Thứ ba, 16 Tháng 10 2018
TIN MỚI

Hành trình đến với các Chuẩn mực Kế toán Quốc tế

Bat on chinh sach can tro thuong mai toan cau nam 2016Vic duy trì s tăng trưởng đáng k v thương mi và vn t các nn kinh tế mi ni cũng như gim nghèo đói các quc gia đó luôn là ưu tiên chính ca Ngân hàng Thế gii. Do vy, khuôn kh kế toán do IFRS phát trin đóng mt vai trò quan trng trong chương trình này.

Áp dng IFRS đ thu hút đu tư và thúc đy s phát trin các nn kinh tế mi ni

Nn kinh tế thế gii đã thay đi đáng k trong 25 năm qua. Trong giai đon 2010-2016, by nn kinh tế được coi là các nn kinh tế mi ni ln nht bao gm Brazil, Trung Quc, n Đ, Indonesia, Mexico, Nga và Th Nhĩ Kỳ đóng góp 24% sn lượng kinh tế toàn cu, tăng t 14 phn trăm so vi nhng năm 1990.

Trong cùng giai đon đó, theo s liu ca Ngân hàng Thế gii, các nn kinh tế công nghip hóa thuc Nhóm G7 đã gim mnh t 60% sn lượng kinh tế thế gii xung còn 48%.

Vic duy trì s tăng trưởng đáng k v thương mi và vn t các nn kinh tế mi ni cũng như gim nghèo đói các quc gia đó luôn là ưu tiên chính ca Ngân hàng Thế gii. Do vy, khuôn kh kế toán do IFRS phát trin đóng mt vai trò quan trng trong chương trình này.

Theo IFRS Foundation, hơn mt phn ba các giao dch tài chính din ra ngoài biên gii ca các quc gia. Vic có mt b chun mc kế toán toàn cu có cht lượng cao giúp cho dòng chy thương mi và vn tr nên mnh m và minh bch hơn. Tht vy, Ngân hàng Thế gii cho rng vic áp dng IFRS có th thu hút đu tư và thúc đy s phát trin các nn kinh tế mi ni.

Vào tháng 5/2017, IFRS Foundation và Ngân hàng Thế gii đã ký mt Biên bn ghi nh (MoU) đ xây dng các chương trình và tài liu giáo dc nhm h tr thc hin IFRS các nn kinh tế đang phát trin.

Vic này cũng khuyến khích các nn kinh tế đang phát trin đóng mt vai trò ln hơn trong vic thiết lp các chun mc kế toán ca IFRS Foundation.

Michel Prada, Ch tch IFRS Foundation Trustees, cho biết đây là bước khi đu nhưng vn còn nhiu vic phi làm, bi vì "chúng ta đã thy mt s lượng ln các nn kinh tế đang phát trin áp dng IFRS.

Tuy nhiên, nhiu quc gia trong s này cn được h tr thêm khi áp dng các tiêu chun hoc thc hin các thay đi ln liên quan đến các tiêu chun đó ".

Mt bước đi đúng hướng

y viên Qun tr Wiseman Nkuhlu - Hiu trưởng Đi hc Pretoria và Ch tch Rothschild (SA) cho biết Biên bn ghi nh (MoU) là mt s phát trin ln cho các th trường mi ni và các nn kinh tế đang phát trin.

" Châu Phi, vic ph thuc vào vin tr đã chuyn sang vic tham gia vào th trường và tăng trưởng trong khu vc tư nhân, và có mt điu rt quan trng là các tiêu chun kế toán phù hp vi các tiêu chun quc tế", ông cho biết.

Ram Subramanian, C vn chính sách ca CPA Australia - Ban Chính sách và Hot đng đi ngoi, coi MoU là mt phn ca mt cuc hành trình. "Đó là mt bước đi đúng hướng, khi các nn kinh tế mi ni tiếp tc hướng ti vic áp dng IFRS hiu qu hơn thông qua vic thiết lp cơ chế đào to, giáo dc và tp trung hơn vào các thách thc c th, ví d như giá tr hp lý” ông cho biết.

Vic nghiên cu áp dng thc tin IFRS trong các nn kinh tế mi ni và nhng thách thc đt ra t các vn đ như đo lường giá tr hp lý tr nên rõ ràng.

"Chng hn, có nhng khó khăn trong vic đánh giá giá tr hp lý các nn kinh tế mi ni có liên quan đến các khía cnh đc bit ca các nn kinh tế. Ngoài ra, còn có nhng thách thc khác. Ví d, các sc thái trong ngôn ng đa phương có th to ra nhng thách thc trong vic chuyn ng, đc bit khi bn xem xét vic s dng các thut ng liên quan đến phán đoán như "rt cao" và "rt có th xy ra", ông nói.

Minh chng t Malaysia

Malaysia có các điu kin phù hp cn thiết đ tr thành mt quc gia phát trin. Là mt trong nhng nước xut khu mch tích hp, du c và du khí ln ca Đông Nam Á, tăng trưởng GDP ca nước này d báo s mc dưới 5% đến năm 2018, và nn kinh tế này tương đi ci m.

