Thứ tư, 16 Tháng 1 2019
TIN MỚI

Xử lý nợ xấu tiếp tục khởi sắc

Hinh anh xu ly no xauSau khi Ngh quyết 42 có hiu lc, hot đng thu gi, bán đu giá tài sn đm bo ca các ngân hàng din ra nhn nhp.

Hi h thu hi n

Cui tháng 1/2018, NHNN đã có văn bn hi thúc các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tc tích cc x lý n xu (XLNX) nht là trin khai hiu qu Ngh quyết 42/2017/QH14 ca Quc hi “V thí đim XLNX ca các TCTD” (NQ42), đy nhanh tiến đ XLNX ca c h thng.

Trên cơ s đó các đơn v phi đưa ra gii pháp hiu qu nhm x lý, thu hi các khon n xu. Mt trong các yêu cu được NHNN đưa ra là tp trung ngun lc đy nhanh tiến đ trích lp d phòng đi vi n xu đã bán cho VAMC được thanh toán bng trái phiếu đc bit (TPĐB) nhm thc hin tt toán trái phiếu trước hn hoc đúng thi hn theo quy đnh.Ti văn bn trên, Thng đc yêu cu các TCTD quyết lit trin khai thc hin XLNX theo NQ42 trong toàn h thng, quán trit ch đo các b phn liên quan thc hin rà soát, đánh giá c th tng khon n xu được xác đnh theo NQ42 nhm nhn din đy đ tình trng n xu. Đc bit là đánh giá các khon n xu ln, tài sn đm bo cho các khon vay này, kh năng thu hi, nguyên nhân, khó khăn, vướng mc trong quá trình thu hi n xu...

Trên thc tế thi gian qua các ngân hàng cũng khá ch đng trong vic đy nhanh tiến đ, tt toán TPĐB trước hn. Theo chia s ca lãnh đo VAMC, đến thi đim cui năm 2017, đã có mt s ngân hàng tt toán toàn b s n mua bng TPĐB ca VAMC như Vietcombank, Techcombank… và các ngân hàng đã tt toán 88 nghìn t đng n mua bng TPĐB - mt con s không h nh cho thy  tín hiu tích cc trong vic ch đng đi vi hot đng XLNX ca các TCTD.

Lãnh đo mt ngân hàng đã tt toán TPĐB cho biết, trong s khon n các ngân hàng tt toán  vi VAMC có nhiu khon ngân hàng đã x lý, thu hi n xong, nhưng có nhng khon ngân hàng mua v đ t x lý trong năm nay. Mt s ngân hàng đang ng ý s mua li toàn b s n xu bán cho VAMC trong năm 2018.

Đơn c, vn được coi là ngân hàng bán nhiu n xu cho VAMC nht, song lãnh đo Agribank cho biết ngân hàng này c gng mua li toàn b n xu bng chính ngun lc ca mình. Hin ti các ngân hàng đang có nhiu hu thun t nn tng tài chính tt, cơ s pháp lý tt hơn khi NQ42 được Quc hi ban hành…

Có th nói, sau khi NQ42 có hiu lc, hot đng thu gi, bán đu giá tài sn đm bo ca các ngân hàng din ra nhn nhp. T vic phi hp vi VAMC cũng như bn thân các ngân hàng t x lý đã giúp các ngân hàng thu v hàng ngàn t đng. Đơn c như Sacombank, trong nhng ngày cui năm ngân hàng này đã phi hp vi VAMC bán đu giá tài sn thu hi được ti 5.000 t đng.

Theo lãnh đo Sacombank, ch riêng năm 2017, ngân hàng này đã x lý được hơn 19.660 t đng n xu và tài sn tn đng, trong đó có 15.000 t đng thuc Đ án tái cơ cu.

Hay như Agribank trong năm nay cũng đã x lý, thu hi được 22.000 t đng n xu, trong đó có 8.000 t đng n bán cho VAMC. Nh phi hp tích cc ch đng ca các TCTD, trong năm 2017, VAMC thu hi n xu vượt kế hoch đt 30.700 t đng vượt xa ch tiêu kế hoch thu hi n được NHNN giao là 22.000 t đng.

Vn còn rào cn

Nếu tình hình din ra thun li hơn trong năm 2018, s n xu các ngân hàng x lý được s là không nh. Nhìn chung điu d nhn thy trong thi gian qua là hot đng thu hi n ca các ngân hàng được đy nhanh phn ln do thu hi, bán đu giá tài sn.

Tuy XLNX bng cách thu hi, bán tài sn đm bo  đã khi sc hơn, nhưng đim qua mt s báo cáo tài chính ca ngân hàng thì vn thy ngun đ x lý n ch yếu t trích lp d phòng ri ro. Trong khi con s n thu hi t bán tài sn đm bo vn khá thp.

Tha nhn, tc đ thu hi n được ci thin rõ nét trong năm 2017 nht là sau khi NQ42 có hiu lc, nhưng lãnh đo VAMC cho biết tc đ x lý thu hi tài sn đm bo còn thp hơn so vi mong mun do vn còn nhng tr ngi v th tc pháp lý đi vi hot đng này cn được gii quyết…

Theo quy đnh ti Điu 7 NQ42, điu kin ln nht đ TCTD, VAMC có quyn thu gi tài sn đm bo là ti Hp đng bo đm có tha thun v vic bên bo đm đng ý cho TCTD có quyn thu gi tài sn đm bo.

Trên thc tế phn ln Hp đng bo đm đã ký trước ngày B lut Dân s 2015 có hiu lc 1/1/2017 gia TCTD và khách hàng đu không có tha thun c th v quyn thu gi tài sn đm bo, mà ch quy đnh chung chung như “…Bên nhn thế chp được x lý tài sn đm bo theo quy đnh ca pháp lut…” hoc “…Bên nhn thế chp được toàn quyn bán tài sn thế chp đ thc hin nghĩa v tr n ca bên vay…”.

Vì vy, VAMC đ ngh cn có hướng dn c th v quyn thu gi tài sn đm bo đi vi Hp đng bo đm xác lp trước ngày 1/1/2017 ch có ni dung tha thun “…Bên nhn thế chp được x lý tài sn đm bo theo quy đnh ca pháp lut…” có được áp dng theo Đim a Khon 1 Điu 688 B lut Dân s 2015 hay không.

Đ trin khai có hiu qu NQ42, VAMC đ ngh các b, ngành có liên quan sm ban hành văn bn hướng dn c th hơn đ VAMC và TCTD thun li trong vic thu gi tài sn đm bo.

Đơn c, B Tài nguyên - Môi trường nhanh chóng có hướng dn th tc chuyn nhượng tài sn đm bo ca khon n xu là d án bt đng sn đang d dang. Tòa án nhân dân ti cao hướng dn vic áp dng các th tc rút gn trong gii quyết tranh chp liên quan đến tài sn đm bo ti tòa án.

Ngoài ra, lãnh đo VAMC cũng mnh dn đ ngh s thành lp T công tác liên ngành v XLNX theo Đ án cơ cu li các TCTD gn vi XLNX đã được Th tướng Chính ph phê duyt ti Quyết đnh s 1058/QĐ-TTg đ hot đng XLNX được nhanh và hiu qu như mc tiêu l trình đt ra ti Đ án là đến hết năm 2020 đưa n xu toàn h thng, n bán cho VAMC, n xu được cơ cu li v dưới 3%.

Vi s đng thun ca c h thng chính tr, Thành viên T tư vn ca Th tướng - ĐBQH, TS. Trn Hoàng Ngân tin rng đến năm 2020, h thng ngân hàng s gii quyết đim nghn n xu giúp cho lành mnh hóa tài chính ngân hàng cũng như nâng tm hot đng ca NHTM, ng dng nguyên tc chun mc quc tế như Basel II, III…

Theo Thi báo Ngân hàng

Xem 2340 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.