Thứ tư, 16 Tháng 1 2019
TIN MỚI

Mở rộng đầu tư tín dụng "Tam nông", xây dựng Nông thôn mới bền vững

Mo rong dau tu tin dung Tam nongTri qua 30 năm xây dng và phát trin (26/3/1988- 26/3/2018), vi mc tiêu kiên đnh đng hành cùng nông nghip, nông dân, nông thôn, Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) luôn thc hin hiu qu chính sách tín dng phc v phát trin “Tam nông”.

Agribank đã dành trên 70% dư n đu tư lĩnh vc này (chiếm trên 50% th phn ngành Ngân hàng đu tư nông nghip, nông thôn), có đóng góp tích cc xây dng Nông thôn mi hiu qu, bn vng, đem li s khi sc đi vi din mo khu vc nông thôn Vit Nam. Đến nay, Agribank đã trin khai cho vay xây dng NTM ti 8.937 xã trên tng s 9.001 xã trong c nước.

T 11 xã được chn thí đim mô hình nông thôn mi, vi dư n ban đu 336 t đng và 8.293 khách hàng vào năm 2011, đến 31/12/2017, Agribank đã trin khai Chương trình xây dng NTM đến hu hết 100% xã (8.937 xã trên tng s 9.001 xã) trên đa bàn c nước theo ch trương ca Chính ph, khng đnh v thế hàng đu h thng TCTD trong vic trin khai chương trình. Dư n cho vay xây dng NTM đt trên 372.000 t đng vi trên 2,6 triu khách hàng đang dư n. Các chi nhánh Agribank ti Thanh Hóa, Ngh An, Hà Tây, Đng Nai, Phú Th, Bình Phước, Đng Tháp, Đc Nông, Lâm Đng trin khai rt mnh Chương trình này.Giám đc Agribank Thanh Hóa Trnh Ngc Thanh cho biết, hot đng ti đa bàn tnh Thanh Hóa rng ln, vi quy mô 66 chi nhánh và phòng giao dch trc thuc, đến 31/12/2017, tng ngun vn Agribank Thanh Hóa đt trên 24.000 t đng, dư n trên 30.000 t đng, trong đó dư n cho vay phát trin nông nghip, nông thôn chiếm 92,6%/tng dư n. Bám sát Chương trình xây dng NTM ca tnh, Agribank Thanh Hóa đã xây dng và trin khai hiu qu các đ án m rng đu tư vn tín dng v đa bàn nông thôn phc v chương trình xây dng NTM. Kết qu cho vay thc hin chương trình xây dng NTM giai đon 2011- 2017 đt trên 42.000 t đng, dư n đến 31/12/2017 là gn 20.000 t đng; cho vay h tr lãi sut theo Ngh quyết 30a, Quyết đnh 63,65,68; Ngh đnh 67 vi dư n trên 1.000 t đng… Ngun vn Agribank đã góp phn tích cc vào kết qu xây dng NTM ca Thanh Hóa. Đến nay ti Thanh Hóa đã có 01 huyn “v đích” NTM, 241/573 xã đt chun NTM, mt s xã đa bàn min núi tuy chưa đt chun NTM nhưng đã xây dng được 509 thôn, bn đt chun NTM.

Ti Hi ngh trc tuyến toàn quc trin khai Chương trình mc tiêu quc gia xây dng nông thôn mi và phát đng phong trào thi đua “C nước chung sc xây dng nông thôn mi” giai đon 2016-2020, Ch tch HĐTV Agribank Trnh Ngc Khánh khng đnh, đu tư xây dng nông thôn mi tiếp tc là chương trình tín dng trng tâm giai đon 2016- 2020 ca Agribank. Theo đó, Agribank cam kết s tiếp tc ch đng chun b đy đ ngun vn đ đáp ng nhu cu cho vay nông nghip, nông thôn, quan tâm đến vic đi mi phương thc cho vay, ci tiến quy trình, đơn gin th tc cho vay, tiết kim chi phí cho vay đ h lãi sut cho vay h tr khách hàng, thc hin tt chính sách an sinh xã hi đ đóng góp nhiu hơn na cho Chương trình mc tiêu quc gia xây dng nông thôn mi.

Ngun vn ca Agribank cho vay xây dng nông thôn mi ch yếu tp trung vào các lĩnh vc: chi phí sn xut nông, lâm, ngư, diêm nghip; sn xut công nghip, thương mi và dch v phi nông nghip trên đa bàn nông thôn; cho vay tiêu dùng trên đa bàn nông thôn; kinh doanh sn phm, dch v phc v nông, lâm, diêm nghip và thy sn; chế biến tiêu th nông, lâm, thy sn và mui; đu tư xây dng cơ s h tng nông thôn; phát trin ngành ngh nông nghip nông thôn… Trong đó, trên 70% tng dư n cho vay nông thôn mi dành cho đu tư sn xut, chế biến, kinh doanh các ngành nông, lâm, ngư, diêm nghip nông thôn - là lĩnh vc có tác đng toàn din đến phát trin kinh tế - xã hi nông nghip, nông thôn. Vi vai trò trung gian tín dng, Agribank đã có nhng đóng góp nht đnh vào s thành công ca Chương trình xây dng nông thôn mi, thúc đy sn xut kinh doanh, gii quyết vn đ vic làm, chuyn dch cơ cu lao đng, ci thin đi sng ca nhân dân khu vc nông thôn, giúp người dân t vươn lên xoá đói gim nghèo.

Vi mong mun đ thc hin hiu qu mc tiêu quc gia v xây dng nông thôn mi, Agribank mong mun các “nút tht” sm được tháo g như: Trin khai có hiu qu ni dung phát trin sn xut gn vi tái cơ cu ngành ngh, chuyn dch cơ cu kinh tế nông thôn. Mt khác, Nhà nước sm có chính sách khuyến khích h tr, tuyên truyn qung cáo đ to thương hiu quc gia cho các sn phm nhm h tr người nông dân tiêu th sn phm ngay chính th trường trong nước. Đng thi, phát trin và m rng chính sách bo him cho nông nghip và nông thôn, trong đó có bo him tín dng. Nông nghip là lĩnh vc có ri ro thiên tai bt kh kháng cao, trong giai đon tái cơ cu hin nay, Nhà nước cn hin din trong lĩnh vc tái bo him các khon vay ln đ h tr người dân mnh dn đu tư đi mi công ngh, cây trng vt nuôi to điu kin cho người nông dân. Bên cnh đó, m rng chính sách cho vay không có tài sn đm bo trong nông nghip nông thôn, bi thc tế tài sn trên đt nông nghip (như nhà xưởng sn xut hay các hng mc công trình ao cá) theo Lut Đt đai không được cp giy chng nhn quyn s hu; Tài sn có giá tr như vườn cao su, h tiêu, cà phê, cây ăn qu lâu năm, công trình, nhà nông thôn… phn ln chưa được cp giy chng nhn quyn s hu. X lý tài sn thế chp khó khăn, không có giá tr nhiu trong vic thu hi vn khi khon vay gp ri ro… Tách bch rõ ràng gia tín dng chính sách vi tín dng thương mi. Khi thc hin nhim v chính sách các TCTD cũng cn được hưởng nhng ưu đãi ca chính sách như các đơn v sn xut, kinh doanh như: ưu tiên h tr ngun vn cho vay, cp bù lãi sut do thc hin chính sách gim lãi sut, chính sách thuế

Xem 9293 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.