Thứ sáu, 14 Tháng 12 2018
TIN MỚI

Giám sát tài chính tổ chức tín dụng do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ

Hinh anh giam sat tai chinhB Tài chính đã ban hành Thông tư 12/2018/TT-BTC hướng dn mt s ni dung v giám sát tài chính, đánh giá hiu qu đu tư vn nhà nước ti t chc tín dng do Nhà nước nm gi 100% vn điu l và t chc tín dng do Nhà nước nm gi trên 50% vn điu l.

Theo Thông tư, cách thc xác đnh các ch tiêu đánh giá hiu qu đu tư vn nhà nước ti t chc tín dng gm: Tng doanh thu; li nhun sau thuế và t sut li nhun sau thuế trên vn ch s hu; t l n xu và t l n có kh năng mt vn; tình hình chp hành pháp lut; tình hình thc hin sn phm, dch v công ích (nếu có).

Vic đánh giá hiu qu đu tư vn nhà nước ti t chc tín dng được thc hin thông qua đánh giá mc đ hoàn thành (A, B, C) các ch tiêu đánh giá hiu qu và xếp loi do Ngân hàng Nhà nước Vit Nam giao cho t chc tín dng.

C th, Tiêu chí 1: Tng doanh thu. T chc tín dng xếp loi A khi tng doanh thu thc hin bng hoc cao hơn kế hoch được giao. T chc tín dng xếp loi B khi tng doanh thu thc hin thp hơn nhưng ti thiu bng 90% so vi kế hoch được giao. T chc tín dng xếp loi C khi tng doanh thu thc hin đt dưới 90% kế hoch được giao.

Tiêu chí 2: T sut li nhun sau thuế trên vn ch s hu. T chc tín dng xếp loi A khi t sut li nhun sau thuế trên vn ch s hu thc hin bng hoc cao hơn kế hoch được giao. T chc tín dng xếp loi B khi t sut li nhun sau thuế trên vn ch s hu thc hin thp hơn nhưng ti thiu bng 90% so vi kế hoch được giao. T chc tín dng xếp loi C khi t sut li nhun sau thuế trên vn ch s hu đt dưới 90% so vi kế hoch được giao.

Tiêu chí 3: T l n xu và t l n có kh năng mt vn. T chc tín dng xếp loi A khi có t l n xu, t l n có kh năng mt vn thc hin bng hoc thp hơn kế hoch được giao và t l n xu nh hơn 3%, t l n có kh năng mt vn nh hơn 2%.

T chc tín dng xếp loi C khi có t l n xu, t l n có kh năng mt vn thc hin cao hơn 110% kế hoch được giao hoc t l n xu ln hơn 3,5% hoc t l n có kh năng mt vn ln hơn 2,5%.

T chc tín dng xếp loi B là các t chc tín dng còn li không được xếp loi A hoc loi C…

Thông tư này có hiu lc thi hành t ngày 19/3/2018 và được áp dng t năm tài chính 2018.

Xem 742 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.