Thứ sáu, 03 Tháng 4 2020
TIN MỚI
Thúc đẩy hợp tác Fintech - Ngân hàng tạo sức mạnh phát triển thị trường

Thúc đẩy hợp tác Fintech - Ngân hàng tạo sức mạnh phát triển thị trường

Ngày 12/01/2018, ti Hà Ni, Hip hi Ngân hàng Vit Nam đã phi hp vi The Asian Banker t chc Hi tho Tương lai ngành tài chính - Vit Nam 2018. Phó thng đc Ngân hàng Nhà nước Vit Nam Nguyn Kim Anh, Tng Thư ký Hip hi Ngân hàng Vit Nam Nguyn Toàn Thng đã d và phát biu.

Tham d Hi ngh là các đi biu đến t Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN), HHNH, các NHTM, công ty Fintech, chuyên gia v lĩnh vc tài chính trong nước và quc tế.

Phát biu khai mc Hi tho, TS. Nguyn Toàn Thng chia s, ph cp tài chính toàn din là ch đ được Chính ph, NHNN Vit Nam quan tâm, thúc đy và đã đưa ch đ này vào chương trình ngh s ca nhiu hi ngh, hi tho, din đàn quc tế, được cng đng quc tế quan tâm, đc bit là s kin Vit Nam là ch nhà năm APEC 2017.

Hin nay, NHNN đang xây dng đ trình lên Chính ph Chiến lược quc gia v tài chính toàn din, đưa thành ch trương ln ca Nhà nước nhm m rng và ph cp dch v tài chính ngân hàng đến mi tng lp nhân dân, mi vùng min đt nước, bao gm c vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đ mi người dân đu được hưởng li t thành qu phát trin kinh tế và không ai b b li phía sau.

Theo TS. Nguyn Toàn Thng, s hóa hot đng tài chính ngân hàng và Fintech có vai trò quan trng trong vic mc tiêu ph cp tài chính toàn din, cho phép cung ng các sn phm dch v ngân hàng vi cht lượng cao, chi phí thp, s dng d dàng, tin li, nhanh chóng và do đó có kh năng lan ta đến mi tng lp nhân dân, k c người nghèo, người có thu nhp thp, mà vn đm bo li nhun cho nhà cung cp, do s lượng rng rãi ca khách hàng s dng.

TS. Nguyn Toàn Thng khng đnh: S hóa và Fintech là b phn, thành phn không th thiếu ca quá trình ph cp tài chính toàn din hin nay và thi gian sp ti. Ngược li, dch v phát trin và ph cp tài chính toàn din li to đng lc phát trin công ngh tiếp tc phát trin. Các yêu cu ngày càng cao v mc đ tin li d tiếp cn và s dng, thân thin, đm bo đ tin cy, an toàn và chi phí hp lý cho người tiêu dùng là đng lc không ngng ci tiến công ngh, to ra nhng sn phm mi, cung cp cho th trường.

Đ ngân hàng và Fintech là đng lc then cht cho quá trình ph cp tài chính toàn din, theo TS. Nguyn Toàn Thng, các ngân hàng và đnh chế tài chính khác cn nhanh chóng ci thin, đi mi công ngh ca mình, s hóa các quy trình hot đng, tng bước chuyn đi sang ngân hàng s.

Thc tế, trong năm qua, các TCTD Vit Nam đã rt chú ý đến chiến lược chuyn đi, la chn phương thc chuyn đi phù hp và đã bt tay vào thc hin đu tư; đng thi các đnh chế cũng quan tâm s phát trin Fintech, xem xét phi hp vi các Fintech, tn dng thế mnh, li thế ca tng bên, bước đu đã to ra và đưa ra th trường các sn phm mi, đc bit là các sn phm, dch v ngân hàng bán l và tài chính tiêu dùng. Đáng chú ý, không nhng TCTD có quy mô tài chính ln, mà c TCTD có quy mô nh và va cũng tham gia tích cc vào trào lưu này.

