Thứ tư, 16 Tháng 1 2019
TIN MỚI

Bảo hiểm Đông Nam Á thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng thông qua quỹ đầu tư thay thế

Hinh anh aseanHi Đng Bo Him Đông Nam Á khuyến khích ngành bo him trong khu vc nm bt cơ hi đu tưcơ s h tng thông qua quan h hp tác cht ch và cùng có li gia nhà nước và tư nhân.

Ti Din Đàn Kinh Tế Thế Gii Davos, Hi Đng Bo Him Đông Nam Á (AIC) đã kêu gi các bên liên quan ca ngành trong khu vc hot đng tích cc trong vic thúc đy phát trin kinh tế đa phương và khu vc bng cách tài tr các d án phát trin cơ s h tng quan trng thông qua quan h hp tác nhà nước và tư nhân.

Theo d báo, vic phát trin cơ s h tng s cn s vn đu tư ước tính khong 3,1 nghìn t USD vào năm 2030. Bà Evelina Pietruschka, Tng Thư Kí AIC cho biết bà hoàn toàn tin tưởng ngành bo him ti Đông Nam Á có th đóng vai trò quan trng đ đt được con s đó.

Ngân hàng Phát trin châu Á (ADB) ước tính Đông Nam Á s cn được đu tư thêm 60 t USD hng năm đ thu hp khon cách đu tư cơ s h tng hin ti. Đây là con s rt ln đ chính ph có th t thân tài tr. Ngành bo him Đông Nam Á đang mt v thế hoàn ho đ đáp ng nhu cu này thông qua s hp tác ci tiến gia nhà nước và tư nhân trong vic đu tư cơ s h tng.

AIC tin rng chúng ta có th đnh hình tương lai các quc gia và khu vc bng cách đu tư vào các qu phát trin cơ s h tng quan trng, góp phn thc hin Mc Tiêu Phát Trin Bn Vng (SDG).

Vi dân s hơn 630 triu dân, cùng vi tình hình đô th hóa và tng lp trung lưu phát trin thnh vượng, chính ph s cn hp tác vi các doanh nghip đ thc hin các d án cơ s h tng quan trng trong lĩnh vc vn ti, y tế, năng lượng, thc phm và giáo dc.

Mc dù đã có nhng tiến b đáng k trong các thp k va qua, Ngân hàng Đu tư châu Á (ADB) ước tính khu vc vn đang còn 400 triu dân đang thiếu hoc thm chí không có đin, 300 triu dân không có nước ung sch và gn 1 t dân không có nhà v sinh công cng cơ bn.

Trên thế gii, các công ty bo him hin ti ch đang chiếm và qun lý 2% tài sn trong đu tư cơ s h tng. Tuy nhiên, vi phí bo him ti Đông Nam Á đang tăng trưởng t l 13% trung bình thường niên t năm 2004 đến năm 2014 (gp 3 ln t l trung bình toàn cu) thì tim năng phân b đu tư vào các d án cơ s h tng ha hn s mang li cơ hi rt ln.

Mt nghiên cu ca công ty tư vn toàn cu PricewaterhouseCoopers v ch đ Am Hiu Cơ Hi Cơ S H Tng Đông Nam Á đã phân tích tình hình đu tư cơ s h tng khu vc này và kết lun có mt s tương quan trc tiếp và tích c gia đu tư cơ s h tng và tăng trưởng GDP. Theo bà Evelina Pietrushka, bàn đp cho đà tăng trưởng kinh tế toàn din và bn vng là trin vng đ các công ty bo him và các quc gia Đông Nam Á đu có li.

“S hp tác phát trin cơ s h tng gia nhà nước và tư nhân mang li phương pháp ci tiến đ làm rõ nhng li ích đáng k cho các công ty bo him Đông Nam Á. Nhng d án đu tư cơ s h tng lâu dài không ch to ra s hoàn thin cho khung thi gian đu tư ca ngành, mà còn giúp kích thích tăng trưởng kinh tế quc gia và khu vc. Ngoài ra, Vic các công ty bo him trong nước s dng đng ni t ca đ tài tr cho các khon đu tư này cũng là mt li ích to ln đi vi s biến đng tin t và mc n quc gia,” bà Evelina cho biết.

Cũng theo bà Evelina, AIC tin rng vic xây dng mi quan h có li gia nhà nước và tư nhân đ đu tư cơ s h tng bt đu t mc tiêu chung là ci thin cht lượng sng cho người dân. Đ nhn mnh nhng li ích ca phương pháp tài chính này và tăng cường đu tư vào các d án phát trin cơ s h tng quan trng trên khp Đông Nam Á, AIC đã lên kế hoch làm cu ni thúc đy cuc hi đàm gia các nước trong khu vc và các công ty bo him đa phương.

AIC được thành lp vào năm 2003 sau khi nhn được s đng thun t Cuc hp Hi đng 10 nước Đông Nam Á ti Hà Ni. Mc tiêu ca Hi đng CIA là h tr s phát trin ca bo him và tái bo him, khuyến khích hp tác và thúc đy ngành bo him khu vc. Ngày nay, s mnh này đã to ra khuôn kh đ AIC nhn mnh nhng cơ hi cho các công ty bo him t vic to ra các qu đu tưnh hưởng và giúp khu vc phát trin ln mnh hơn. Điu đó bao gm vic cung cp nhng la chn tài chính cho các d án cơ s h tng quc gia.

Xem 2223 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.