Thứ tư, 16 Tháng 1 2019
TIN MỚI

Một số kết quả ban đầu về thực hiện Basel 3

Hinh anh Basel 3Ngày 29/01/2018, Hi ngh Basel 3 đã được t chc ti Đi hc Tng hp Goethe, Frankfurt am Main, CHLB Đc vi mc tiêu là đánh giá kết qu ci cách Basel 3.

Khung kh Basel 3 được hình thành vào năm 2010 nhm đi phó vi khng hong tài chính toàn cu. Trong giai đon ci cách ban đu, Basel 3 tp trung vào vic khc phc nhng hn chế ca nhng quy đnh Basel trước đó, bao gm:

- Ci thin cht lượng và vn pháp đnh, ch yếu là nâng cao kh năng hp th l ca vn c phn cp 1 (CET1);

- Nâng cao yêu cu v vn đ ngân hàng có th chu đng được nhng thit hi trong thi kỳ khó khăn;

- Nâng cao kh năng nm bt ri ro bng cách rà soát li nhng lĩnh vc v khung kh vn ri ro gia quyn, bao gm tiêu chun toàn cu v ri ro th trường, ri ro tín dng ca đi tác và chng khoán hóa;

- B sung các yếu tô vĩ mô thn trng vào khung điu chnh bng cách: (i) gii thiu ngun vn đm (được hình thành trong thi kỳ thun li và s dng trong thi kỳ khó khăn) nhm hn chế tác đng mang tính chu kỳ; (ii) thiết lp cơ chế phát hin ri ro nhm gim thiu ri ro h thng phát sinh t nhng mi liên kết gia các đnh chế tài chính và nhng ri ro tp trung; và (iii) b trí ngun vn đm đ đi phó vi nhng biến đng bên ngoài do các ngân hàng chiến lược gây ra;

- Ch rõ yêu cu v t trng đòn by ti thiu nhm hn chế đòn by quá mc trong h thng ngân hàng, và b sung các yêu cu v vn ri ro gia quyn;

- Gii thiu khung kh quc tế đ gim thiu ri ro thanh khon quá mc và s biến đi kỳ hn thông qua t trng thanh khon và t trng vn n đnh ròng.

Thc tế cho thy, chương trình ci cách Basel đã góp phn cng c h thng ngân hàng toàn cu. T năm 2011, t trng đòn by vn cp 1 ti nhóm ngân hàng chiến lược toàn cu tăng trên 65% (t 3,5% lên 5,8%), trong khi t trng ri ro gia quyn CET1 tăng trên 70% (t 7,2% lên 12,3%). S thay đi ln này phn ánh n lc tăng vn CET1 (t 2,1 nghìn t Euro lên 3,7 nghìn t Euro), vn đi ng b sung vào tài sn có tínhthanh khon cao tăng thêm 30% (t 9,2 nghìn t Euro lên 11,6 nghìn t Euro).

Ci cách 2017 tiếp tc khc phc nhng yếu kém ca h thng ngân hàng, nht là xung quanh thi đim xy ra khng hong tài chính toàn cu 2008-2009. Bên cnh tác đng v kinh tế và tài chính, ci cách Basel 3 cũng gây tác đng tích cc đi vi xã hi. Trong đó, vic tăng vn và thanh khon ngân hàng s góp phn gim thiu kh năng và tác đng ca khng hong ngân hàng trong tương lai.

Tuy nhiên, khung kh điu chnh vn còn mt s hn chế, ch yếu v phương pháp tính toán tài sn ri ro gia quyn (RWAs). Vào thi khc khó khăn nht ca cuc khng hong tài chính toàn cu, hàng lot c đông đã mt nim tin vào mô hình ni b ca ngân hàng v t trng vn ri ro gia quyn. Tính phc tp và thiếu rõ ràng ca các mô hình ni b, mc đ tùy tin ca ngân hàng trong vic hình thành các tham s ri ro và các quyết đnh quc gia đã dn đến s khác bit quá mc v RWA. Tình trng mt nim tin ca công chúng vào các t trng vn trong báo cáo ca ngân hàng nhn mnh s cn thiết là, phi tht cht quy đnh v cách tính toán RWA theo hướng ngày càng minh bch hơn.

Ci cách cui cùng va hoàn tt gn đây v Basel 3 đã nâng cao đ tin cy ca phương pháp tính toán RWA, góp phn cng c nim tin vào h thng ngân hàng. C th là, đã nâng cao tính bn vng và nhy bén ca các ngân hàng trong vic đi phó vi ri ro tín dng và ri ro hot đng, có th đi chiếu d dàng các t trng vn gia các ngân hàng; hn chế vic s dng cách tiếp cn theo mô hình ni b, k c vic loi b s dng các cách tiếp cn mô hình tiên tiến nht v mt s cách phân loi tài sn ri ro tín dng và v phương pháp tính toán ri ro hot đng; b sung t trng vn ri ro gia quyn vào t trng đòn by cui cùng và rà soát, nâng cao hiu qu giao dch ngân hàng.

Nói tóm li, nhóm các bin pháp ci cách Basel 3 đã khc phc được hàng lot thiếu sót trong khung kh điu chnh trước khng hong và tr thành nn tng đ xây dng h thng ngân hàng bn vng, có th đy lùi hoc gim thiu tác đng tiêu cc ca khng hong ngân hàng trong tương lai cũng như nhng thương tn phát sinh mang tính h thng. Khung kh Basel sau khng hong cũng s có tác dng nâng cao vai trò ca h thng ngân hàng trong vic h tr nn kinh tế thc và tăng trưởng kinh tế. Đi vi y ban Basel, vic hoàn tt Basl 3 vào tháng 12/2017 s góp phn nâng cao tính bn vng ca h thng ngân hàng.

y ban Basel nhn mnh, các tiêu chun basel là quy đnh ti thiu. Trên cơ s quy đnh này, các cơ quan qun lý tin t quc gia s nghiên cu, đ ra l trình thc hin tùy thuc vào tình hình c th ca h thng ngân hàng trong nước cũng như din biến trên th trường tài chính, đm bo và tăng dn tính bn vng ca h thng ngân hàng.

Xem 8873 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.