Thứ sáu, 14 Tháng 12 2018
TIN MỚI
Phát động thi đua trong nữ công nhân viên chức, người lao động ngành Ngân hàng

Phát động thi đua trong nữ công nhân viên chức, người lao động ngành Ngân hàng

Ngày 06/3/2018, nhân dp k nim 108 năm ngày Quc tế ph n 8/3, Công đoàn Ngân hàng Vit Nam (CĐNHVN) t chc L phát đng thi đua trong n công nhân viên chc, người lao đng (CNVCLĐ) ngành Ngân hàng.

Thay mt Ban Thường v CĐNHVN và toàn th anh em cán b CNVCLĐ ngành Ngân hàng, ông Nguyn Văn Tân, Phó Ch tch thường trc Công đoàn Ngân hàng VN chúc ch em luôn tr khe, hnh phúc, thành công và đón nhn tht nhiu tình cm đc bit và nhng bó hoa tươi thm t nhng người thân yêu, bn bè và đng nghip.

Đánh giá phong trào n công chc, người lao đng trong ngành, ông Nguyn Văn Tân nêu bt: “Thi gian qua, ch em ph n ngành Ngân hàng luôn n lc, sáng to và hoàn thành xut sc công vic chuyên môn. Các ch đã đóng góp không nh trong vic nghiên cu, tham mưu đ xut, hoch đnh các chính sách tin t, n đnh kinh tế vĩ mô, kim chế lm phát, đm bo an toàn trong hot đng Ngân hàng. Vi vai trò lãnh đo điu hành ti các t chc tín dng, các ch cũng rt thành công, không ngng phn đu nâng cao năng lc cnh tranh, hiu qu kinh doanh Trong công tác nghiên cu khoa hc, công tác đào to, các ch luôn tích cc và dành nhiu tâm vi thành qu là các công trình khoa hc, đ tài nghiên cu mang tính ng dng cao. Nhng kết qu đó cũng là s đóng góp ca Ban N công các cp trong vic t chc tt các phong trào thi đua yêu nước mà trong đó đc bit là phong trào thi đua "Gii vic Ngân hàng, đm vic nhà" trong n CNVCLĐ ngành Ngân hàng. Phong trào đã thc s tr thành đim ta và nim tin đ n CNVC-LĐ ngành Ngân hàng n lc phn đu xây dng h thng Ngân hàng mnh v tài chính, gii v qun tr điu hành và hin đi v công ngh. Các ch không ch hoàn thành xut sc nhim v chuyên môn, mà còn thc hin tt thiên chc làm v, làm m trong vic chăm sóc gia đình. Vi s quan tâm ca Ban Cán s Đng, Ban Lãnh đo NHNN và s ch đo sát sao ca Ban Thường v, Ban Lãnh đo CĐNHVN, công tác n công trong toàn h thng s tiếp tc đi mi ni dung, xây dng kế hoch hot đng trên cơ s bám sát nhim v chuyên môn và nhim v chính tr ca t chc Công đoàn đ trin khai các hot đng thiết thc, hiu qu, đng b. Đưa phong trào thi đua trong n CNVCLĐ ngành Ngân hàng ngày càng phát trin, phát huy ti đa và s dng hiu qu sc mnh ni lc đ hoàn thành xut sc mi nhim v được giao”.

Bà Phm Phương Lan, Phó Ch tch CĐNHVN cho biết, năm 2018 là năm k nim 25 năm thành lp Công đoàn Ngân hàng Vit Nam, Đi hi CĐNHVN ln th VI tiến ti Đi hi Công đoàn Vit Nam ln th XII. Vi phương châm: Ch đng, an toàn, linh hot, hiu qu, Toàn Ngành đang ra sc thi đua phn đu lp thành tích đ hoàn thành xut sc nhim v chính tr được Đng và Chính ph giao phó, đó là: n đnh kinh tế vĩ mô, kim soát lm phát; Tăng cường công tác thanh tra, giám sát, kim tra, kim soát ni b ngăn nga vi phm pháp lut trong lĩnh vc ngân hàng; Tp trung ngun lc trin khai hiu qu Đ án “Cơ cu li h thng các t chc tín dng gn vi x lý n xu giai đon 2016-2020”; Phát trin, ng dng các sn phm dch v ngân hàng hin đi đ theo kp xu hướng phát trin mi ca cuc cách mng công ngh 4.0.

Phát huy thành tích đt được ca phong trào thi đua “Gii vic Ngân hàng, đm vic nhà”, phát huy truyn thng đoàn kết ca n CNVC-LĐ ngành Ngân hàng nhng năm qua, Nhân dp k nim ngày Quc tế ph n 8/3, Ban N công CĐNHVN t chc phát đng phong trào thi đua “gii vic ngân hàng, đm vic nhà” và phát đng thi đua hoàn thành nhim v năm 2018 trong n CNVC-LĐ ngành Ngân hàng vi các ni dung sau:

Mt là: Bám sát mc tiêu, nhim v chính tr và nhim v trng tâm ca Ngành và ca tng đơn v theo phát đng thi đua năm 2018 ca Thng đc NHNN vi ch đ: “Đoàn kết, sáng to thi đua hoàn thành xut sc nhim v ngành Ngân hàng năm 2018”. N lc phn đu, đoàn kết nht trí, phát huy sc lc, trí lc ca toàn th CNVC-LĐ ngành Ngân hàng nói chung và n CNVC-LĐ ngành Ngân hàng nói riêng hoàn thành các mc tiêu nhim v ch yếu, đm bo hot đng Ngân hàng hiu qu, góp phn duy trì tăng trưởng kinh tế, đm bo an sinh xã hi….

