Thứ sáu, 14 Tháng 12 2018
TIN MỚI
10 năm BIDV đồng hành cùng tỉnh Nghệ An

10 năm BIDV đồng hành cùng tỉnh Nghệ An

Ngày 10/3/2018, ti thành ph Vinh, Ngân hàng Đu tư và Phát trin Vit Nam (BIDV) đã phi hp vi Tnh y, UBND tnh Ngh An t chc Hi ngh Gp mt các nhà đu tư Xuân Mu Tut năm 2018. Ti d Hi ngh có Th tướng Chính phNguyn Xuân Phúc.

Hi ngh Gp mt các nhà đu tư ln đu tiên được t chc năm 2009 theo sáng kiến ca BIDV - đơn v đng t chc và là nhà tài tr chương trình, nhà cung ng vn và dch v ngân hàng. Trong sut 10 năm qua, Hi ngh đã thc s tr thành mt l hi đu xuân, là nét đp văn hóa, là nơi gp g ca các nhà đu tư, cùng góp sc đ Ngh An bt phá, phát trin. Các kỳ hi ngh trước đây đã thu được nhng kết qu tích cc, thu hút được ngun vn đu tư, góp phn vào s phát trin kinh tế ca tnh Ngh An nói riêng và khu vc Bc Trung B nói chung.

Hi ngh ln này đã tiến hành tng kết kết qu qua 10 năm trin khai đã cung cp cho các nhà đu tư trong và ngoài nước bc tranh v tình hình phát trin kinh tế - xã hi, thu hút đu tư năm 2017 và kế hoch phát trin kinh tế xã hi, thu hút đu tư năm 2018 ca tnh. Theo ông Nguyn Xuân Đường - Ch tch UBND tnh Ngh An, qua 9 ln đng hành cùng BIDV đ t chc Gp mt các nhà đu tư t năm 2009 đến nay, Ngh An đã thu hút 980 d án đu tư, vi tng s vn đăng ký hơn 276 nghìn t đng, trong đó: 927 d án đu tư trong nước, vi hơn 112 nghìn t đng và 53 d án đu tư trc tiếp nước ngoài (FDI) vi hơn 163 nghìn t đng. Ch tính riêng năm 2017, toàn tnh đã cp mi 176 d án, vi tng vn đu tư 14.561 t đng.

Hi ngh năm nay tiếp tc thu hút được nhiu d án đu tư ln vào Ngh An, tnh đã trao Giy chng nhn đăng ký đu tư, Quyết đnh chp thun ch trương đu tư cho 9 d án và ký kết 16 biên bn ghi nh hp tác đu tư vào tnh Ngh An vi tng s vn đăng ký là 13.152 t đng. V phía BIDV, vi tư cách là nhà tài tr, thu xếp vn đu tư cho các d án, BIDV đã ký tha thun cung ng vn cho D án đu tư Nhà máy may ti Nghi Lc Ngh An ca Tng công ty c phn dt may Hà Ni vi tng mc đu tư 109,5 t đng; ký tha thun cung ng dch v toàn din cho D án chế to linh kin ô tô ca Công ty TNHH Nagoya Vit Nam Industry (Nht Bn); Ký hp đng tín dng tài tr 02 d án là D án Nhà máy nước Hoàng Mai và D án KCN công ngh cao Hoàng Mai ca Công ty CP Hoàng Thnh Đt vi tng mc đu tư 1.810 t đng. Đây là các d án ln do các tp đoàn mnh, có uy tín đu tư thuc các lĩnh vc ưu tiên ca tnh, ha hn to ra nhiu đt phá v tăng trưởng và thu ngân sách cho đa phương và to đng lc thu hút nhiu d án đu tư khác.

Trong các năm qua, BIDV luôn dành s quan tâm đc bit đi vi Ngh An trong phát trin kinh tế và an sinh xã hi, theo đó, vai trò ca BIDV được th hin trên 3 phương din: kêu gi đu tư; trc tiếp tài tr vn đu tư; và an sinh xã hi.