“NHNN và HHNH đu quan tâm h tr quá trình phát trin Fintech Vit Nam”, TS. Nguyn Toàn Thng khng đnh và đưa ra dn chng, va qua, NHNN đã thành lp ban ch đo Fintech do Phó Thng đc Nguyn Kim Anh làm Trưởng ban; Hi đng HHNH mi đây cũng to điu kin cho CLB Fintech Vit Nam hot đng dưới s bo tr ca mình và ng h quá trình phi hp cùng có li gia ngân hàng và Fintech, cũng như hình thành h sinh thái Fintech phù hp vi Vit Nam.

Nhn đnh v s phi hp gia ngân hàng và Fintech, Phó Thng đc Nguyn Kim Anh cho rng, các công ty Fintech mc dù có ưu thế v công ngh, mô hình kinh doanh sáng to, đt phá, mang đến nhng tri nghim ng dng mi m nhưng li ít kinh nghim trong hot đng tài chính ngân hàng, h thng kim soát ni b chưa đ, thi gian kim chng đ vng mnh cũng như mng lưới tiếp cn khách hàng còn nhiu hn chế. Trong khi đó, các ngân hàng truyn thng li có th mnh v mng lưới khách hàng, ngun nhân lc có nhiu kinh nghim, b máy kim soát tuân th chc chn, h tng công ngh thông tin và thanh toán được đu tư ln nhưng không có nhiu thế mnh nhiu v công ngh đi mi, sáng to. Chính vì vy, s kết hp ca 2 chru th trên s to ra nhng li ích ln, sc mnh tng hp cho th trường dch v ngân hàng, nâng cao năng lc cnh tranh, góp phn thúc đy phát trin kinh tế.

Các ngân hàng cn thay đi tư duy quan đim v Fintech, coi Fintech là nhng đi tác hp tác hơn là đi th, hướng ti s hp tác cùng có li. Trên  thc tế, hp tác gia ngân hàng và Fintech là xu hướng ch đo trên thế gii. Cn tn dng Fintech tr thành cánh tay ni dài ti nhng người dân chưa tiếp cn dch v ngân hàng, đem li cho khách hàng nhiu tin ích, tri nghim tt, h tr đc lc cho ph cp tài chính sâu, rng.

Trong bi cnh Vit Nam đang hi nhp sâu rng vào kinh tế quc tế, xu thế phát trin ngành tài chính s đang được tiếp nhn tích cc ti Vit Nam. Vic đy mnh ng dng các sn phm, dch v tài chính nói chung và thanh toán không dùng tin mt (TTKDTM) nói riêng trên cơ s ng dng CNTT và vin thông trong thi gian ti là mt trong nhng đnh hướng, gii pháp quan trng được Chính ph Vit Nam rt quan tâm và xác đnh trong Đ án phát trin TTKDTM giai đon 2016 - 2020 và Đ án nâng cao tiếp cn dch v ngân hàng cho nn kinh tế, cũng như quá trình xây dng chiến lược tài chính toàn din quc gia, trong đó đó có nhiu gii pháp đng b, khuyến khích các ng dng gii pháp thanh toán mi, hin đi trên internet, mobile vi vic áp dng xác thc vân tay, nhn din khuôn mt, sinh trc hc, s dng mã QR code, thanh toán phi tiếp xúc… mang li tin li và an toàn cho giao dch thanh toán đin t.

Trong năm 2018, NHNN d kiến ban hành b tiêu chun chíp ni đa đm bo an ninh an toàn trong thanh toán th, và kiến ngh các tiêu chun cho thanh toán QR code. Đ tăng cường kh năng kết ni, liên thông khi thanh toán bng QR code gim thiu chi phí cho vic lp đt các thiết b chp nhn th ti đim bán.