Hai là: Thc hin tt ch trương, đường li ca Đng, chính sách pháp lut ca Nhà nước, Ngh quyết Đi hi CĐNHVN và công đoàn các cp; Ngh quyết Đi hi ph n toàn quc ln th XII; Kết lun 147/BCH-TLĐ ngày 04/2/2016 ca Ban Chp hành Tng Liên đoàn v vic tiếp tc đy mnh thc hin Ngh quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 29/1/2011 v công tác vn đng n CNVCLĐ và Ch th 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 v tiếp tc đy mnh phong trào thi đua “Gii vic nước, đm vic nhà” trong n CNVCLĐ...

Ba là: Các cp Công đoàn cng c, kin toàn Ban n công công đoàn các cp sau Đi hi. Xây dng kế hoch trin khai thc hin các mc tiêu, ch tiêu v công tác n công trong Ngh quyết Đi hi Công đoàn các cp. Tp trung đi mi, nâng cao cht lượng hot đng n công, làm tt vai trò tham mưu cho Ban chp hành công đoàn cùng cp v công tác vn đng n CNVCLĐ và bình đng gii; Ch đng tham mưu đ xut trin khai các hot đng c th thiết thc đi vi công tác n công trong chương trình làm vic toàn khóa ca Ban Thường v, Ban Chp hành Công đoàn nhim kỳ 2018-2023 và c th hóa trong chương trình công tác n công hàng năm.

Bn là: Nâng cao hơn na hiu qu trin khai các hot đng tuyên truyn, giáo dc, vn đng n CNVCLĐ ngành Ngân hàng nâng cao kiến thc, rèn luyn bn lĩnh chính tr, đo đc ngh nghip, xây dng môi trường làm vic văn minh, lch s, tích cc hc tp nâng cao trình đ chuyên môn nghip v ca người cán b Ngân hàng trong thi kỳ hi nhp, đi mi.

Chú trng nâng cao cht lượng các phong trào thi đua trong n CNVCLĐ, đc bit là phong trào "Gii vic Ngân hàng, đm vic nhà" trong n CNVCLĐ ngành Ngân hàng, gn vi phong trào ‘Ph n tích cc hc tp, lao đng sáng to xây dng gia đình hnh phúc” và hai cuc vn đng ‘Rèn luyn phm cht đo đc; t tin, t trng, trung hu, đm đang”; ‘Xây dng gia đình 5 không 3 sch” và các cuc vn đng phù hp vi điu kin thc tế ca cơ quan, đơn v. Tăng cường tuyên truyn biu dương khen thưởng các đin hình tiên tiến và các cách làm hay trong vic t chc, thc hin các phong trào thi đua, cuc vn đng, to sc lan ta cho cng đng. Thc hin tt và có hiu qu công tác thi đua khen thưởng nhm đng viên n CNVCLĐ ngành Ngân hàng phn đu vươn lên, phát huy năng lc, phm cht đóng góp cho s phát trin ca Ngành.

Năm là: Công đoàn các cp cn tăng cường công tác kim tra, giám sát vic thc hin các chế đ, chính sách đi vi lao đng n. Tp trung đi mi, nâng cao hiu qu hot đng n công gn lin vi li ích ca n đoàn viên, lao đng. Thc hin tt các hot đng chăm lo đi sng vt cht, tinh thn, bo v quyn, li ích hp pháp, chính đáng cho lao đng n nhm tiếp tc trin khai có hiu qu “Chương trình nâng cao điu kin th hưởng dành cho lao đng n ngành Ngân hàng” bám sát ni dung Ngh đnh 85/2015/NĐ-CP ca Chính ph quy đnh chi tiết mt s điu ca B lut lao đng v chính sách đi vi lao đng n.  

Sáu là: Tăng cường s phi hp vi Ban Vì s tiến b Ph n cùng cp trin khai có hiu qu các hot đng v bình đng gii, vì s tiến b ca ph n; khuyến khích, to điu kin cho n CNVCLĐ được đào to, bi dưỡng nâng cao trình đ lý lun chính tr, chuyên môn nghip v, tiếp tc quan tâm, chú trng vic phát hin n CNVCLĐ có đ điu kin, tiêu chun đ gii thiu cho cp y Đng và chuyên môn các cp bi dưỡng, đào to, quy hoch, b nhim vào các v trí lãnh đo, qun lý. Đng viên và khen thưởng kp thi đi vi các lao đng n có thành tích hc tp, nghiên cu khoa hc.

By là: Tiếp tc trin khai thc hin Chiến lược, Chương trình hành đng Quc gia và Kế hoch ca Tng Liên đoàn v công tác Dân s - Gia đình - Tr em; Chương trình giáo dc đi sng gia đình và phòng chng bo lc gia đình trong CNVCLĐ đến năm 2020. Vn đng n CNVCLĐ ngành Ngân hàng tích cc tham gia các hot đng an sinh xã hi và đn ơn đáp nghĩa trong và ngoài Ngành. Thc hin có hiu qu chương trình xã hi t thin dành cho tr em thông qua Qu Bo tr tr em Vit Nam và Qu bo tr tr em Công đoàn Vit Nam Tiếp tc quan tâm, làm tt công tác chăm sóc giáo dc tr em như: khen thưởng, biu dương các cháu hc sinh gii; dành kinh phí h tr hàng năm đi vi các cháu là con CNVCLĐ trong ngành b khuyết tt, mc các bnh him nghèo, d tt bm sinh, có hoàn cnh khó khăn,...

Xem 565 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.