Các chun mc báo cáo tài chính Malaysia (MFRS) là bn sao chính xác ca IFRS.

Tan Bee Leng, Giám đc điu hành ca MASB, cho biết các vn đ được đưa ra trong cuc hp Nhóm các nn kinh tế mi ni cách đây sáu năm đc bit có liên quan đến Malaysia. "Vn đ này cũng đã được tho lun bi các nhóm nhng người xây dng Chun mc quc gia, như Nhóm các nhà xây dng Chun mc châu Á - châu Đi Dương và Din đàn Quc tế ca các nhà xây dng chun mc Kế toán. Sau nhng phn hi ca Hi đng Tiêu chun Kế toán Quc tế v Tham vn chương trình ngh s năm 2011, Tiêu chun v Nông nghip IAS 41 cui cùng cũng đã được sa đi vào năm 2014 ", bà nói.

Mt vn đ tương t đã được nêu ra liên quan đến tài sn xây dng. đây, có s bt đng v vic liu doanh thu đã được ghi nhn ti “mt thi đim” hay “dn dn trong mt khong thi gian". Bee Leng cho biết: "Chúng tôi đã có nhng cuc tranh lun đáng k v vn đ này, và Vin Kế toán Malaysia đã xác đnh vic ghi nhn tài sn này là "dn dn trong mt khong thi gian" đi vi tài sn nhà .

Là mt khuôn kh được xây dng da trên IFRS, MFRS đã được thc thi ti Malaysia t ngày 1/1/2012 nhưng vic áp dng cho các công ty nông nghip và phát trin bt đng sn (các đi tượng chuyn tiếp) đã được hoãn li. Tiếp theo vic sa đi IAS 41 và công b mt tiêu chun mi v ghi nhn doanh thu, IFRS 15doanh thu t các hp đng vi Khách hàng, MFRS tr thành khuôn kh duy nht được áp dng cho các t chc phi tư nhân t ngày 1/1/2018.

IFRS nhng nơi khác trong khu vc

Các nn kinh tế mi ni thường có mt s lượng nh các kế toán viên và nhà đnh giá chuyên nghip, Nhóm các Nn kinh tế mi ni được thành lp năm 2011. "Ngay c các nhóm đnh giá ca nhiu t chc tài chính ln ch bao gm mt vài cá nhân. Ngoài ra, nhiu th trường không thiết lp h thng riêng ca h đ nm bt cơ s d liu nhm đo lường giá tr hp lý", Nhóm các nn kinh tế mi ni đã viết trong Hướng dn áp dng Tiêu chun đo lường Giá tr hp lý các nn kinh tế mi ni.

S thiếu ht các kế toán viên chuyên nghip này có nh hưởng trc tiếp. "Các chi phí liên quan đến vic xác đnh giá tr hp lý và chun b các báo cáo tài chính có th cao hơn các nước phát trin, đc bit nếu các quc gia đó không có nhiu nhân viên có trình đ đ thc hin các đánh giá theo yêu cu", báo cáo ca Nhóm các nn kinh tế mi ni gii thích. "Ví d, dân s Châu Phi gp 10 ln Anh Quc, nhưng có s lượng kế toán viên hơn".

Tuy nhiên, thách thc này dường như không cn tr vic áp dng IFRS Đông Nam Á. Báo cáo ca Ngân hàng Thế gii v S tuân th các tiêu chun và quy tc đi vi các nn kinh tế đang phát trin Đông Nam Á cho thy rng, liên quan đến vic áp dng IFRS ti Vit Nam, nhiu đim chính ca bn ghi nh đã được áp dng. Vit Nam đang làm vic vi các chun mc kế toán da trên các phiên bn IFRS t năm 1999 đến 2004, và có kế hoch chuyn sang IFRS hin ti vào năm 2020.

Cũng ti Philippines, khi các Nguyên tc kế toán được tha nhn chung (GAAP) điu chnh theo IFRS đến mt mc đ đáng k trong năm 2004 và 2005, ch còn li các câu hi duy nht v nhng h tr trong vic tiếp cn các tiêu chun cùng tài liu hướng dn và nghiên cu s dng cùng nh hưởng ca các tiêu chun đó.

"IASB mun có phn hi v nhng gì cn phi làm trong vic cung cp các ngun lc giáo dc và đào to, cũng như thc thi lut pháp và thông qua các cơ quan có thm quyn," Subramanian nói.

"Bn có th thy điu này xy ra Vit Nam, nơi mi th đang din ra nhanh chóng và chúng tôi đang làm vic vi c chính ph và các bên liên quan đ chun b cho IFRS. Tt nhiên, MoU này ch là mt giai đon khác trong phát trin ca mt quá trình din ra liên tc. "

Theo CPA Australia

Xem 7945 lần
Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.