Thứ sáu, 28 Tháng 2 2020
TIN MỚI
Kết nạp thêm 03 hội viên mới

Kết nạp thêm 03 hội viên mới

Ngày 02/3/2018, ti tr s Cơ quan Thường trc Hip hi Ngân hàng đã din ra L Kết np hi viên mi là  Ngân hàng Vit Nam Thương tín (VietBank), Công ty c phn thương mi dch v trc tuyến OnePay (Công ty OnePay) và Công ty c phn Đu tư và Phát trin UB Vit Nam (Công ty UB Vit Nam).

Theo các Quyết đnh Kết np hi viên ca Ch tch Hi đng Hip hi Ngân hàng Vit Nam ký ngày 18/01/2018, VietBank và Công ty OnePay là hi viên chính thc và Công ty UB Vit Nam là hi viên danh d ca Hip hi Ngân hàng Vit Nam.

Phát biu ti bui L Kết np, ông Nguyn Toàn Thng – Thành viên Hi đng, Tng Thư ký Hip hi Ngân hàng Vit Nam đã nhn mnh vic có thêm các hi viên mi không ch làm tăng v s lượng, mà trước hết cho thy vai trò cu ni ca Hip hi ngày càng được khng đnh. Vic tham gia vào “ngôi nhà chung” Hip hi Ngân hàng Vit Nam ca các ngân hàng thương mi, các đnh chế tài chính, các công ty fintech ngày mt tăng lên, như mt nhu cu t thân đ tp hp, liên kết to ra sc mnh mi, bt kp xu hướng mi trong thi đi cách mng công nghip 4.0 . Hip hi Ngân hàng vit Nam qua gn 25 năm xây dng và phát trin, đã và đang làm tt chc năng “cu ni”, tham gia xây dng, phn bin chính sách, đy mnh truyn thông, tăng cường công tác hi viên, không ngng nâng cao cht lượng đào to, m rng quan h quc tế,  làm ch da vng chc, đáng tin cy ca cng đng các ngân hàng Vit Nam. Phát huy thành qu đã đt được, năm 2018 và nhng năm tiếp theo, Hip hi Ngân hàng Vit Nam tp trung chiu sâu, nâng cao năng sut, cht lượng, hiu qu hot đng đ đóng góp nhiu hơn, sâu sc, thiết thc vào s phát trin ca toàn h thng ngân hàng nói chung, ca Hip hi nói riêng, sm rút ngn khong cách vi cng đng tài chính, ngân hàng khu vc và thế gii.

Đi din các t chc hi viên mi kết np đã phát biu cam kết chp hành tt Điu l, Quy chế hot đng ca Hip hi, bày t tinh thn liên kết, cùng nhau đóng góp, cùng nhau chia s vì s phát trin bn vng Hip hi Ngân hàng Vit Nam.

Ngân hàng Thương mi C phn Vit Nam Thương Tín

Ngân hàng TMCP Vit Nam Thương Tín hot đng trong lĩnh vc tài chính - ngân hàng, được thành lp theo Quyết đnh s 2399/QĐ-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2006 và được S Kế hoch và Đu tư tnh Sóc Trăng cp Giy phép kinh doanh ln th nht vào ngày 12 tháng 01 năm 2007.

1. Tên đy đ bng tiếng Vit: Ngân hàng Thương mi C phn Vit Nam Thương Tín

2. Tên đy đ bng tiếng Anh: Vietnam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank

3. Tên viết tt bng tiếng Anh: VietBank

4. Tr s chính: 47 Trn Hưng Đo, Phường 3, Thành ph Sóc Trang, Tnh Sóc Trăng.

- Đin thoi: (079)3621454     Fax: (079)3621858

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website: www.vietbank.com.vn

- Đa ch Văn phòng ti Hà Ni: 70-72 Bà Triu, Phường Hàng Bài, Qun Hoàn Kiếm, Thành ph Hà Ni.

5. S Giy phép hot đng: 2200269805 do Phòng đăng kí kinh doanh S Kế hoch và Đu tư tnh Sóc Trăng cp ngày 12 tháng 01 năm 2007 và đã đăng ký thay đi ln th 19 ngày 10 tháng 01 năm 2017.

6. Vn điu l: 3.249.000.000.000 đng (Ba nghìn hai trăm bn mươi chín t đng)

7. Người đi din theo pháp lut: Ông Nguyn Thanh Nhung - Quyn Tng Giám đc

Bt đu đi vào hot đng trong lĩnh vc tài chính - ngân hàng t năm 2007, Vietbank không ngng cung cp nhng gii pháp tài chính thông qua các sn phm - dch v đa dng, tin ích dành cho nhiu đi tượng khách hàng. Tri qua 2 giai đon tái cơ cu theo quyết đnh ca NHNN v vic thc hin đ án cơ cu li các t chc tín dng, là ngân hàng nh vi xut phát đim là mt qu tín dng nông thôn, Vietbank đã kiên trì không ngng, tng bước nâng cao cht lượng, uy tín dch v, đến nay Vietbank là doanh nghip đi chúng có 106 c đông gn bó, phát trin n đnh và bn vng.

Đi ngũ nhân s gn 2.000 CBNV vi mng lưới 95 trung tâm kinh doanh ti các tnh - thành ph ln khp c nước: Hà Ni, TP. H Chí Minh, Đà Nng, Hi Phòng, Cn Thơ, Ngh An, Qung Ngãi, Khánh Hòa, Bà Ra Vũng Tàu, Long An, Sóc Trăng. Vietbank hin có quan h đi lý vi 217 ngân hàng trên toàn thế gii, sn sàng h tr hu hiu khách hàng Vietbank trong các thương v xut nhp khu và thanh toán xuyên quc gia. Vượt qua nhng khó khăn ca nn kinh tế trong nhng năm va qua, Vietbank đt li nhun t hot đng kinh doanh và qun lý tt ri ro tín dng và đang trong giai đon đu tư mi mt t nn tng công ngh, con người, sn phm cht lượng dch v đ bước sang giai đon mi, giai đon phát trin ngân hàng theo hướng Digital Banking.

Công ty C phn Thương mi và Dch v trc tuyến OnePay

Công ty C phn Thương mi và Dch v trc tuyến OnePay là hot đng trong lĩnh vc cung cp gii pháp & dch v thanh toán trc tuyến ti Vit Nam và đã được Ngân hàng Nhà nước cp Giy phép hot đng cung ng dch v trung gian thanh toán.

1. Tên đy đ bng tiếng Vit: Công ty C phn Thương mi và Dch v trc tuyến OnePay

2. Tên đy đ bng tiếng Anh: OnePay Online Service and Commercial Joint Stock Company

3. Tên viết tt bng tiếng Anh: OnePay Jsc.

4. Tr s chính: Tng 5, tòa nhà BIDV, 194 Trn Quang Khi, qun Hoàn Kiếm, Thành ph Hà Ni, Vit Nam

- Đin thoi: +84 24 3936 6668

- Fax: +84 24 3936 6669            

- Website: http://onepay.com.vn/

5. Giy chng nhn đăng ký doanh nghip Công ty C phn do Phòng đăng ký kinh doanh, S Kế hoch vào Đu tư Thành ph Hà Ni cp, mã s doanh nghip: 0102126770 (Chng nhn thay đi ln th 06 ngày 06 tháng 04 năm 2016).

6. Vn Điu l: 50.000.000.000 đng (Năm mươi t đng).

7. Người đi din theo pháp lut: Bà Trương Ánh Tuyết – Ch tch Hi đng Qun tr.

Được thành lp và bt đu đi vào hot đng t năm 2006, đến nay OnePay đã kết ni vi 24 Ngân hàng và được chp nhn thanh toán trên hơn 1000 website trong c nước. Dch v chính OnePAY đang cung cp bao gm:

- Gii pháp & dch v thanh toán đin t

- Các gii pháp thanh toán và dch v cho ĐVCNT.

- Các gii pháp và dch v cho th tr trước

OnePAY cung cp cho doanh nghip, công ty, ngân hàng các gii pháp thanh toán an toàn và được tích hp các gói gii pháp thanh toán đin t qua nhiu kênh khác nhau như internet, mng di đng và mng lưới dch v cá nhân truyến thng (ATM và EFTPOS).

Công ty C phn Đu tư và Phát trin UB Vit Nam

Tin thân là Cng đng Ngân hàng và Ngun lc U&Bank, vi nhiu mng hot đng được to dng trong H sinh thái riêng bit liên quan đến ngành Ngân hàng, Công ty C phn Đu tư và Phát trin UB Vit Nam là đơn v cung cp các sn phm dch v v Truyn thông, Đào to và Cung ng nhân lc chuyên bit dành cho lĩnh vc Ngân hàng. Mi hot đng trong H sinh thái ca UB đu được xây dng, phát trin lên t chính nn tng ct lõi quan trng nht đó là Din đàn – Kênh kết ni không khong cách gia các Bankers và các thành viên.

1. Tên đy đ bng tiếng Vit: Công ty C phn Đu tư và Phát trin UB Vit Nam

2. Tên đy đ bng tiếng Anh: UB Vietnam Investment and development joint stock company.

3. Tr s chính: Tng 7, S 273 ph Đi Cn, phường Ngc Hà, qun Ba Đình, Thành ph Hà Ni.

- Đin thoi: 024.3232.1999;

- Website: www.ub.edu.vn

4. Giy chng nhn đăng ký doanh nghip Công ty C phn do Phòng đăng ký kinh doanh, S Kế hoch vào Đu tư Thành ph Hà Ni cp, mã s doanh nghip: 0106080414  (Đăng ký ln đu ngày 09 tháng 01 năm 2013)

5. Vn Điu l: 2.000.000.000 đng (Hai t đng).

6. Người đi din theo pháp lut: Bà Trn Th Bình Nguyên – Ch tch Hi đng Qun tr.

Vi nhiu mng hot đng được to dng trong H sinh thái riêng bit liên quan đến ngành Ngân hàng, k t khi thành lp đến nay, UB Vit Nam đã và đang xây dng chui hot đng h tr nhau bao gm 03 Văn phòng hot đng, 01 Trung tâm Đào to Nghip v Tài chính – Ngân hàng, 5 nn tng trong H sinh thái, 300.000 thành viên Din đàn, trên 60.000 Bankers là Thành viên hot đng và 2.000.000 lượt truy cp/tháng. Hin UB Vit Nam cũng là đi tác Truyn thông và Cung ng nhân s ca mt s các Ngân hàng TMCP ln: BIDV, Vietinbank, Vietcombank, Agribank,…

Xem 782 lần Chỉnh sửa lần cuối vào 05-03-2018 1:45 am
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.