Chủ nhật, 20 Tháng 9 2020
TIN MỚI
Tọa đàm vướng mắc về thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động ngân hàng

Tọa đàm vướng mắc về thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động ngân hàng

Ngày 01/02/2018, ti Hà Ni, Hip hi Ngân hàng Vit Nam (HHNH) đã t chc Ta đàm “Vướng mc v thi hành án dân s liên quan đến hot đng ngân hàng”.Tham d Ta đàm có lãnh đo Tng cc Thi hành án dân s, đi din các t chc hi viên Hip hi Ngân hàng.

Ta đàm nhm giúp các t chc hi viên tháo g khó khăn, vướng mc trong quá trình x lý n xu, góp phn thc hin hiu qu Ngh quyết 42/2017/QH14 ca Quc hi v thí đim x lý n xu các t chc tín dng và Ch th 32/CT-TTg v vic trin khai Ngh quyết 42.

Khai mc Ta đàm, ông Nguyn Toàn Thng - Tng Thư ký Hip hi Ngân hàng Vit Nam cho rng, thi gian qua,Cơ quan Thi hành án dân s (THADS) nhiu đa phương đã tích cc phi hp vi các TCTD gii quyết các tài sn đ thu hi n cho các ngân hàng, tuy nhiên mt s đa phương, mt s trường hp c th, các TCTD còn gp nhiu khó khăn, vướng mc, dn đến vic x lý các tài sn bo đm (TSBĐ) kéo dài, gây nhiu thit hi cho các TCTD.

Ti Ta đàm, ông Nguyn Thành Long - Ch nhim Câu lc b Pháp chế Ngân hàng, HHNH đã trình bày nhng vướng mc ca các TCTD trong công tác THADS liên quan đến hot đng ngân hàng như: Vướng mc do thi gian thi hành án kéo dài, nh hưởng đến vic x lý khon n ca TCTD; vướng mc do chp hành viên không thc hin gi/thong báo đy đ, dung hn các quyết đnh/văn bn cho ngân hàng theo quy đnh pháp lut; vướng mc trong đnh giá tài sn và đu giá tài sn; vướng mc do cơ quan THADS t chi yêu cu thi hành án vi lý do chưa hp lý hoc hoãn thi hành án…

Thc tế trong công tác THA cho thy, các v vic phi THA liên quan đến các TCTD thường  gp nhiu khó khăn, vướng mc, thi gian kéo dàiít nht t 2-3 năm, có trường hp 9 năm mi thi hành xong quyết đnh ca tòa ándo đa phn các nghĩa v THA đu có TSBĐ, tuy nhiên các vn đ liên quan ti TSBĐli chính là vướng mc ni cm nht trong THA tín dng, ngân hàng.

C th, mt s trường hp có nhiu TSBĐ (t 2 TSBĐ tr lên) ca bên th 3 bo đm cho nghĩa v tr n cho pháp nhân/cá nhân. Theo hp đng thế chp thì nghĩa v bo đm ca tài sn là bo đm cho toàn b nghĩa v tr n ca bên dược bo đm. Mt khác, theo Bn án/Quyết đnh ca Tòa án thì ngân hàng có quyn yêu cu Cơ quan THA x lý phát mãi TSBĐ đ thu hi toàn b khon n nếu bên bo đm vi phm nghĩa v tr n. Tuy nhiên, thc trng tiến hành thì cơ quan THA li yêu cu ngân hàng xác đnh nghĩa v bo đm ca tng tài sn. nếu ngân hàng không thc hin thì cơ quan THA tr li đơn và không th lý h sơ.

Trong mt s trường hp, ngân hàng np h sơ THA nhưng thi gian kéo dài. Lý do ca vic chm tr này là 1 trong 2 tài sn yêu cu kê biên ca bên th 3 ca người thân xây 1 ngôi nhà trước thi đim thế chp nhưng không đưa vào Hp đng thế chp và đang chng đi nên nếu cơ quan THA th lý/kê biên s nh hưởng đến ch tiêu THA ca đơn v đó…

Nguyên nhân chính ca thc trng trên xut phát t ý thc chp hành pháp lut ca người dân còn hn chế, s phi hp vi các TCTD, các cơ quan liên quan chưa hiu qu, đc bit là s bt cp, chng chéo, chưa rõ ràng ca pháp lut có liên quan. Pháp lut hin nay còn thiếu các quy đnh c th v mt s ni dung trong vic xác đnh tư cách ca bên th 3 thế chp tài sn đ bo lãnh cho nghĩa v ca người phi thi hành án; vic hoãn hoc tiếp tc x lý tài sn bo đm có liên quan đến v án hình s mà tài sn này không b các cơ quan tiến hành t tng áp dng bin pháp ngăn chn; trách nhim ca cơ quan nhà nước trong vic bo v quyn ca người mua trúng đu giá. Cùng vi đó, quy đnh v x lý tài sn hình thành trong tương lai hoc x lý tài sn bo đm là các d án còn chưa rõ ràng.

Ti Ta đàm, đi din các TCTD cũng đã đi thoi trc tiếp vi ông Nguyn Văn Sơn - Phó Tng Cc thi hành án dân s v nhng vướng mc mà các đơn v này gp phi khi THADS liên quan đến hot đng ngân hàng.

Chia s nhng vướng mc v THA theo phán quyết ca Trng tài, ông Vũ Ánh Dương - Tng Thư ký VIAC chia s: thi gian qua, ngân hàng có mt s v vic không gii quyết tranh chp ti tòa mà thay vào đó tranh chp gii quyết ti Trng tài. Sau khi có phán quyết Trng tài, ngân hàng chuyn THA thì cơ quan THA li có công văn gi Tòa án nhân dân hi phán quyết ca Trng tài có b yêu cu xem xét hy hay không. Saukhi Tòa án nhân dân tr li không có đơn yêu cu hy mi ra Quyết đnh THA. Thi gian này thường kéo dài hơn 1 tháng. Vic này ca Cơ quan THA làm phát sinh thêm th tc hành chính, kéo dài thi gian THA, mt khác công văn này có gi cho Bên nhn là Bên phi thi hành phán quyết ca trng tài vô hình chung khuyến khích Bên phi thi hành phán quyết làm đơn yêu cu xin hy phán quyết trng tài, gây mt thi gian, và khó khăn cho bên x lý n.

Ông Nguyn Văn Sơn - Phó Tng Cc thi hành án dân scho rng, nhng kiến ngh ca các TCTD ti Ta đàm s được tp hp và xem xét, t đó s có nhng bin pháp nhm tháo g nhng vướng mc cho các TCTD trong quá trình THA.

Xem 2274 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng