng Hip hi Ngân hàng ASEAN ln th 47 ti Đà Nng tháng 11/2017. Ch tch Hip hi Ngân hàng Vit Nam đã trao Giy khen cho 7 đơn v hi viên và 47 cá nhân v thành tích xut sc cho công tác t chc Hi ngh.

- Tiếp tc tham gia đy đ và có trách nhim các hot đng ca HHNH ASEAN và đy mnh hp tác song phương vi HHNH thành viên trong khi ASEAN, phi hp vi các HHNH trong khu vc và các đi tác nước ngoài có uy tín t chc được mt s hi tho quc tế ln ti Vit Nam vi các ch đ được các TCHV quan tâm, nâng cao v thế ca HHNH Vit Nam, như:

- Phi hp cùng The Asian Banker ln đu t chc s kin vi ch đ “The Future of Finance - Vietnam 2017”; Phi hp vi Hip hi phn mm Hàn quc (KOSA) và Cc Công ngh thông tin NHNN t chc Din đàn Ngân hàng Vit Nam - Hàn Quc; Phi hp vi HHNH ASEAN và HHNH Singapore t chc thành công Hi tho “Xây dng cơ s h tng s cho ngân hàng tương lai”; Phi hp vi đi tác Terrapinn ln đu t chc hi tho quc tế “Seamless Vit Nam 2017” v thanh toán, bán l và thương mi đin t ti TP. HCM; Phi hp vi Cơ quan xúc tiến công ngh thông tin Hàn Quc (NIPA) t chc thành công Ngày công ngh thông tin Hàn Quc (Korean ICT Day) ti TP. H Chí Minh; Phi hp vi Moody’s t chc thành công hi tho ti Hà Ni, đánh giá v tình hình h thng ngân hàng Vit Nam hin nay, thu hút các TCHV quan tâm tham d; Phi hp vi NHNN t chc Hi tho bàn tròn vi HHNH Ý...

Xem 1078 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng