Chủ nhật, 16 Tháng 12 2018
TIN MỚI

Phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin

Hinh anh cong nghe thong tinTh tướng Chính ph va phê duyt Chương trình mc tiêu Công ngh thông tin giai đon 2016 - 2020.

Mc tiêu tng quát ca Chương trình nhm đy mnh ng dng công ngh thông tin trong hot đng ca các cơ quan nhà nước, xây dng Chính ph đin t và cung cp dch v công trc tuyến thng nht t trung ương đến đa phương; nâng cao năng lc bo đm an toàn thông tin quc gia và xác thc đin t; phát trin ngành công nghip công ngh thông tin thông qua vic phát trin các Khu công ngh thông tin trng đim và các sn phm công ngh thông tin trng đim.

Theo mc tiêu đến năm 2020, 100% các b, cơ quan ngang b, các tnh, thành ph trc thuc trung ương có nn tng chia s, tích hp dùng chung; đáp ng kết ni trên 50% các h thng thông tin ca các b, ngành, đa phương có nhu cu được kết ni, chia s d liu vi các cơ s d liu quc gia; 30% h sơ th tc hành chính ca các đa phương được x lý trc tuyến ti mc đ 4; trên 50% h sơ th tc hành chính cn trao đi gia các b phn mt ca liên thông được trao đi qua môi trường mng; hoàn thành xây dng h thng kết ni liên thông các h thng thông tin trung ương và đa phương đ kết ni các h thng dch v ca các b, ngành, đa phương đã sn sàng; trên 80% h thng thông tin t cp đ 3 tr lên ca các đa phương được áp dng phương án bo đm an toàn thông tin phù hp vi tiêu chun, quy chun k thut v bo đm an toàn h thng thông tin theo cp đ.

Đng thi, đưa Vit Nam ra khi danh sách 20 quc gia có t l lây nhim phn mm đc hi cao nht trên thế gii theo xếp hng ca các t chc quc tế. 100% dch v công cp đ 4 có gii pháp xác thc đin t tp trung và ti thiu 50% cng thông tin đin t ca các tnh, thành ph trc thuc trung ương được giám sát an toàn thông tin mng, trong đó ưu tiên cho các tnh đa bàn khó khăn, chưa t cân đi được ngân sách; h tr xây dng 7 khu công ngh thông tin tp trung thuc Quyết đnh s 392/2015/QĐ-TTg ngày 27/3/ 2015 ca Th tướng Chính ph; h tr nghiên cu, phát trin ti thiu 3 sn phm phn cng đin t thuc lĩnh vc vi mch, chíp bán dn; 06 sn phm nn tng dùng trong cơ quan nhà nước và xã hi; 1 sn phm ni dung s phc v cơ quan nhà nước.

Trin khai dch v công trc tuyến mc đ cao ti các cơ quan

Quy mô ca Chương trình gm đu tư cơ s h tng công ngh thông tin tuân th khung kiến trúc Chính ph đin t Vit Nam, kiến trúc Chính ph đin t cp b, kiến trúc Chính ph đin t cp tnh, đm bo an toàn, bo mt và kết ni liên thông gia các đa phương và trung ương và vi các h thng thông tin dùng chung cp quc gia; xây dng các cơ s d liu quc gia, h tng k thut h thng thông tin và cơ s d liu ca b, ngành, đa phương to cơ s ng dng công ngh thông tin trong ni b, phc v cung cp dch v công trc tuyến mc đ cao.

Cùng vi đó là trin khai các dch v công trc tuyến mc đ cao ti các b, ngành và đa phương; đu tư, nâng cp cơ s h tng và gii pháp bo đm an toàn thông tin cho các h thng thông tin quan trng, h thng x lý các mi nguy hi thường trc trên mng, h thng giám sát an toàn thông tin các trang, cng thông tin đin t ca các cơ quan, t chc; đu tư xây dng h thng xác thc đin t quc gia; h tr xây dng h tng k thut thiết yếu cho 5 khu công ngh thông tin tp trung ti các đa phương li thế và vùng kinh tế trng đim; h tr nâng cao năng lc nghiên cu, phát trin mt s sn phm công ngh thông tin trng đim...

Xem 5125 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.