V kêu gi đu tư: Là mt trong nhng đnh chế tài chính hàng đu, BIDV đã t chc, vn đng kêu gi vn đu tư, trc tiếp tài tr cho các d án, đng thi kêu gi các TCTD tài tr cho các d án có hiu qu và có kh năng thu hi vn các lĩnh vc kinh tế then cht ca Ngh An cũng như các lĩnh vc mà tnh có đnh hướng phát trin trong tương lai. Nhiu khách hàng ca BIDV đã được gii thiu và tr thành nhng nhà đu tư quan trng ca đa phương như Tp đoàn du khí Vit Nam - PVN, TCT Công nghip xi măng Vit Nam - VICEM, Tp đoàn Vingroup, Tp đoàn EuroWindows, Tp đoàn Xi măng The Vissai Ninh Bình, CIENCO 4, Tng Công ty Bia rượu - NGK Sài gòn (SABECO)... BIDV cũng kêu gi các t chc tín dng đng hành tài tr vn cho các d án đu tư vào tnh.

V trc tiếp tài tr vn đu tư, trong 9 kỳ Hi ngh trước đây BIDV đã thc hin ký kết cam kết thu xếp, cung ng tín dng và các dch v ngân hàng cho 40 d án vi tng mc đu tư đăng ký là 72.500 t đng. Mc vn BIDV cam kết thu xếp được xác đnh c th trên cơ s tng mc đu tư tng d án được duyt, năng lc tài chính, nhu cu vay vn ca Ch đu tư và tình hình trin khai ca d án. Đến nay BIDV đã thc hin cho vay nhiu d án vi tng doanh s cho vay đt 10.000 t đng, dư n đt 9.300 t đng, trong đó có nhiu d án ln đã đi vào hot đng, phát huy hiu qu, góp phn to công ăn vic làm, thúc đy phát trin kinh tế xã hi ti đa phương nói riêng và c nước nói chung, như: Khu công nghip, đô th và dch v VSIP Ngh An; DA đu tư nâng cp m rng QL1 Nghi Sơn - Cu Giát; DA đu tư nâng cp m rng QL1 đon Nam cu Bến Thy - đường tránh Tp. Hà Tĩnh; DA Nhà máy Thu đin Nm Pông; DA Nhà máy xi măng Sông Lam; D án đu tư công trình cng bin Vissai...

V công tác an sinh xã hi, Trong giai đon 2006-2017, BIDV luôn ch đng, tích cc h tr phát trin giáo dc, y tế, xóa nhà tm, nhà dt nát cho người nghèo; h tr khc phc hu qu thiên tai, tng quà tết cho người nghèo, chương trình xây dng nông thôn mi, h tr tôn to các công trình văn hóa tâm linh, các chương trình đn ơn đáp nghĩa…vi tng giá tr gn 170 t đng: H tr gim nghèo huyn Kỳ Sơn, tnh Ngh An vi kinh phí h tr 32 t. Đóng góp kinh phí xây dng Khu di tích lch s Truông Bn, nhc nh thế h tr ghi nh công lao các anh hùng lit s vi kinh phí 20 t đng; H tr huyn Nam Đàn thc hin chương trình xây dng Nông thôn mi vi kinh phí 15 t; h tr Trung tâm hướng nghip dy ngh huyn Nam Đàn 25 t đng…

Phát biu ti Hi ngh, ông Phan Đc Tú - Tng giám đc BIDV cam kết: BIDV s tiếp tc đng hành cùng tnh Ngh An trong các hot đng xúc tiến đu tư, thu hút các ngun lc cho công cuc phát trin kinh tế xã hi ca tnh nhà. BIDV s tiếp tc là đơn v h tr ngun vn thông qua tài tr tín dng trc tiếp hoc thu xếp vn cho các d án đu tư hiu qu ti tnh Ngh An đ h tr các nhà đu tư nhanh chóng trin khai các kế hoch kinh doanh kh thi, đem li hiu qu kinh tế xã hi tích cc đóng góp cho s phát trin ca đa phương. Trong xu hướng ca cuc cách mng công ngh 4.0, BIDV s n lc nâng cp nn tng công ngh đ cung cp đa dng sn phm dch tài chính ngân hàng hin đi, đáp ng nhu cu ca các đi tượng khách hàng cá nhân là cư dân cũng như các doanh nghip ca Ngh An. Đc bit, BIDV cam kết s dành nhng gói h tr ưu đãi đi vi các doanh nghip va và nh, các doanh nghip khi nghip là nhng người con ca quê hương x Ngh, h tr khai thác tim năng làm giàu t chính các ngun lc ni ti ca Ngh An.

Xem 379 lần Chỉnh sửa lần cuối vào 13-03-2018 2:50 am
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.