Thứ sáu, 14 Tháng 12 2018
TIN MỚI

Đề xuất quy định mới về thang lương, bảng lương

Hinh anh mau thang bang luongB Lao đng - Thương binh và Xã hi đang d tho Ngh đnh sa đi, b sung mt s điu ca Ngh đnh s 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 ca Chính ph quy đnh chi tiết thi hành mt s điu ca B lut Lao đng v tin lương.

C th, theo Ngh đnh s 49/2013/NĐ-CP, bi s ca thang lương là h s chênh lch gia mc lương ca công vic hoc chc danh có yêu cu trình đ k thut cao nht so vi mc lương ca công vic hoc chc danh có yêu cu trình đ k thut thp nht, s bc ca thang lương, bng lương ph thuc vào đ phc tp qun lý, cp bc công vic hoc chc danh đòi hi. Khong cách chênh lch gia hai bc lương lin k phi bo đm khuyến khích người lao đng nâng cao trình đ chuyên môn, k thut, nghip v, tích lũy kinh nghim, phát trin tài năng nhưng ít nht bng 5%.

B Lao đng - Thương binh và Xã hi cho biết, nguyên tc khong cách gia các bc lương ít nht 5% đã nh hưởng đến chính sách lương, cu trúc thang, bng lương ca doanh nghip và không phù hp vi cơ chế th trường. Nhiu doanh nghip xây dng thang bng lương theo thâm niên (đ bo đm khong cách ít nht 5%), dn đến không khuyến khích tr lương theo công vic mà tr theo thâm niên, người có thâm niên nhiu thì phi tr lương cao, chi phí đóng bo him xã hi cao (cùng làm mt công vic nhưng doanh nghip phi tr lương, chi phí bo him cho người lao đng làm 15 - 20 năm cao gp 2 - 3 ln người mi vào làm vic). Thc trng này dn đến doanh nghip không mun s dng lao đng có nhiu thâm niên, tìm nhiu cách đ sa thi lao đng đ tuyn lao đng mi.

Ti d tho, B Lao đng - Thương binh và Xã hi đ xut 2 phương án sa đi quy đnh trên. Phương án 1: quy đnh mang tính cht đnh tính đ doanh nghip và công đoàn cơ s thương lượng, xác đnh giá tr c th (b quy đnh 5%). C th: “S bc ca thang lương, bng lương do doanh nghip quyết đnh căn c vào đ phc tp qun lý, cp bc công vic hoc chc danh đòi hi. Khong cách chênh lch gia hai bc lương lin k phi bo đm khuyến khích người lao đng nâng cao trình đ chuyên môn, k thut, nghip v, tích lũy kinh nghim, phát trin tài năng”.

Theo B Lao đng - Thương binh và Xã hi, phương án này có ưu đim tăng quyn t ch cho doanh nghip trong vic xây dng, quyết đnh vic xây dng thang lương, bng lương. Tuy nhiên, phương án này có nhược đim do kh năng thương lượng ca người lao đng còn hn chế, sc ép v vic làm ln, t chc đi din người lao đng chưa đ mnh d dn đến tình trng doanh nghip ép tin lương ca người lao đng mc thp.

Phương án 2: vn quy đnh khong cách mang tính đnh lượng, nhưng gim mc t 5% xung 3% đ tính ti bãi b quy đnh này. C th, “S bc ca thang lương, bng lương do doanh nghip quyết đnh căn c vào đ phc tp qun lý, cp bc công vic hoc chc danh đòi hi. Khong cách chênh lch gia hai bc lương lin k phi bo đm khuyến khích người lao đng nâng cao trình đ chuyên môn, k thut, nghip v, tích lũy kinh nghim, phát trin tài năng nhưng ít nht bng 3% so vi mc lương ti thiu vùng do Chính ph quy đnh”.

Phương án này có ưu đim Nhà nước vn to ra sàn thp nht đ tránh tình trng doanh nghip ép tin lương ca người lao đng mc thp, nhưng có nhược đim hn chế quyn ch đng cho doanh nghip trong vic xây dng, quyết đnh vic xây dng thang lương, bng lương, gây nh hưởng đến cu trúc thang lương, bng lương khi doanh nghip xây dng.

Trong điu kin th trường lao đng, năng lc ca công đoàn cơ s, sc ép vic làm hin nay thì cn có l trình thc hin, vì vy B Lao đng - Thương binh và Xã hi đ ngh chn phương án 2.

Toàn văn d tho xem tại đây.

Xem 710 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.