Thứ tư, 27 Tháng 5 2020
TIN MỚI

NAPAS triển khai hoạt động năm 2018

NAPAS trien khai hoat dong nam 2018Ngày 01/02/2018, Công ty C phn Thanh toán Quc gia Vit Nam (NAPAS) đã t chc Hi ngh tng kết năm 2017 và trin khai hot đng năm 2018. Phó Thng đc Ngân hàng Nhà nước Nguyn Kim Anh đến d và phát biu ch đo Hi ngh.

Thay mt Ban Điu hành, ông Lê Quc Hưng - Phó Tng giám đc ph trách Ban Điu hành đã trình bày Báo cáo tng kết hot đng năm 2017 và trin khai nhim v, kế hoch năm 2018. Báo cáo ch rõ, trong năm 2017, NAPAS đã phi đi mt với không ít khó khăn, thách thc trước s thay đi nhân s cp cao và s cnh tranh gay gt ca th trường nhưng vi s ch đo sát sao ca NHNN, tinh thn đoàn kết, sáng to và n lc cng hiến ca tp th cán b nhân viên, NAPAS đã hoàn thành và vượt mc mt s ch tiêu hot đng. Tng s lượng giao dch thc hin qua h thng NAPAS trong năm 2017 đt khong 267 triu giao dch, tăng trưởng 24% so vi 2016; tng giá tr giao dch đt khong 656 nghìn t đng, tăng trưởng 102% so vi năm 2017. Trong đó, tng giá tr giao dch chuyn tin nhanh liên ngân hàng 24/7 đt 302 nghìn t đng, gn tương đương vi tng giá tr giao dch rút tin ATM liên ngân hàng đt 307 nghìn t đng qua h thng NAPAS.

Công ty đã tích cc trin khai các d án trng đim được NHNN giao, gm: D án xây dng và trin khai B tiêu chun th chip ni đa (VCCS); D án trin khai H thng thanh toán bù tr t đng phc v giao dch thanh toán bán l (ACH): D án kết ni chuyn mch th quc tế theo quy đnh ti Điu 24, Thông tư 19 ca NHNN v hot đng th ngân hàng... Ngoài ra, NAPAS cũng ch đng nghiên cu, phát trin các sn phm dch v ng dng công ngh s hóa như dch v thanh toán di đng SamsungPay, QRCode,. .. nhm đáp ng yêu cu ca các ngân hàng và trung gian thanh toán trước xu thế phát trin quc tế. Nhiu gii pháp nhm nâng cao năng lc qun tr điu hành, phát trin kinh doanh cũng được chú trng; các quy chế, quy đnh, quy trình qun tr ni b, quy trình giám sát tuân th gia các phòng ban chc năng tiếp tc được cng c và hoàn thin.

Bên cnh đó, Hi ngh đã nghe phn trình bày tham lun đến t Khi Nghiên cu Phát trin v “Dch v thanh toán qua QR code và thanh toán trong giao thông bng th EMV Contactless” và Khi Nghip V v ni dung “Nâng cao cht lượng dch v cung cp cho khách hàng thông qua hot đng ca b phn h tr dch v 24/7”.

Tng kết phong trào thi đua năm 2017, Hi đng thi đua khen thưởng Công ty đã quyết đnh trao tng Giy khen cho các tp th và cá nhân đã có nhng đóng góp tích cc và hiu qu vào hot đng chung ca Công ty. Nhm tiếp tc phát huy các thành tích đã đt được, đi din Ban Điu hành NAPAS đã phát đng phong trào thi đua sôi ni vi ch đ: “Đoàn kết, sáng to thi đua hoàn thành xut sc nhim v năm 2018”.

Phát biu ch đo ti Hi ngh, Phó Thng đc NHNN Nguyn Kim Anh đánh giá cao các kết qu đt được NAPAS trong năm 2017, đng thi biu dương tp th lãnh đo và cán b nhân viên Công ty đã n lc hoàn thành tt các ch tiêu, nhim v được giao.

“Tuy nhiên, bên cnh nhng kết qu tích cc đã đt được trong thi gian qua, hot đng thanh toán nói chung và hot đng ca NAPAS nói riêng cũng phi đi mt vi nhng áp lc và thách thc, đó là: (i) S phát trin như vũ bão ca công ngh thông tin đã tác đng mnh m đến hot đng thanh toán; (ii) s cnh tranh khc lit gia các doanh nghip trong nước và các t chc quc tế trong bi cnh hi nhp kinh tế quc tế; (iii) Nhu cu ngày càng cao ca khách hàng v nâng cao cht lượng, đi mi, sáng to dch v thanh toán. Đc bit, vi vai trò là Trung tâm chuyn mch th thng nht ti Vit Nam được Chính ph và NHNN giao, NAPAS có vai trò rt quan trng trong vic dn dt và thúc đy s phát trin ca th trường th Vit Nam, tôi cho rng thách thc đi vi NAPAS là không h nh. Qua báo cáo kết qu hot đng kinh doanh trong năm 2017 ca NAPAS, tôi cho rng đây là mt s thành công và n lc vượt bc ca Hi đng qun tr, Ban Điu hành và s gn kết, n lc ca toàn th Công ty” - Phó Thng đc nói.

Trong năm 2018, Phó Thng đc NHNN Nguyn Kim Anh yêu cu tp th lãnh đo và cán b nhân viên NAPAS cn tp trung thc hin đúng tiến đ, có cht lượng mt s ni dung quan trng sau: (i) hoàn thành, ng dng và trin khai thành công quy đnh v th chip ni đa; (ii) trin khai h thng ACH phc v các giao dch thanh toán bán l; (iii) nghiên cu, phi hp trin khai đnh hướng ca Chính ph, ca NHNN v qun lý giao dch thanh toán th quc tế; (iv) trin khai mnh m nghiên cu, ng dng các công ngh mi trong lĩnh vc thanh toán, Fintech; (v) T chc vn hành an toàn, thông sut và hiu qu h thng chuyn mch, h thng các dch v TGTT; (vi) chú trng công tác cán b, công tác đào to, tăng cường khi đoàn kết trong toàn đơn v.

Xem 2468 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng