Thứ tư, 17 Tháng 10 2018
TIN MỚI

Agribank năm 2017 - liên tiếp được vinh danh các giải thưởng uy tín

Agribank nam 2017 lien tiep duoc vinh danh cac giai thuong uy tinVi nhiu gii thưởng uy tín trong nước và quc tế đt được trong năm 2017, mt ln na khng đnh Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam (Agribank) đã không ngng hoàn thin và vươn lên, đc bit là quá trình tái cơ cu giai đon 2013 - 2015.

Năm 2017 là năm ghi du chng đường gn 30 năm xây dng và phát trin ca Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam (Agribank). Đây cũng là năm có ý nghĩa quan trng trong l trình thc hin Đ án chiến lược kinh doanh giai đon 2016 - 2020, tm nhìn đến năm 2030 và chun b cho Agribank c phn hóa khi đ điu kin theo ch đo ca Chính ph. Vi vic trin khai hiu qu các ch trương, chính sách ca Đng, Nhà nước, tăng trưởng, n đnh, hoàn thành tt các mc tiêu kinh doanh, gi vai trò ch lc trong đu tư và cung cp các dch v tài chính tin ích, hin đi, nhng gii thưởng uy tín và có giá tr mà các t chc trong và ngoài nước trao tng cho Agribank trong năm 2017 là bng chng ghi nhn nhng đóng góp quan trng ca Agribank, làm dy thêm nhng thành tích trong chng đường hình thành và phát trin hướng ti k nim 30 năm thành lp Agribank (26/3/1988- 26/3/2018).

Gii thưởng đu tiên Agribank vinh d đt được trong nhng ngày đu năm 2017 đó chính là Cup và bng chng nhn TOP50 Doanh nghip thành tu theo Bng xếp hng VNR500 được Công ty c phn báo cáo đánh giá Vit Nam (Vietnam Report) phi hp vi báo đin t VietnamNet công b. Không ch đt TOP50 Doanh nghip thành tu 2016 theo bng xếp hng VNR500, Agribank đng thi đng v trí s 1 trong h thng ngân hàng thương mi Vit Nam trong Bng xếp hng VNR500 năm 2016 - TOP500 Doanh nghip ln nht Vit Nam. Gii thưởng này đã ghi nhn nhng n lc phn đu, trin khai đng b và quyết lit các gii pháp điu hành, duy trì tăng trưởng tt, đt được mc tiêu và ch tiêu kế hoch kinh doanh ca Agribank trong năm 2016. Bên cnh nhim v kinh doanh, Agribank còn th hin trách nhim xã hi ca mt doanh nghip ln qua các chương trình hot đng t thin và an sinh xã hi như xây nhà đi đoàn kết, nhà tình nghĩa, ng h các đa phương b nh hưởng thiên tai… Hng năm, Agribank dành ngun kinh phí hàng trăm t đng  cho các hot đng an sinh xã hi, tài tr lĩnh vc y tế, giáo dc, xóa đói gim nghèo bn vng, xây dng nông thôn mi…

Gii thưởng th 2 mà Agribank đt được trong năm 2017 đó chính là “cú đúp” danh hiu Sao Khuê 2017 cho hai h thng dch v ca Agribank gm: Cng thanh toán thuế đin t (AGRITAX - Agribank Tax Payment System) và H thng thanh toán biên mu qua Internet Banking (CBPS - Cross Border Payment System) được vinh danh là phn mm xut sc trong lĩnh vc tài chính ngân hàng. Điu này mt ln na đã khng đnh cht lượng dch v đng thi ghi nhn nhng thành qu trong lĩnh vc công ngh mà Agribank đã đt được trong thi gian qua.

Sao Khuê là danh hiu uy tín do Hip hi Phn mm và Dch v công ngh thông tin Vit Nam (VINASA) t chc nhm ghi nhn công lao, đóng góp xut sc ca các cá nhân, t chc cho s phát trin ca ngành công nghip phn mm Vit Nam. Trong đó, Cng thanh toán thuế đin t AGRITAX ca Agribank được xây dng trên nn tng công ngh hin đi, tp trung, kết ni trc tuyến vi các đi tác Kho bc Nhà nước, Tng cc Thuế, Tng cc Hi quan và tương tác trc tiếp vi Corebanking ca Agribank. Được trin khai trên toàn b mng lưới 2.300 chi nhánh, phòng giao dch trên c nước, k c nông thôn, thành th, vùng sâu, vùng xa, biên gii hi đo nhm h tr khách hàng thun li trong quá trình np thuế, gim thi gian thu - np thuế, khách hàng có th np thuế ti bt c đâu có kết ni Internet, thc hin mi lúc mi nơi 24/7, k c ngày l, Tết. Các giao dch np thuế đin t ca khách hàng được Agribank và cơ quan thuế xác nhn kết qu giao dch tc thi.

Còn vi H thng thanh toán biên mu qua Internet Banking CBPS là h thng thanh toán, chuyn tin quc tế hoàn chnh do Agribank xây dng trên nn tng công ngh internet tiên tiến, áp dng các gii pháp bo mt cao cp ca Agribank. Đây cũng chính là h thng giúp Agribank tiến ti phc v thị trường quc tế như Lào, Campuchia, Trung Quc.

Mi đây Agribank được vinh danh trong bng xếp hng Top 10 Ngân hàng thương mi Vit Nam uy tín năm 2017 do Công ty c phn Báo cáo đánh giá Vit Nam công b chính là cú “ Hat - Trick” gii thưởng tiếp theo ca Agribank đã nhn được trong năm 2017.

Gii thưởng này là s ghi nhn nhng đóng góp tích cc ca Agribank cho s tăng trưởng phát trin ngành tài chính - ngân hàng. Bng xếp hng Top 10 Ngân hàng thương mi Vit Nam uy tín 2017 ca Công ty c phn báo cáo đánh giá Vit Nam là bng xếp hng đc lp, khách quan da trên 3 tiêu chí c th.

Th nht là đim tài chính: năng lc và hiu qu tài chính th hin trên báo cáo tài chính kim toán năm gn nht (tng tài sn, tng doanh thu, li nhun sau thuế, hiu qu s dng vn, t l n xu…).

Th hai, đim Media Coding: uy tín truyn thông được đánh giá bng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết v ngân hàng trên truyn thông.

Th ba, đim kho sát: điu tra kho sát v mc đ nhn biết và s hài lòng ca khách hàng vi các sn phm/ dch v ca ngân hàng; điu tra, phng vn sâu nhóm chuyên gia tài chính v v thế và uy tín ca các ngân hàng trong ngành; và điu tra kho sát bn thân các ngân hàng được thc hin trong tháng 5/2017 v quy mô vn, tc đ tăng trưởng doanh thu, li nhun, kế hoch hot đng trong năm…

Cùng vi các gii thưởng danh giá trong nước, năm 2017 cũng là năm ghi du n ca Agribank trên đu trường quc tế vi các gii thưởng cao quý tín như:  Gii thưởng “Cht lượng Thanh toán xut sc năm 2016” t Ngân hàng Wells Fargo (M). Đây là gii thưởng ghi nhn cho thành công ca Agribank trong vic hoàn thin và nâng cao cht lượng dch v thanh toán. Gii thưởng này được mt B phn đc lp ti M đưa ra sau khi đánh giá dch v thanh toán toàn cu ca tt c các ngân hàng đi lý ca Ngân hàng Wells Fargo da trên các tiêu chí v T l đin thanh toán đt chun, T l tra soát và T l ghi s.

Mt gii thưởng quc tế tiếp theo đánh giá cao cht lượng thanh toán ca Agribank trong năm 2017 đó chính là gii “Cht lượng thanh toán quc tế xut sc năm 2017” được J.P.Morgan trao tng. Gii thưởng là s công nhn khách quan v cht lượng dch v đt chun quc tế ca Agribank, đng thi th hin s tin tưởng ca khách hàng và các đi tác ln đi vi Agribank. J.P.Morgan là ngân hàng ln th 1 ti M và th 6 trên thế gii v tng tài sn, vi mng lưới rng khp không ch ti M mà còn ti rt nhiu quc gia trên thế gii. Agribank thiết lp quan h đi  lý vi J.P.Morgan t năm 1995. Hai bên đã và đang có quan h hp tác thương mi trên nhiu lĩnh vc đc bit trong lĩnh vc thanh toán quc tế, h tr đào to, chia s thông tin… Đây là mt trong nhng đi tác quan trng ca Agribank trong nhiu năm qua.

Đc bit trong tháng 10 va qua, Agribank mt ln na được vinh danh ti gii thưởng “T l đin đt chun cao năm 2016” do Ngân hàng The Bank of New York Mellon (BNYM) - Hoa Kỳ trao tng. Được biết, gii thưởng “T l đin đt chun cao” được The Bank of New York Mellon trao hàng năm nhm vinh danh nhng ngân hàng có t l giao dch đt chun cao. Đây là ln th 8 liên tiếp Agribank nhn được gii này t The Bank of New York Mellon.

Vi nhiu gii thưởng uy tín trong nước và quc tế đt được trong năm 2017, mt ln na khng đnh Agribank đã không ngng hoàn thin và vươn lên, đc bit là quá trình tái cơ cu giai đon 2013 - 2015. Tri qua gn 30 năm phát trin, Agribank đã không ngng ln mnh, tr thành ngân hàng có quy mô ln nht và mng lưới rng nht trong toàn h thng vi gn 2.300 chi nhánh, phòng giao dch và gn 40.000 cán b, viên chc; là đi tác tin cy ca trên 30.000 doanh nghip, hàng triu h sn xut và hàng ngàn đi tác trong và ngoài nước, có quan h đi lý vi gn 900 ngân hàng ti 90 quc gia và vùng lãnh th. Agribank hin là Ngân hàng thương mi có tng tài sn vượt trên 1 triu t đng, tng ngun vn trên 1 triu t đng, tng dư n hơn 841.000 t đng, trong đó dư n nông nghip, nông thôn chiếm 74% tng dư n và chiếm trên 50% th phn tín dng ca ngành ngân hàng đu tư lĩnh vc này.

Xem 12651 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.