Thứ sáu, 14 Tháng 12 2018
TIN MỚI

Dữ liệu ngân hàng với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Du lieu ngan hang voi cuoc Cach mang cong nghiepKhoa hc d liu là trung tâm ca công ngh s, to ra các đt phá ca trí tu nhân to (AI) và đóng vai trò quan trng trong cuc Cách mng công nghip ln th IV (CMCN 4.0).

Tác đng mnh đến lĩnh vc Tài chính - Ngân hàng

Hin nay, thế gii đang bước vào cuc CMCN 4.0 - trong đó công ngh như: Thc tế o, Internet ca vn vt (Internet of Things - IOT), d liu ln (Big Data) và AI được ng dng vào mi lĩnh vc ca đi sng kinh tế - xã hi. Vy cuc CMCN 4.0 có tác đng như thế nào đến lĩnh vc Tài chính - Ngân hàng (NH)?

Đi vi Ngành NH Vit Nam, CMCN 4.0 có th tác đng ti mô hình t chc, qun tr ti các NH thông qua s xut hin ca AI và tác đng kênh phân phi, các sn phm, dch v (SPDV) NH truyn thng…

Tác đng mnh m và rõ nht là nhng tiến b v công ngh tài chính (Fintech) đang làm thay đi cu trúc, phương thc hot đng và cung cp nhiu DV hin đi ca h thng NH. Fintech hình thành nhng SPDV tài chính mi như: Internet Banking, Mobile Banking, ví đin t, DV thanh toán di đng (Samsung Pay, Apple Pay)… to thun li cho khách hàng (KH) trong vic s dng DV NH hin đi và tiết kim được chi phí giao dch.

Trong tương lai, NH có th s s dng Robot thay thế nhân viên đ tư vn danh mc đu tư cho KH. Do đó có mt d báo hoàn toàn có th xy ra là: S có nhiu SPDV thông minh ra đi thay thế cho các SPDV tài chính truyn thng.

Còn đi vi khoa hc phân tích và qun lý d liu trong lĩnh vc NH, CMCN 4.0 li mang đến nhiu thun li. Đó là nh vic s hóa  các hot đng NH s giúp xây dng được nhng trung tâm d liu ln (Data Warehouse, Big Data). Vic thu thp, phân tích và x lý Big Data s to ra tri thc mi, h tr NH trong vic: Đưa ra quyết đnh nhanh và phù hp hơn; gim chi phí và to li thế cnh tranh.

Bên cnh đó, khi NH ng dng các k thut khai phá d liu, phân tích d liu kết hp vi AI s to ra nhiu SPDV thông minh mi, mang li cho KH nhiu tin ích, nhiu tri nghim thú v. Có th mi SPDV s được cá nhân hóa đ phù hp vi tng đi tượng KH khác nhau.

Có th nói, khoa hc d liu là trung tâm ca công ngh s, to ra các đt phá ca AI và đóng vai trò quan trng trong cuc CMCN 4.0.

Tuy nhiên, nhng tiến b v k thut công ngh cũng s gây ra nhiu khó khăn cho vic qun lý và giám sát hot đng NH. Nguyên do là các SPDV NH ngày càng đa dng thì ri ro kinh doanh phc tp hơn, gây khó khăn trong kim soát ri ro. Bên cnh đó, mt yếu t quan trng được các NH đc bit lưu ý đó là ri ro an ninh thông tin khi các dch v được kết ni qua h sinh thái mng IOT.

Như vy, trước tác đng ca CMCN 4.0, các nhà qun lý cũng phi thay đi tư duy và cách tiếp cn. Dù mun hay không, trong tương lai các NH và các nhà to lp chính sách cũng cn chp nhn s thay đi tt yếu này. Đ t đó m rng tm nhìn v trin vng DV NH, nhanh chóng thay đi và chuyn hóa đ to ra nhng SP mi đ tn ti và phát trin bn vng.

Khai phá d liu thành các tri thc mi

Hiu được tm quan trng ca d liu trước cơ hi và thách thc ca CMCN 4.0, VietinBank đã luôn xem d liu là tài sn quý giá. Ban Lãnh đo VietinBank đã ch đo và quyết đnh da vào d liu, s dng phân tích d liu đ hiu và phc v KH tt hơn. Bên cnh đó, VietinBank chú trng phát trin ng dng AI, kết hp vi phân tích d liu đ to ra các tri thc kinh doanh mi cùng các SP thông minh và đt phá đ mang li li thế cnh tranh trên th trường.

Tm nhìn và mc tiêu trên đã được VietinBank xác đnh t đu nhng năm 2011. VietinBank đã đu tư h thng Kho d liu NH (EDW) vi quy mô ln và năng lc mnh m. EDW giúp VietinBank có th lưu tr và x lý d liu ln hơn rt nhiu so vi h thng cũ.

Ngoài ra, VietinBank còn trin khai h thng Tri thc Kinh doanh (Business Intelligence) - là h thng chuyn d liu thành thông tin có giá tr (gm báo cáo và phân tích) cho hot đng qun tr ni b, qun tr ri ro và phát trin kinh doanh.

Chưa hết, VietinBank tiếp tc xây dng mt đi ngũ chuyên gia v khoa hc d liu đ phân tích và khai phá ngun d liu di dào ca NH; biến d liu thành các tri thc mi góp phn thúc đy phát trin kinh doanh vi tc đ nhanh và bn vng hơn.

Tr li câu hi: Sp ti VietinBank s làm gì đ “gii bài toán” CMCN 4.0? Ông Trn Hng Thng - Trưởng Phòng Qun lý Chi nhánh và Thông tin (MIS) VietinBank cho biết: VietinBank v cơ bn đã hoàn tt giai đon trin khai h tng d liu (EDW, BI, DG). Trong thi gian ti, VietinBank s đy mnh ng dng k thut phân tích d liu, kết hp vi AI nhm khai phá ngun tri thc trong tài nguyên d liu ca NH. Các SP thông minh v phân tích d liu sp được trin khai bao gm: Mô hình phát hin giao dch gian ln th; phân tích hành vi, thói quen ca nhóm các KH da vào nhân khu hc; xây dng chiến lược gi chân KH; xây dng các mô hình d báo (chuyn nhóm n, d báo tăng trưởng li nhun, tăng trưởng nhân s)…

“VietinBank đã tng bước chun b cho s đng hành cùng xu hướng phát trin ca CMCN 4.0” - ông Trn Hng Thng khng đnh

Theo VietinBank

Xem 3338 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.