Chủ nhật, 20 Tháng 9 2020
TIN MỚI

Hội thảo “Ảnh hưởng của sự thay đổi Công nghệ đến lĩnh vực Kế toán - Tài chính Ngân hàng Thương mại”

Hoi thao anh huong cua su thay doi Cong nghe den linh vuc Ke toan Tai chinh Ngan hang Thuong maiSáng 21/12/2017, ti TP.HCM, đã din ra Hi tho vi ch đnh hưởng ca s thay đi Công ngh đến lĩnh vc Kế toán - Tài chính Ngân hàng Thương mi” do Hip hi Ngân hàng Vit Nam phi hp vi Smart Train và Hip hi Kế toán qun tr Hoa Kỳ (IMA) vi s h tr t PwC Vit Nam  t chc.

Hi tho thu hút gn 120 đi biu là cán b qun lý NHNN, thành viên HĐQT, Ban điu hành, Ban Kim soát, lãnh đo và chuyên viên các b phn Kế toán, Tài chính, Kim toán ni b, Công ngh thông tin, QTRR,… ca các NHTM; ging viên các trường đi hc, các công ty… trên đa bàn. Nhm cp nht các nh hưởng ca s thay đi công ngh đến lĩnh vc kế toán - tài chính NHTM; vai trò và xu hướng phát trin kế toán qun tr trên thế gii và ti Vit Nam; chia s các vn đ cn lưu ý v qun tr ri ro, bo mt và an toàn d liu dành dành cho người làm kế toán - tài chính NHTM.

Tham d và phát biu ti hi tho, bà Lê Th Kim Xuân-Trưởng VPĐD VNBA nhn mnh: Trong k nguyên kết ni vn vt (Internet of things) và s phát trin mnh như vũ bão ca công ngh như hin nay, công ngh thông tin là chìa khóa cho s phát trin ca kinh tế - xã hi và s thành công ca các doanh nghip nói chung và các NHTM nói riêng. Trong lĩnh vc kế toán - tài chính, CNTT cũng tác đng góp phn làm thay đi toàn din, th hin rõ nht là phương thc x lý d liu và cung cp thông tin kế toán. Tuy nhiên khi mi th đu da trên máy vi tính, mng internet thì vn đ “An ninh thông tin” là rt quan trng, cn phi bo mt d liu đm bo an toàn. Vì trong lĩnh vc kế toán - tài chính thì ch yếu là d liu. Mà d liu là quan trng nht và phân tích d liu là chìa khóa dn đến s thành công. Do đó đòi hi nhng người làm trong lĩnh vc kế toán - tài chính và cán b qun lý cn phi có kiến thc và ng dng tt v CNTT đ thun tin cho vic cp nht, x lý, phân tích d liu, biết và hiu rõ v d liu, bo mt d liu.

Theo bà Trn Th Xuân Mùi, Phó Giám đc Smart Train: Vi xu hướng phát trin ca công ngh, vai trò ca người làm kế toán-tài chính, đc bit là kế toán qun tr đang dn tr nên quan trong đi vi các NHTM và doanh nghip. Do đó h cn nâng cao năng lc và trang b cho bn thân nhng k năng tư duy, k năng phân tích, qun tr ri ro, ra quyết đnh … mà máy tính không th thay thế được.

M đu phn tham lun vnh hưởng ca s thay đi công ngh đến lĩnh vc kế toán - tài chính, vai trò và xu hướng phát trin kế toán qun tr”, được trình bày bi Tiến sĩ Josh Henniro - Trưởng Đi din Hip hi kế toán Qun tr Hoa Kỳ (IMA), khu vc Đông Nam Á vi nhng ni dung chính sau: nh hưởng ca công ngh (S dng ngun lc bên ngoài -offshoring và T đng hóa; Khong trng v k năng Kế toán/Tài chính; Liên tc hc hi là nn tng ca thi đi ngày nay); Kế toán qun lý - h có liên quan đến các T chc ca mình không? (so sánh Kế toán tài chính và Kế toán qun lý; Nhn thc tài chính bng kinh doanh; Nhng th t ưu tiên và tính hiu qu; Các thách thc mà tài chính phi đi mt; Các công c thường xuyên được s dng nht không phi hiu qu nht; 5 thách thc ln nht - d liu và công c liên quan); Vai trò ca kế toán qun lý và nhng cơ hi; Xác đnh rõ thách thc - to điu kin tt hơn cho vic tìm đi tác kinh doanh.

Tiếp theo là tham lun “Các vn đ lưu ý v qun tr ri ro dành cho người làm kế toán - tài chính trong lĩnh vc ngân hàng”ca Ông Phm Hi Âu, ACCA, CIA - Phó Ch tch Tp đoàn Phú Quý (nguyên Trưởng Ban Kim soát, Phó Tng Giám đc, Giám đc, ph trách Qun lý ri ro ca mt s Ngân hàng thương mi). Trong phn này, din gi đ cp các ni dung như: Qun tr ri ro doanh nghip COSO 2017 - QTRR doanh nghip hp nht vi chiến lược và hot đng trin khai; Các ri ro chính trong ngân hàng (Ri ro th trường, Ri ro tín dng, Ri ro hot đng, Ri ro thanh khon); Phân tích Basel được nâng cp (Basel III); Mô hình 3 tng bo v trong QTRR; Khung QTRR trong ngân hàng; Vai trò ca CFO - Giám đc Tài chính.

Tham lun cui cùng mang ch đ “An toàn d liu dành cho người làm kế toán - tài chính trong lĩnh vc ngân hàng” được trình bày bi Ông Robert Trong Tran - Giám đc b phn An ninh mng PwC Vit Nam, vi các ni dung chính như: Gii thiu  nhng ng dng tiến tiến nht v lĩnh vc tư vn an ninh mng và x lý s c ca PwC; Ti sao ti phm mng ngày càng gia tăng?; Thế nào là mt Mô hình phn ng linh hot (Cyber Resilience) và Làm thế nào đ tr thành mt mô hình phn ng linh hot?         

Trong phn tho lun, các đi biu tham d đưa ra các câu hi xoay quanh các vn đ như: Vic tham gia Câu lc b chng hacker; Người làm kế toán - tài chính ngân hàng cn trang b nhng k năng gì đ đáp ng nhu cu trong thi kỳ công ngh phát trin hin nay; Nhng nh hưởng ln nht ca thay đi công ngh ngân hàng và ngân hàng cn làm gì đ thích ng vi s thay đi đó; Công ngh blockchain nh hưởng ti ngành kế toán, kim toán như thế nào; IMA giúp gì cho nhng người làm kế toán tài chính Vit Nam…

Theo kết qu kho sát, BTC đã nhn được khá nhiu ý kiến phn hi tích cc t các đi biu tham d hi tho, các đi biu mong mun s có thêm các hi tho và đào to chuyên sâu hơn v lĩnh vc kế toán - tài chính.

Xem 1356 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng