Thứ sáu, 14 Tháng 12 2018
TIN MỚI

Cần phổ cập kiến thức tài chính cho người gửi tiền

Hinh anh hoat dong tin dungTheo Hip ước Basel II, hiu biết tài chính là mt trong bn yếu t cu thành nên tr ct s 3 ca h thng n đnh tài chính - k lut th trường.

Khi nn kinh tế m ca, các sn phm tài chính s đa dng và phc tp hơn, kết hp vi thu nhp và tiết kim ca người dân ngày càng tăng làm cho vn đ nâng cao kiến thc tài chính ngày càng cp thiết. Vi trình đ kiến thc tài chính tha đáng,đi sng ca người dân s được nâng cao, kinh tế phát trin và gia tăng phúc li.

Hiu biết v tài chính đ đưa ra nhng quyết đnh đúng đn

Hiu biết tài chính (financial literacy), theo đnh nghĩa ca T chc hp tác và phát trin kinh tế (OECD, 2012), là tng hp nhn thc, kiến thc, k năng, thái đ và hành vi tài chính cn thiết đ có th đưa ra được các quyết đnh an toàn và cui cùng đt được li ích v tài chính.

Còn theo Hip ước Basel II, hiu biết tài chính là mt trong bn yếu t cu thành nên tr ct s 3 ca h thng n đnh tài chính - k lut th trường. Theo nghĩa rng nht, “k lut th trường” là mt cơ chế mà qua đó các thành viên th trường theo dõi và k lut nhng hành vi ri ro quá mc ca các ngân hàng/ t chc tài chính. Thut ng “k lut th trường” đang ngày càng ph biến bi các nhà hoch đnh chính sách có xu hướng đ cao vn đ này bên cnh vic xây dng các khung pháp lý – vn đòi hi phi có nhng n lc ln và thi gian dài mi có th tác đng sâu sc ti th trường. Ngoài ra, nhiu khi các vn đ v cân đi vĩ mô cũng tác đng và hn chế đáng k nhng chính sách điu hành, trong khi đó, vic tăng cường k lut th trường luôn cn thiết và n đnh vi mc đ tác đng sâu rng, đem li li ích bn vng cho toàn h thng tài chính.

Hiu biết tài chính giúp các thành viên tham gia th trường x lý mt cách chính xác nhng thông tin mà các t chc tài chính công b, t đó có th ra nhng quyết đnh đúng đn. Trong tr ct “k lut th trường”, các thành viên dùng s hiu biết ca mình đ theo dõi h thng tài chính - ngân hàng, cùng vi nhng cơ chế k lut hiu qu, qun tr ni b ngân hàng tt, cơ chế bt buc công b thông tin đy đ và tin cy s giúp h thng t chc tài chính hot đng an toàn, nhà đu tư hn chế ti đa ri ro thua thit do thiếu hiu biết v tài chính.

Can pho cap kien thuc tai chinh cho nguoi gui tienNgun: Rethinking Market Discipline in Banking - Lessons from the Financial Crisis, World Bank, 2010.

Ph cp kiến thc tài chính giúp tăng nim tin ca người gi tin

Kiến thc tài chính tác đng đến tt c các lĩnh vc đi sng ca con người. S cn thiết ca vic ph cp kiến thc tài chính cho người gi tin được th hin qua các yếu t sau:

Th nht, vic ph câp kiến thc tài chính cho người gi tin giúp tăng nim tin ca người gi tin vào các đnh chế tài chính và các chính sách ca Nhà nước đi vi các đnh chế này, t đó giúp gia tăng tiết kim và đu tư, góp phn thúc đy quá trình tăng trưởng kinh tế.

Th hai, cung cp mt nn tng giáo dc tài chính, to thói quen tiết kim, đc bit là đi vi người có thu nhp thp, luôn sng dưới áp lc tài chính, thiếu k năng qun lý dòng tin, làm cho h tr thành nhóm d b tn thương.

Th ba, to điu kin phát trin tín dng lành mnh ti nhng đi tượng trước đó b ph thuc vào nhng ngun tin vay khác như t gia đình, bn bè hay tín dng đen.

Th tư, to ra các kênh thanh toán, chuyn tin mi ti nhng đi tượng chưa có tài khon ngân hàng và phi s dng các loi hình chuyn tin phi chính thc tn kém và ri ro khác. Là mt phương thc chng tht thoát trong vic phân phi nhng khon tr cp và các khon phúc li khác ca Chính ph. Gi đây, nhng khon tr cp này có th gi thng ti tài khon ca người th hưởng thay vì tr tin mt.

Th năm, to nim tin thúc đy nhu cu đu tư, kinh doanh, ci thin năng sut lao đng ti các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Th sáu, giúp gim các v án lm dng tài chính, tích t n vay quá mc, phân b kém hiu qu các khon tiết kim cá nhân.

Th by, khi có kiến thc tài chính, công dân có th biết cách khi nghip, xây dng d án kinh doanh và qun lý tài chính cho chính doanh nghip ca mình.

Th tám, giúp tng lp trung lưu hoch đnh và s dng ngân sách cá nhân mt cách hiu qu, ra các quyết đnh trong nhng lĩnh vc tài chính cá nhân xut phát t các li ích dài hn, tránh vay mượn nhiu, có đnh hướng rõ ràng trong s dng các dch v và sn phm do các đnh chế tài chính cung ng, nhn biết các mi đe da và gim ri ro la đo t các thành viên thiếu lương tâm và thiếu trung thc ca th trường.

Th chín, giúp người gi tin chun b tt hơn các tình hung khng hong và có th t bo v mình tt hơn, đnh hướng tt hơn trong bi cnh khng hong toàn cu, la chn cho mình các kế hoch hưu trí, tiết kim, am hiu các bng khai thuế, có quyết đnh đúng đn v đu tư và tài chính khác, không rơi vào tình trng lo lng.

Th mười, người dân được ph cp kiến thc tài chính s góp phn vn hành hiu qu th trường tài chính đang ngày càng tr nên phc tp. Nh có kh năng so sánh ri ro và thu nhp ca các công ty tài chính, ngân hàng khác nhau, nhng người am hiu tài chính s góp phn khuyến khích thúc đy cnh tranh. Mt khác, thông qua nhng yêu cu v các sn phm đáp ng tt hơn các nhu cu ca h, người dân am hiu tài chính s khuyến khích các nhà cung ng n lc nghiên cu và tung ra th trường các sn phm và dch v mi, tích cc ng dng công ngh và nâng cao cht lượng sn phm.

Mười mt, góp phn nâng cao nhn thc v quyn và li ích ca người gi tin. Người có nn tng kiến thc tài chính tt có th làm du nhng biến đng mnh trên th trường tài chính bi h ít có thiên hướng phn ng vi vàng hoc quá mnh trước các nhân t bên ngoài.

Bo him tin gi Vit Nam vi vic ph cp kiến thc tài chính cho người gi tin

Nhn thc được tm quan trng ca kiến thc tài chính đi vi người gi tin, BHTGVN đã thường xuyên t chc ph cp chính sách BHTG cũng như nhng kiến thc tài chính cơ bn cho người gi tin nhiu tnh thành trên c nước. C th, trong năm 2017, BHTGVN đã t chc chui s kin tuyên truyn ti các tnh như Hà Nam, Sơn La, Qung Ninh, Qung Bình, Phú Th, Hà Tĩnh, Trà Vinh, Nam Đnh, Lâm Đng... Ngoài hình thc t chc các s kin tuyên truyn, BHTGVN còn đa dng hóa hình thc tuyên truyn như s dng các tiu phm có lng ghép ni dung chính sách đ phát trên các đài phát thanh, truyn hình đa phương. Tham gia các hi ngh thành viên ca các Qu tín dng nhân dân (QTDND) đ trin khai tuyên truyn chính sách BHTG cũng như kiến thc tài chính trc tiếp ti nhng khách hàng, người gi tin các QTDND. Phi hp chính quyn các thôn, xã, các chi hi ph n, hi cu chiến binh, hi người cao tui, hi nông dân tho lun v chính sách BHTG và kiến thc tài chính cơ bn. Ngoài ra, BHTGVN còn thường xuyên cp nht thông tin v chính sách tài chính tin t ca Vit Nam cũng như chính sách BHTG trên website và bn tin ca BHTGVN.

Bên cnh vic tiếp tc m các hi ngh, tho lun nhm tuyên truyn chính sách BHTG và kiến thc tài chính ti các vùng min trong c nước, BHTGVN s tiếp tc thúc đy ph cp kiến thc tài chính và chính sách BHTG ti cng đng.

Vic ph cp kiến thc tài chính cho người dân nói chung và người gi tin nói riêng không phi là vn đ đơn gin. Cn có mt cơ quan  ch trì toàn b chương trình bi đó là yếu t đm bo s tham gia phi hp nhp nhàng gia các bên. Mi người dân có kiến thc tài chính tt s là nn móng to nên mt đt nước có nn kinh tế n đnh, vượt qua mi khó khăn trong thi kỳ kinh tế m ca, cnh tranh khc lit.

Theo DIV

Xem 3532 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.