Phó Thng đc cho biết, nhn thc được li ích tim năng to ln ca Fintech đi vi thúc đy, đi mi, sáng to, cnh tranh, gia tăng tin ích, tri nghim khách hàng, và tăng cường bo mt trong ngành Ngân hàng cũng như ph cp tài chính toàn din Vit Nam, NHNN đang ch đng tiếp cn các vn đ Fintech đang hot đng trong lĩnh vc ngân hàng thông qua vic thành lp Ban ch đo lĩnh vc Fintech vi nhim v nghiên cu và x lý các vn đ liên quan đến khuôn kh pháp lý, hoàn thin h sinh thái Fintech Vit Nam, đm bo s phát trin lành mnh, hài hòa vi h thng ngân hàng, cũng như to môi trường kinh doanh thun li cho các Fintech phù hp vi ch trương, đnh hướng ca Chính ph.

Phó Thng đc Nguyn Kim Anh khng đnh: NHNN luôn ng h và thúc đy s hp tác gia Fintech và ngân hàng Vit Nam, qua đó to sc mnh cng hưởng cho s phát trin năng đng ca th trường.

Phó Thng đc tin tưởng rng, vi s phát trin ca Fintech góp phn đi mi công ngh, h tr tích cc cho vic m rng tiếp cn th trường tài chính ca người dân, đng thi thúc đy nn kinh tế Vit Nam chuyn sang phát trin theo chiu sâu, nâng cao năng sut, cht lượng, hiu qu ca sn xut kinh doanh, dch v, phc v đi sng kinh tế - xã hi.

Tuy nhiên, Phó Thng đc cũng lưu ý các Fintech cũng cn khai thác phân khúc khách hàng, nhng th trường mà ngân hàng còn b xót như tăng cường tiếp cn nhóm khách hàng tr tui am hiu công ngh, ưa thích mô hình giao dch mi hin đi, ch đng khai thác th trường vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa nơi h tng dch v ngân hàng chưa vươn ti hoc ph kín. Bên cnh đó cũng cn chú trng ti an ninh, an toàn, bo mt, tránh b li dng cho hot đng la đo, gian ln, ra tin, tài tr khng b, chuyn tin xuyên biên gii, bt hp pháp… Đây là nhng vn đ có tính thi s không ch Vit Nam mà toàn thế gii.

Phó Thng đc Nguyn Kim Anh chia s: Trong thi ti, NHNN xác đnh s tp trung ưu tiên cho vic xây dng hoàn thin khuôn kh pháp lý cho hot đng Fintech trong lĩnh vc ngân hàng; b sung, sa đi quy đnh ca ngành Ngân hàng đ tương thích, phù hp hơn vi bi cnh s hóa và s phát trin ca Fintech, đm bo s phát trin hài hòa và s cnh tranh bình đng gia h thng ngân hàng và thành viên mi tham gia th trường. Đi vi nhng mô hình dch v mi ca các Fintech mà khuôn kh pháp lý hin hành chưa có quy đnh, hoc quy đnh chưa c th, NHNN s nghiên cu cho áp dng theo mô hình thí đim, tương t như mô hình qun lý th nghim như nhiu nước phù hp vi thc tin, thông l quc tế, tiến ti vic ban hành khuôn kh pháp lý và qun lý chính thc.

Ti Hi tho, các đi biu, chuyên gia đã tp trung trao đi, tho lun và chia s các vn đ xoay quanh tương lai ngành Ngân hàng Vit Nam trong bi cnh s hóa và công ngh tài chính đang là đng lc chính cho trin khai tài chính toàn din như: các giai đon tiếp theo ca ngân hàng s; đáp ng s thay đi kỳ vng ca khách hàng; tài tr và chm đim tín nhim doanh nghip nh và va; cơ s h tng thanh toán mi; các mô hình tài chính thay thế; công ngh sinh trc hc, d liu ln, tài chính bao trùm và các kênh giao dch s.

Xem 965 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng